انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران زلزله Earthquake Engineering

انجام پایان نامه مهندسی عمران زلزله Earthquake Engineering 

عنوان پروژه:مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقف های کامپوزیت در ساختمانهای فولادی تحت زلزله

چکیده:استفاده از سقف های کامپوزیت روز به روز در حال گسترش است و اتصالات در سازه های فولادی مهمترین قسمتی است که در زلزله ها آسیب می بیند.متخصصن به علت زلزله سال 94 نودریج به نوع اتصالات صلب و نیمه صلب توجه فراوانی کردند و آزمایشات بسیاری روی آن انجام داده اند و گروه های علمی و پژوهشی برای بررسی و بهبود عملکرد اتصالات نیمه صلب تشکیل شد.در این پروژه یک سازه با 9 طبقه در چهار قاب و 3 دهانه با ضخامتهای مختلف و اتصالات گیردار و نیمه گیردار تحت 3 رکورد زلزله و تحلیل استاتیکی افزایشی قرار گرفته است.تاثیر این عوامل روی پریود و سختی و برش پایه استاتیکی و دینامیکی و تغییر مکان نوک سازه در مدلهای مختلف بررسی می شود.میزان سختی سازه ها بستگی به ضخامت سقفها دال کامپوزیت دارد.هرچقدر ضخامت سقف زیاد باشد سختی سازه بیشتر است و در نتیجه پریود آن کاهش می یابد.اگر در همین سقفها از اتصالات نیمه صلب استفاده شود به طور تقریبی سختی سازه 2 برابر کاهش می یابد.برش پایه دینامیکی از عوامل مهم در مشخصات سازه است.برش پایه دینامیکی در بیشتر موارد چندین برابر برش پایه شبه استاتیکی می شود.ضخامت سقف روی تغییرات نیروی برشی ناشی از تحلیل استاتیکی افزایشی اثری ندارد ولی اثر ضخامت سقف روی تغییر مکان طبقات با توجه به صلبیت سقف قابل توجه است.یعنی تغییر مکان جانبی سقفها با ضخامتهای کمتر از 5 سانتی متر که صلب به حساب نمی آیند حدود 1.5 برابرتغییر مکان جانبی سقفها با ضخامت بیشتر از 5 سانتی متر است.با تشکیل تغییر شکلها و مفصلها خمیری در اعضا سختی سازه کاهش و نرمی آن افزایش می یابد.این مسئله بسیار حائز اهمیت می باشد.زیرا علاوه بر اینکه مقدار از انرژی ورودی زلزله توسط تغییر شکلها و مفصلهای خمیری جذب می شود با افزایش پریود ارتعاشی شتاب طیفی زلزله نیز کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:سقف کامپوزیت ،برش دینامیکی ،برش استاتیکی ،پریود ارتعاشی.

عنوان پروژه:بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی مرکب با سایر دیوارهای مقاوم در سازه های فلزی

چکیده:دیوار برشی مرکب شامل یک پانل فلزی است که از یک یا دو وجه خود با دیوارهای بتنی از طریق برشگیرها پوشیده شده و کل مجموعه نیز از اطراف به وسیله تیرها و ستونها محاط شده است.با توجه به اینکه مساله اساسی در ورد دیوار برشی فلزی امکان کمانش ورق فلزی است پوشش بتنی به عنوان یک راه حل برای برطرف کردن این مورد می باشد.در این تحقیق مدلی که در دانشگاه برکلی آمریکا توسط محققین و پژوهشگران آزمایش شده را با استفاده از نرم افزار آباکوس مدل عددی شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.در ادامه تحقیق 3 مدل دیوار برشی مرکب و فلزی و بتنی با شرایط قاب یک طبقه با برنامه آباکوس مدل شده است تا تحت بارگذاریهای دینامیکی و چرخه ای و پوش آور قرار گیرند و رفتار لرزه ای آنها با هم مقایسه شود.

کلید واژه ها:دیوار برشی کامپوزیت ،دیوار برشی فولادی ،دیوار برشی بتنی ،شکل پذیری ،مقایسه لرزه ای ،هیسترزیس .

