انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی شیمی جداسازی Isolation Chemical Engineering

انجام پایان نامه مهندسی شیمی جداسازی Isolation Chemical Engineering  

عنوان پروژه:بررسی واکنش های غیرهمگن کاتالیستی جامد-مایع در یک راکتور جدید با جت های برخوردی

چکیده:

در این پروژه واکنش استری کردن روغن خوراکی پسماند توسط کاتالیست جامد که یک واکنش کاتالیستی جامد-مایع غیرهمگن است مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور دو نوع کاتالیست قلیایی جامد سنتز شدند.کاتالیست  از روش هم رسوبی و کاتالیست  از روش تلقیح تولید شدند.آنالیزهای  بر روی کاتالیست ها انجام شده است.نتایج به دست آمده برای کاتالیست  به گونه ای است که با افزایش نسبت  در کاتالیست فعالیت آن افزایش یافته ولی پایداری آن کم می شود.به طوریکه نسبت  برابر با 0.5 به عنوان نسبت بهینه ی کاتالیست به دست آمد.شرایط بهینه برای واکنش استری کردن در حضور این کاتالیست تعیین گشت که عبارت است از:نسبت جرمی کاتالیست به روغن برابر 10% ،نسبت مولی متانول به روغن برابر 30 و زمان واکنش برابر 2 ساعت که بازده تولید زیست دیزل در این شرایط و دمای 65 درجه سانتیگراد برابر 91.2% به دست آمد.با افزایش میزان  در کاتالیست  خاصیت بازی آن افزایش می یابد به طوریکه بالاترین بازده تولید زیست دیزل در میزان  بارگذاری شده برابر 25% جرمی می باشد.در حضور این کاتالیست شرایط بهینه واکنش استری کردن محاسبه شده که برابر است با :نسبت جرمی کاتالیست به روغن برابر 10% ،نسبت مولی متانول به روغن برابر 15 و زمان واکنش برابر 3 ساعت که بازده تولید زیست دیزل در این شرایط و دمای 65 درجه سانتیگراد برابر 86.23% بدست آمد.از کاتالیست  به عنوان کاتالیست مطلوب برای تولید زیست دیزل در راکتور با جت های برخورد کننده استفاده شد و اثر پارامترهایی از جمله :دبی عبوری مایع،قطرنازل ها و فاصله نازل ها بررسی شد.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش دبی مایع عبوری از راکتور یا کاهش قطر نازل ها ،شدت اختلاط و در نتیجه بازده تولید زیست دیزل افزایش می یابد.تاثیر افزایش بازده تولید زیست دیزل زمانی چشمگیر است که افزایش عدد  موجب معلق شدن کامل ذرات در بستر شود که این نکته اهمیت شدت و نحوه ی اختلاط در واکنش استری کردن در حضور کاتالیست جامد را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:کاتالیست جامد- استری کردن- زیست دیزل-- - راکتور با جت برخوردکننده

عنوان پروژه:شبیه سازی فرایند استخراج زیستی فلزات در یک بیوراکتور ستونی حباب دار با تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی

چکیده:

راکتورهای ستونی حباب دار به خاطر برخی از مزایایی که نسبت به سایر انواع راکتورها در طراحی و عملیاتی کردن دارند،کاربردهای وسیعی را دارا می باشند.یک زمینه مهم کاربردهای راکتورهای ستونی حباب دار،استفاده ی آنه به عنوان بیوراکتورها است که در آن ها میکروارگانیسم ها به کار گرفته می شوند تا فرایندی مانند فروشویی زیستی در آن انجام شود.در این مطالعه،یک بیوراکتور ستونی حباب دار دوفازی در مقیاس آزمایشگاهی که در آن فروشویی زیستی کاتالیست های مستعمل پالایشگاه تهران انجام می شود،با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی شده است.نتایج مربوط به این دو شبیه سازی در دو بخش ارائه شده که در بخش اول به بررسی مشخصه های هیدرودینامیکی جریان دو فازی داخل بیوراکتور پرداخته شده است.مقادیر محتوای فاز گاز و توزیع سرعت فاز مایع در بیوراکتور به ازای هوادهی های متفاوت به دست آمده است،همچنین پارامتر تنش برشی سیال نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.در بخش دوم ،نتایج مربوط به انجام فرایند فروشویی زیستی مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این مطالعه چهار فلز آلومینیوم،آهن،نیکل و مولیبدنیوم که بیشترین مقدار را در کاتالیست مستعمل دارا می باشد،در شبیه سازی واکنش ها وارد شده اند.نتایج بازیابی  36.48% برای نیکل،84.64% برای مولیبدنیوم،36.9% برای آلومینیوم، و 58.52% را برای آهن پیش بینی کرده است که داده های مربوط به نیکل و مولیبدنیوم در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی خطای کمتر از 10% را به نمایش گذاشته اند.با توجه به نتایج مطالعه حاضر و امکانات دینامیک سیالات محاسباتی می توان مطالعات افزایش مقیاس راکتور و همچنین مقایسه راکتورهای ستونی حباب دار با سایر راکتورهای رایج در فرایندهای زیستی را انجام داد.

واژگان کلیدی:دینامیک سیالات محاسباتی،بیوراکتور ستونی حباب دار،فروشویی زیستی،کاتالیست های مستعمل