انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست Environmental Chemical Engineering

انجام پایان نامه مهندسی شیمی محیط زیست Environmental Chemical Engineering

عنوان پروژه:تجزیه و تحلیل هستی شناسی شبکه های متابولیکی جهت تهیه بستر نرم افزاری شناسایی شبکه های متابولیکی

چکیده:تشخیص ، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل رفتار سیستم های بیولوژیکی که به عنوان پیشنیاز شناخت، کنترل و بهینه سازی رفتار اینگونه سیستمها به خصوص جهت تشخیص بیماریها و روال درمان آنها بصورت روالمند، مستلزم دسترسی به اطلاعات واکنشهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد سیستم است از سوی دیگر به دلیل ماهیت تداخلی چند جانبه این فعل و انفعالات تشخیص ساختار این شبکه واکنشها و مدلهای ریاضی بیانگر آنها روالی پیچیده و چند رشته ای است که نیازمند شناخت مفاهیم بیولوژیکی، مدلسازی ریاضی و روالهای انفورماتیکی و برنامه نویسی پیشرفته جهت بازسازی سریع و منعطف و استفاده از نرم افزارهای موجود در این زمینه است. هدف از این پروژه، تجزیه و تحلیل این مسئله از منظر فلسفی و هستی شناختی بمنظور تهیه بستر نرم افزاری شی گرا و عاملی بنیان جهت شناسایی ساختار و تخمین پارامترهای حاکم بر اینگونه ساختارها برای شبکه های متابولیکی مختلف است.

کلمات کلیدی: آنتولوژی، سیستم بیولوژی، شبکه های متابولیکی، پایگاه داده

عنوان پروژه:بررسی تجربی و تئوری فرایند تبدیل زیست توده به سوخت سبز با استفاده از سیال فوق بحرانی

چکیده:مطالعه انجام شده به منظور رسیدن به بهترین شرایط عملیاتی، از لحاظ اقتصادی و راندمان، جهت تولید سوخت زیستی و تجدیدپذیر بیودیزل در شرایط متانول فوق ازیر بحرانی با خوراک خشک و مرطوب ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس است. استخراج لیپید از دیواره سلولی ریز جلبک و سپس واکنش با متانول در محدوده شرایط بحرانی، دو فرآیند سری میباشد که در تولید سوخت بیودیزل دخیل هستند. تأثیر پارامترهای مهم فرآیندی در تبدیل تری گلیسرید موجود در جلبک اسپیرولینا به آلکیل استر اسید چرب در شرایط مختلف فرآیندی شامل دما (200-300 درجه سلسیوس)، زمان (10-50 دقیقه)، نسبت الکل به جلبک خشک (12:1-4:1 میلی لیتر گرم) نسبت هگزان به ریز جلبک خشک (صفر8:1 میلی لیتر گرم) و درصد رطوبت ریز جلبک (0 - 80%) در یک رآکتور ناپیوسته به منظور رسیدن به مناسب ترین شرایط عملیاتی از لحاظ بازدهی بررسی و با روش مرجع Bligh&Dyer مقایسه گردید. بدین منظور، از طراحی آزمایش سطح پاسخ و روش ترکیب مرکزی با به کارگیری نرمافزار Design Expert استفاده شد. 32 آزمایش بنابر طراحی آزمایش تعیین شده انجام گرفت و راندمانهای مختلفی در بازه ٪0.44 تا ٪99.32 با استفاده از آنالیز طیف سنج جرمی (GC-MS) حاصل شد. مدل درجه دوم و همچنین نمودارهای سه بعدی استخراج شده از نتایج آزمایشها، تأثیرات مثبت دما، زمان و نسبت متانول به ریز جلبک خشک و برعکس تأثیرات منفی حضور هگزان و رطوبت را نشان میدهند. علاوه براین، از نرمافزار Minitab برای آنالیز حساسیت هر کدام از پارامترها استفاده شد که نتایج حاصل نشان دهنده تأثیرپذیری بیشتر راندمان تولید بیودیزل از دما و زمان انجام واکنش نسبت به دیگر پارامترها است. از ریز جلبک توسط دستگاه میکروسکوپ الکترون روبشی ( SEM) جهت مشاهده ساختار سلول ریز جلبک قبل و بعد از فرآیند مستقیم فوق ازیر بحرانی عکس برداری شد که تصاویر نشانگر تخریب دیواره سلولی ریز جلبک بعد از عملیات فوق بحرانی بودند. نتایج بدست آمده حاکی از پتانسیل ریز جلبک مذکور جهت استفاده در واکنش ترانس استریفیکاسیون مستقیم در شرایط فوق ازیر بحرانی متانول با خوراک ریز جلبک اسپیرولینا برای تولید سوخت زیستی و تجدیدپذیر بیودیزل میباشد. در نهایت تولید مستقیم سوخت بیودیزل از ریز جلبک توسط تئوری سینتیکی معادله سرعت درجه اول مدل شد و مقادیر 0.000393 ، 0.000678 و و0.003404(ثانیه /1) برای هر کدام از دماهای به ترتیب 250، 275و 300درجه سلسیوس بدست آمد. همچنین انرژی فعال سازی و فاکتور فرکانس به ترتیب برابر با 106751.56 J/mol وl/s 14948683.59 بدست آمد.