عنوان پروژه:عملكرد لرزه اي قاب هاي مركب متشكل از ستون هاي بتن مسلح و تير فولادي

چکیده: سیستمهای مرکب متشکل از ستونهای بتنی و تیرهای فولادی (RCSframes)، چند سالی است که به عنوان یک سیستم سازهای مطرح گردیدهاند. این سیستم با ترکیب بهینه عناصر سازهای از محاسن هر دو سیستم بهره میبرد. پایان نامهای پیش رو به سیستم مقاوم جانبی از نوع بتن مسلح و فولاد ساختمانی اختصاص دارد. مزایای سیستمهای مرکب نسبت به دیگر سیستمهای معمول شامل ویژگی های عملکردی تحت بارهای نهایی و صرفه جویی اقتصادی در مصالح و ساخت و سرعت بیشتر اجرا است. در این تحقیقا هدف بررسی رفتار لرزهای این قابهای مرکب است. عملکرد لرزهای قابهای مرکب با تیرهای یکپارچه یا عبور کننده از درون ستون که در این مطالعه استفاده شدهاند، تحت اثر زلزله های مختلف و با درنظرگیری ماکزیمم تأثیرها بررسی و برای مدلسازی در نرم افزار استفاده شده است. برای در نظر گرفتن رفتارهای بخصوصی اتصالی در این نوع قابها، ابتدا رفتار اتصالها از مدل به دست آمده با نرم افزار اپنسیس استخراج شده و در اتصالهای قاب در نرم افزار سپ اعمال شده تا دقت رفتار قاب بیشتر گردد. در ادامه رفتار قابها با و بدون در نظر گرفتن رفتار غیرخطی اتصال (یعنی برای قاب با اتصال شکلپذیر و قاب دارای اتصال صلب) مقایسه شدند. نتایج نشانگر کاهش برش طبقات بوده و نمایندهی عملکرد مناسب و تأیید مزایای ذکر شده درمتن بودند.

کلیدواژه ها: قاب مرکب، RCS، عملکرد لرزهای، تحلیل غیرخطی.

عنوان پروژه: عملكرد اتصال در قاب هاي مركب با تير فولادي و ستون بتن مسطح

چکیده: در سالهای اخیر استفاده از قابهای خمشی مرکب متشکل از ستونهای بتنی و تیرهای فولادی (RCS) مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این نوع سازهها شناخت رفتار ناحیه اتصال تیر به ستون اهمیت عمدهای دارد. در این تحقیق دو نمونه اتصال RCS داخلی با مقیاس یک به یک مورد آزمایش قرار داده شد. جزئیات اتصالات مورد آزمایش، شامل ورقهای دور ستون در بالا و پایین اتصال، ورقهای مضاعف جهت تقویت جان تیر و خاموتهای با شکل ناحیه اتصال می باشد. خاموتها از سوراخهای درون جان تیر گذرانده شدند. در نمونه اول از ورقهای اتکایی جانبی استفاده شده و در نمونه دوم علاوه بر عریضی کردن ورقهای اتکایی جانبی، از ورقهای اتکایی در بالا و پایین تیرهای فولادی نیز استفاده شد. هر دو نمونه رفتار کاملا شکلپذیری از خود نشان داده و تا تغییر مکان نسبی  درصد ۴ باربری خود را حفظ کردند. نتایج نشان می دهد که می توان از این سیستم در مناطق بالرزهخیزی زیاد استفاده کرد. رفتار غیرخطی نیرو- تغییر مکان این نوع اتصال با در نظر گرفتن تغییر شکل های برشی واتکایی چشمه اتصال در نرم افزار OpenSees مدل سازی شده و پیشنهاداتی جهت نحوه مدل سازی رفتار اتکایی اتصال ارائه شده است. با مقایسه عملکرد دو نمونه و نتایج حاصل از مدل سازی مشاهده شد استفاده از ورقهای اتکایی باعث افزایش مقاومت اتکایی و برشی اتصال میشود. همچنین بتن خود متراکم شونده باعث سهولت در ساخت ناحیه اتصال گردید.

کلیدواژه ها: اتصال RCS ، بتن خود متراکم شونده، قابهای خمشی مرکب، ستونهای بتن مسلح، تیر فولادی.

عنوان پروژه: كاربرد طيف هاي خرابي در تخمين خرابي قابهاي خمشي فولادي به روش زمان دوام

چکیده: در روش نوین طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد، به رفتار واقعی سازه در حین وقوع زلزله بیشتر توجه میشود و استفاده از پارامترهای خرابی نظیر شکل پذیری پلاستیک و گریز میان طبقات برای تعیین عملکرد لرزه ای سازه توصیه میگردد. برای تشخیص میزان خرابی اعضای سازه ای، میتوان از شاخصهای خرابی که نسبت پارامترهای خرابی به ظرفیت آسیب پذیری اعضا می باشند، بهره برد. اگر مقادیر شاخصی خرابی بر حسب دوره تناوب سیستم تک درجه آزادی رسم شود، طیف خرابی حاصل میگردد. طیف خرابی برای ارزیابی عملکرد لرزه ای سازههای موجود و طراحی لرزه ای سازههای جدید استفاده میشود. همچنین یک روش مناسب برای تحلیل دینامیکی سازه و محاسبه پارامترهای خرابی، روش زمان دوام می باشد که در آن، تابع دینامیکی فزاینده از پیش تولید شده به سازه اعمال میشود و پاسخ سازه در زمانهای مختلف تحریک مشخص میشود. در این پژوهش، ابتدا طیفهای خرابی مربوط به زلزله های واقعی و شتابنگاشتهای زمان دوام در دو سطح خطر تولید و مقایسه میشوند. سپس برای تطبیق این دو دسته طیف خرابی، مدت زمان اعمال رکوردهای زمان دوام (زمان هدف) مستقل از دوره تناوب سازه، تصحیح می گردد. در ادامه، تعدادی قاب خمشی فولادی منظم و نامنظم با چشمههای اتصال منعطف و تقویت شده مدلسازی شده و شاخصهای خرابی اعضای آنها تحت زلزله های واقعی و شتاب نگاشتهای زمان دوام محاسبه میگردد. سپس دقت روش زمان دوام و نیز تاثیر اصلاح زمانهای هدف در تخمین خرابی انواعقابهای خمشی فولادی بررسی میشوند. در ضمن، توانایی طیفهای خرابی در پیش بینی خرابی کلی قابهای مذکور و همچنین نحوه تدقیق زمانهای هدف اصلاح شده با توجه به دوره تناوب اصلی سازه نشان داده خواهند شد.

