انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی شیمی کاتالیست Catalyst Chemical Engineering

انجام پایان نامه مهندسی شیمی کاتالیست Catalyst Chemical Engineering

عنوان پروژه:ارزیابی عملکرد کاتالیست مس – روی برای تولید متانول از گاز سنتز

چکیده:

متانول به عنوان یکی از مواد شیمیایی مهم،به طور مستقیم یا غیر مستقیم ماده اولیه تولید بسیاری از محصولات پایین دستی در صنایع شیمیایی است که در کشور ما نیز چندین واحد تولید آن وجود دارد.یکی از اصلی ترین ارکان فرایند تولید این ماده کاتالیست های تبدیل می باشند که هنوز دانش فنی بومی ساخت و بهره برداری صنعتی آنها موجود نمی باشد.تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام گرفته اند اما هنوز راه درازی در شناخت کامل تمام عوامل موثر در بهبود این کاتالیست ها در پیش است. در این پژوهش با بررسی شرایط بهینه ساخت کاتالیست های بر پایه مس در تولید متانول،سعی بر آن بود که با ساخت نمونه هایی با ترکیبات مختلف از کاتالیست و آزمودن اثر ارتقاءدهنده های گوناگون بر مشخصه های کاتالیستی مهم که به نوعی نماینده فعالیت کاتالیست در شرایط حقیقی هستند،ترکیبی بهینه برای کاتالیست پیشنهاد گردد.بر این اساس شش نمونه کاتالیست سه جزئی،سه نمونه کاتالیست چهارجزئی با افزودن اکسید آلومینیم به ترکیب و دو کاتالیست چهارجزئی دیگر با اکسیدهای نیکل و منیزیم به جای آلومینیم ساخته شدند.برای تعیین میزان پراکندگی و اندازه ذرات از تست پراش اشعه ایکس و برای تعیین سطح ویژه کل از تست بی.ای.تی استفاده گردید. درنهایت در بین کاتالیست های سه جزئی،کاتالیست سی.زد.زد.وان با 40 درصد وزنی مس و در بین کل کاتالیست ها، کاتالیست چهارجزئی با منیزیم به عنوان کاتالیست های بهینه انتخاب شدند.کاتالیست با ارتقاءدهنده منیزیم از بالاترین سطح ویژه و کمترین اندازه کریستالی که نشان دهنده توزیع مناسب ذرات در کاتالیست است ،برخوردار بود.افزودن آلومینیم به طور محسوس موجب افزایش سطح ویژه کاتالیست های سه جزئی شد اما در اندازه ذرات بهبود قابل توجهی ایجاد نکرد.اکسید نیکل نیز علاوه بر سطح ویژه بسیار کم کریستالی شدن شدید تمام اجزای کاتالیستی را در پی داشت.

کلمات کلیدی:تولید متانول،کاتالیست،هم رسوبی کربنات سدیم ،ارتقاءدهنده