انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاوره پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی شیمی پلیمر Polymer Chemistry

انجام پایان نامه مهندسی شیمی پلیمر Polymer Chemistry  

 

عنوان پروژه:ارایه یک الگوی بهینه برای تولید حلال های ویژه و شبیه سازی واحد تولید حلال های پالایشگاه

چکیده:

در این پروژه سعی شده است که با جمع آوری مشخصات حلالهای مورد نیاز به همراه شناخت نسبی از حلالها و کاربرد آنها در صنایع مختلف ایجاد گردد و استاندارد های مورد تایید وزارت نفت در خصوص حلالها ملاک عمل بوده و سعی بر این شده تا روش های علمی در تهیه حلالها با مشخصات استاندارد مورد توجه قرار گیرد.

در این پروژه روشهای علمی تولید حلالها مورد بررسی قرار گرفته و مباحث نظری و تئوریک در یک فصل مجزا ارائه شده است.از آنجائیکه تولید این حلالها متکی بر استخراج جزئی از یک برش نفتی است لذا سیستم هایی که می توان برای تولید این حلالها معرفی نمود به طور عمده سیستم های تماس مایع-گازی می باشند که در این پروژه دو روش تقطیر و دفع بصورت جامع مورد بررسی قرار گرفته اند.

در تمامی روشهایی که برای بهینه سازی سیستم معرفی می شوند متغیر های مختلف نقش دارند که این متغیرها را می توان به دو گروه عمده 1-متغیرهای عملیاتی 2-متغیرهای فیزیکی تقسیم نمود.

واضح است که برای رسیدن به یک محصول مشخص در عمل جداسازی بیشتر باید به متغیرهای عملیاتی مانند نسبت برگشت و شرایط فشار و دمای برج متوسل شده و توجه کرد.اما از آنجائیکه متغیرهای ذکر شده در محدوده خاص قابل تغییر هستنددر نتیجه در این پروژه بهینه سازی سیستم جداسازی با استفاده از سیستم متغیر های فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی:استخراج جزئی - تماس مایع گازی - متغیرهای عملیاتی -متغیرهای فیزیکی - تقطیر - دفع - نسبت برگشت - سیستم جداسازی

 

عنوان پروژه: تولید الیاف نانو از سلولز میکروبی

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع طبیعی به ویژه سلولز طبیعی که از گیاهان حاصل می گردد تحقیقات گسترده ای در زمینه جایگزینی مناسب جهت این ماده انجام گرفته است.در این رابطه تولید سلولز از منابع جایگزین و ضایعاتی (کربوهیدراتهای ساکاریدی)بسیار مورد توجه قرار گرفته است و منجر به تولید سلولز میکروبی گردید.

سلولز میکروبی از منبع کربوهیدراتی ساکاریدی تولید می گردد.در تحقیق حاضر لایه های الیاف نانوی سلولز میکروبی از سه منبع ساکاریدی متفاوت (گلوکز و ساکارز و لاکتوز) در محیط کشت ایستا تولید گردیده و و با استفاده از روشهای اندازه گیری رطوبت بازیافتی و طیف سنجی مادون قرمز و تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی ساختار نانو الیاف فیبریلی سلولزهای میکروبی تولیدی بررسی و با ساختار سلولز طبیعی مقایسه گردید.

نتایج نشان دادند که عرض نانو الیاف فیبریلی سلولزهای میکروبی بدین طریق کمتر از 100 نانومتر است و درصد کریستالی لایه های تولیدی از هر سه منبع نسبت به سلولز طبیعی موجود در پنبه کمتر و نسبت به سلولز بازیافتی موجود در ویسکوز بیشتر بود.ساختار کریستالس تمام سلولز های میکروبی تولیدی از نوع اول بود و لیکن مقدار سلولز نوع اول آلفای آنها متفاوت بود.میزان رطوبت بازیافتی سلولزهای میکروبی نیز نسبت به سلولز طبیعی پنبه مقادیر بیشتر و نسبت به سلولز بازیافتی ویسکوز کمتر نشان دادند. 

واژه های کلیدی:سلولز باکتریایی / میکروبی- نانو الیاف – طیف سنجی مادون قرمز – پراش اشعه ایکس – میکروسکوپ الکترونی-رطوبت بازیافتی.

