انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی شیمی فرایند Chemical Engineering Process

انجام پایان نامه مهندسی شیمی فرایند Chemical Engineering Process

عنوان پروژه:شبیه سازی کریستالیزاسیون هیدروکسید آلومینیم در برجهای ترسیب فرایند بایر

چکیده:

فرایند بایر متداولترین روش استخراج آلومینا از سنگ معدن بوکسیت می باشد.با توجه به اهمیت مرحله ترسیب و برجهای متوالی آن در راندمان فرایند بایر،شناخت کامل این مرحله و پیش بینی نقش پارامترهای موثر بر آن امری واجب و اجتناب ناپذیر می نماید.پدیده های تشکیل دهنده ترسیب عبارتند از :هسته زدایی،رشد و اگلومراسیون که هرکدام بصورت مجزا و مستقل ،کریستالیزاسیون هیدروکسید آلومینیم را شکل میدهند.برای شبیه سازی فرایند ترسیب نیازمند روابطی هستیم که هرکدام از سه پدیده فوق را بصورت مجزا تعریف و مدلسازی نماید.با استفاده از روابط مناسب ارائه شده توسط محققین مختلف و حل عددی معادله موازنه جمعیت حاصل از ترکیب این روابط توسط برنامه کامپیوتری نوشته شده بزبان ویژوال بیسیک ،ترسیب هیدروکسید آلومینیوم در حالت ناپایا برای یک تانک ترسیب و نیز سیستم پایای متشکل از چند تانک ترسیب متوالی،شبیه سازی و تاثیر پارامترهای عملیاتی نظیر دما و فوق اشباعیت محلول بایر بر محصول نهایی بررسی گردید.با استفاده از شبیه سازی انجام شده و برنامه کامپیوتری نوشته شده،میتوان تاثیر سایر پارامترهای عملیاتی در شرایط مختلف فرایندی را بررسی و وضعیت بهینه را برای انجام فرایند انتخاب کرد.

کلمات کلیدی:شبیه سازی،آلومینا،بایر،ترسیب،تبلور