انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی شیمی نفت Chemical Engineering of Oil

انجام پایان نامه مهندسی شیمی نفت Chemical Engineering of Oil

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: تکنولوژی چاپگرهای جوهر افشان

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: فرآیند

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: کاربرد فلز در استخراج نفت

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: نفت

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی در واکنش کاتالیستی متان به بنزن

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: کاتالیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای با سیالات غیر نیوتنی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: فرآیند

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: بیوفیلتر

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: جداسازی

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین ضرایب ویریال

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: پلیمر

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: پلیمر

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: احیای کربن فعال شده

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: جداسازی

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: طراحی واحد صنعتی تولید گاز سنتز

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: جداسازی

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: مبدل های حرارتی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: فرآیند

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی عملیات جدایش

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: پلیمر

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: ولوی دیافراگمی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: جداسازی

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: تاثیر شکل ذره و اندازه حفره بر روی سطح ویژه نانو ذرات کاتالیستی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: کاتالیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: نانو کاتالیست و حفاظت های زیست محیطی مشتقات نفتی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: کاتالیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: اکسترودر

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: جداسازی

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: فناوری نانو در  تصفیه آب

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: محیط زیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تولید آمونیاک

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: نفت

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: ام تی بی ای

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: پلیمر

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: رفتار پسیواسیون نمونه های عملیات حرارتی شده برنز آلومینیوم نیکل دار

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: فرآیند

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: تعیین محل ایستگاه ها برای پمپاژ آب

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: محیط زیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: دریافت نور بیشتر بدون افزایش دما با نسل جدید پنجره های هوشمند

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: محیط زیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: کاتالیست استراتژیک

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: کاتالیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: جداسازی میکروارگانیسم از نمونه های نفتی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: نفت

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: مکان یابی مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: نفت

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: افزایش ضریب ایمنی خطوط و ایستگاه های انتقال گاز

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: محیط زیست

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: جزئیات پالایش نفت

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: نفت

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: روغن موتور های هیدرولیک

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: پلیمر

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: استفاده از نفت خام در کاهش گرانروی

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: نفت

مقطع: کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه مهندسی شیمی

عنوان پایان نامه: صنعت حفاری

رشته: مهندسی شیمی

گرایش: نفت

مقطع: کارشناسی ارشد