کلمات کلیدی: بیودیزل، ریز جلبک، ترانس استریفیکاسیون، متانول فوق بحرانی، استخراج لیبید

عنوان پروژه:استفاده از نانوذرات فلزی در تصفیه فاضلاب های حاوی مواد رنگی

چکیده:فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی یکی از مهمترین منابع آلوده کننده محیط زیست میباشند. برای تصفیه این فاضلاب ها در سال های اخیر استفاده از روشهای اکسایش پیشرفته، با تولید ترکیبات بسیار فعال و واکنش پذیر مانند رادیکال های هیدروکسیل، پیشنهاد شده است. هدف این تحقیق نیز تخریب رنگ متیلن بلو با استفاده از نانوذرات مسی تثبیت شده بر روی یک بستر پلیمری میباشد. به طور کلی در این کار، تخریب اکسایشی متیلن بلو توسط آب اکسیژنه، در حضور کاتالیزگر CuO تثبیت شده بر روی درخت سان پلی آمید و آمین، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، پلی آمیدوآمین تا نسل چهارم بر روی ذرات سیلیکا نشانده شد تا براحتی بتواند از محیط جداسازی شود. سپس تخریب متیلن بلو به عنوان واکنش مدل انتخاب، و در شرایط متفاوت مانند غلظت کاتالیزگر، غلظت اکسنده ، pH و...، توسط روش اسپکتروفوتومتری ناحیه مرئی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سنتز درخت سان پلی آمیدوآمین بر روی سطح سیلیکا و تثبیت نانوذرات بر روی آن به خوبی انجام گرفته است. به علاوه بهترین شرایط برای تخریب رنگ در میزان 1گرم بر لیتر کاتالیزگر ، غلظت 0.7 مولار آب اکسیژنه و در pH برابر 4 به دست آمد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که استفاده از درخت سان به عنوان بستر کاتالیزگر در فرآیند تخریب رنگ، میتواند به عنوان یک گزینه خوب باراندمان تخریب بالا مطرح شود.

کلمات کلیدی : تخریب اکسایشی، نانوذرات اکسید مس، پلی آمیدوآمین، متیلن بلو

عنوان پروژه:ارائه یک مدل ریاضی جهت بررسی عوامل موثر در فرایند تصفیه بیولوژیکی در محیطهای متخلخل

چکیده:یک مدل ریاضی برای درمان بیولوژیکی آلاینده ها در یک محیط متخلخل که در این تحقیق خاک در نظر گرفته شده است مورد بررسی و توسعه قرار گرفته است.معادلات مدل از سه معادله دیفرانسیل جزئی جا به جایی و پراکندگی، و یک معادله دیفرانسیل ساده تشکیل شده است.این معادلات به روش تفاضل محدود حل شده است.

اثرات کمبود ذخیره اکسیژن،رشد توده ی سلولی و مقاومت در برابر حرکت آلاینده ها بر روی شدت درمان بیولوژیکی به وسیله شبیه سازی عددی فرایند درمان بیولوژیکی در محیط متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج شبیه سازی عددی نشان داده است که کاهش شدت درمان بیولوژیکی آلاینده ها نه تنها به علت کمبود ذخیره اکسیژن بلکه می تواند به دلیل مقاومت در مقابل حرکت آلاینده در داخل شبکه روزنه های محیط متخلخل(خاک) باشد.

واژگان کلیدی:تصفیه بیولوژیکی،محیط متخلخل،توده ی سلولی

عنوان پروژه:ارائه مدلی فرایندی برای کمینه کردن آلاینده ها در صنایع پتروشیمیایی

چکیده:در این تحقیق ،روشی نوین برای تعیین حد نهایی(مرزبندی)پیشگیری از تولید آلاینده ها در فرایندهای شیمیایی و بهینه سازی همزمان زیست محیطی و اقتصادی پیشنهاد شده و در یک کارخانه واقعی مورد آزمون قرار گرفته است.در این روش از تلفیق مدل ریاضی فرایندهای شیمیایی با مدل پراکنش آلاینده ها در محیط زیستی مدلی ترکیبی ساخته می شود که همراه با ضوابط زیست محیطی (غلظت های مجاز)چارچوبی،واقع گرایانه ،منطقی و علمی برای تصمیم گیری و انتخاب گزینه های مختلف پدید می آورد.

نمونه ای که مورد آزمایش قرار گرفته است ،فرایند تولید اسید نیتریک در مجتمع پتروشیمی شیراز است.گازهایی که از دودکش اصلی واحد مورد نظر خارج می شوند ،عامل عمده آثار منفی کار این واحد بر محیط زیست بشمار می روند.در تحقیق حاضر پس از ساخت مدل ،اعمال روش ارزیابی پیشنهاد شده،و تحلیل حساسیت متغیرهای موثر در غلظت آلاینده ها مرزبندی استعداد این فرایند برای کاهش آلاینده ها بدون استفاده از روشهای تصفیه در انتهای خط و تنها با اتکا به تغییر شرایط عملیاتی به انجام رسیده است.سپس،مقدار بهینه دما و فشار عملیاتی برای دستیابی به غلظت مجاز بدست آمده است.فرایند نمونه بسیار پیچیده است.اما بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد که حتی در اینگونه موارد نیز می توان روش پیشنهادی را با موفقیت مورد استفاده قرار داد و به این ترتیب بکارگیری این روش کاملا عملی است.

کلیدواژه ها:پیشگیری از آلودگی،کمینه کردن آلاینده ها،طراحی فرایند برای محیط زیست،مرزبندی آلاینده ها،بهینه سازی زیست محیطی،برپایی فرایند،شبیه سازی ماکرو