 

عنوان پروژه:ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی

چکیده:

از کار افتادن یک سیستم تولیدی و یا هر جزئی از آن می تواند به عنوان تهدیدی برای ایمنی و کیفیت محصول و سود آوری تلقی گردد.اگرچه تحقیقات گسترده ای در زمینه روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان و در دسترس بودن سیستمها در دنیا ارائه شده ولی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران تا حد زیادی از این روشها و کاربردهای آنها بی بهره هستند.بدین منظور روش شبیه سازی اتفاقی مونت کارلو جهت ارزیابی قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد تقویت فشار انتقال گاز پیاده سازی شد.از آنجایی که طرح جدیدی برای آرایش واحدهای کمپرسور و سایر تجهیزات مربوطه برای احداث در ایستگاههای جدید توسط طراحان و سازندگان پیشنهاد گردیده است لذا به منظور ارزیابی این طرح جدید و مقایسه آن با طرحهای موجود آرایش ایستگاه هر دو آرایش با استفاده از روش مونت کارلو شبیه سازی گردیدند.نتیجهای که به دست آمد این بود که طرح آرایش جدید تا حد زیادی به خرابی تجهیزات حساس بوده و همین امر موجب کاهش ظرفیت آن در خرابی های کوچک می گردد.در دسترس بودن این طرح جدید تقریبا 5 درصد کمتر از طرح سنتی و رایج است که این امر می تواند هشداری برای طراحی واحدهای مشابه با حساسیت بالا گردد.

کلیدواژه ها:قابلیت اطمینان – در دسترس بودن – شبیه سازی مونت کارلو – ایستگاه تقویت فشار گاز – آرایش ایستگاه

 

عنوان پروژه:ساخت پلیمر جاذب هیدروژن با تخلخل نانومتری به منظور بکارگیری در پیل سوختی

چکیده:

استفاده از پیل های سوختی به عنوان یکی از منابع نو برای تولید انرژی ،در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.در اکثر موارد سوخت مورد استفاده در پیل های سوختی گاز هیدروژن می باشد.لذا یکی از مسائل مطرح در این حوژه ،ذخیره سازی هیدروژن به صورت ایمن و اقتصادی و با سهولت مناسب می باشد.به منظور ذخیره سازی از روش های متعددی ازجمله:مخازن گازی تحت فشار،هیدروژن مایع،هیدریدهای فلزی،هیدریدهای شیمیایی و مواد کربنی استفاده شده است.بکارگیری پلیمرهای دارای قابلیت جذب یکی دیگر از مواردی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.زیرا که پلیمرها از یک سو سبک هستند و قابلیت شکل پذیری بالایی دارند و از سوی دیگر احتمال انفجار در آنها کم بوده و از نظر هزینه نیز مقرون به صرفه می باشند.از اینرو در این تحقیق سعی بر این شده است تا ابتدا پلیمرهایی که دارای قابلیت جذب هستند ،شناسایی شده و خصوصیات آنها بررسی شود و در این میان پلیمری که دارای شرایط مناسبتری می باشد،انتخاب گردد و مورد آزمایشهای شناسایی مانند تستهای   قرار بگیرد.

نمونه ی از شبکه فنولیک و نمونه دیگری از پلی دی وینیل بنزن سنتز شدند و به عنوان پلیمرهای کاندید انتخاب شدند و مورد آزمایشات  قرار گرفتند.توسط این آزمایشات مشخص شد شعاع حفرات در شبکه فنولی 12 نانومتر بوده و در پلی دی وینیل بنزن حدود 14 نانومتر می باشد و لذا نمونه ی فنولیک به عنوان گزینه نهایی انتخاب گردید.

تست جذب هیدروژن برای نمونه ی فنولیک نشان داد که این پلیمر در فشار 1 بار حدود 0.0013% وزنی جذب از خود نشان می دهد.در ادامه برای پیش بینی میزان جذب در فشارهای بالا با مدل کردن رفتار جذب در این نمونه توسط مدل دوبینین-راداش کویچ دیده شد که این نمونه در فشار 100 بار جذبی در حدود 4.65% وزنی از خود نشان می دهد که با مقایسه این مقدار با بیشترین مقدار جذب هیدروژن که تاکنون در مقالات گزارش شده و حدود 5.5% وزنی در فشار 100 بار می باشد ،به جایگاه مناسب نمونه سنتز شده پی می بریم.

در ادامه به بررسی عوامل موثر بر افزایش تخلخل پلیمر پلی کربنات/پلی اتیلن گلایکول خواهیم پرداخت که از جمله ی این عوامل افزودن خاک آلی،تغییر غلظت محلول اولیه،دمای محیط جذب و پی.اچ محیط جذب می باشند.

کلیدواژه ها:ذخیره سازی هیدروژن – پلیمرهای جاذب گاز – شبکه ی فنولیک – افزایش تخلخل