کلیدواژه ها: شاخصی خرابی ، طیف خرابی روش زمان دوام ، قاب خمشی فولادی

عنوان پروژه:بررسي يك اتصال فلزي نيمه گيردار تير به تيرصفحه انتهايي تحت بارگذاري يكنواخت و چرخه اي

چکیده: روشهای طراحی موجود برای قابهای فولادی در طول سه دهه گذشته به منظور گنجاندن رفتار نیمه صلب اتصالات فولادی در جهت پیشبرد طراحی قاب، اصلاح شده است و از آنجایی که تحلیل و طراحی سازه ها غالباً براساس فرض صلب بودن کامل یا مفصلی بودن صورت می گیرد لذا بررسی رفتار واقعی اتصالات و مدلسازی آنها می تواند به درک رفتار واقعی سازهها کمک کند. آگاهی از سختی چرخشی اولیه اتصال برای تحلیل الاستیک سازه های قابی امری مهم است. تحقیقات نشان می دهد که سازه های با اتصالات نیمه صلب ویژگی هایی دارند که سبب برتری این اتصالات محققان را بر آن داشت که به بررسی شکل های مختلفی از اتصالات نیمه صلب و ویژگیهای منحصر به فرد هر یک بپردازند. بنابراین امروزه مدلهای گوناگونی برای نشان دادن منحنی لنگر - دوران اتصالات رایج در صنعت ارایه شده است که اکثر آنها برای اتصالات شناخته شده و بسیار رایج کاربرد دارد. برای ساده سازی منحنی های لنگر - دوران همچنین می توان از مدلهای ساده تر دو خطی و یا چند خطی استفاده نمود. در این تحقیق سعی بر آن است که یک اتصال نیمه گیردار تیر به تیرپیچی جدید معرفی گردد و رفتار آن تحت بار یکنواخت و چرخه ای با توجه به منحنی لنگر - دوران بررسی گردد. برای مدل سازی و رسم منحنی ها از روشی المان محدود استفاده شده است. همچنین سعی شده تا در حد امکان درستی نتایج حاصل از تحلیلی کامپیوتری باآنالیز ریاضی دقیق و نتایج آزمایشگاهی دیگر محققان صحت سنجی شود. از مزیتهای قابل توجه این اتصال خاصی رفتار نرم و شکل پذیر و قابلیت استهلاک انرژی بالای آن تحت زلزله، همچنین قابلیت نصب نسبتا آسان آن در اجرا به دلیل پیش ساختگی ومقرون به صرفه تر بودن آن نسبت به سایر اتصالات خمشی می باشد.

کلیدواژه ها:فابهای فولادی،اتصال نیمه گیردار،استهلاک انرژی.

عنوان پروژه: بررسي پارامتريك اتصالات ممان بر تير به ستون CFST

چکیده: در سالهای اخیر استفاده از سازههایی که در آنها از سیستم ستون تیوبی پرشده با بتن استفاده می شود، به دلیل مزایاي قابل توجه این نوع ستون ها رو به گسترش بوده است. در این ستونها وجود تیوب فولادی موجب ایجاد محصوریت کامل در بتن داخل آن، و در نتیجه افزایش مقاومت و شکل پذیری و جلوگیری از پوسته شدگی بتن می شود. به صورت متقابل وجود بتن در داخل فولاد نیز باعث به تأخیر افتادن کمانش موضعی در تیوب فولادی و افزایش ظرفیت باربری آن می شود. همچنین این ستونها به دلیل حضور فولاد در خارجی ترین موقعیت در مقطع، دارای مقاومت و سختی مقطع بیشتری در مقایسه با ستونهای دارای مقاطع بتنی معمول می باشند. تیوب فولادی مورد استفاده در این ستونها علاوه بر ایفا کردن نقش آرماتورهای طولی و عرضی، به عنوان قالب نیز عمل می کند که این موضوع باعث صرفه جویی در هزینه ی نهایی و مدت زمان ساخت می شود. استفاده از این سیستم سازهای به دلیل پیچیده بودن و هزینه بر بودن اجرای اتصالات آن دارای محدودیت می باشد؛ البته راهکارهای بسیاری جهت غلبه بر این مشکل پیشنهاد شده است. به طور کلی یکی از بهترین روشها برای برطرف کردن این مشکل، استفاده از اتصالاتی است که نیروهای وارد بر اتصال را به داخل بتن انتقال میدهند. این مکانیزم به دلیل جلوگیری از تمرکز تنش بر روی لولهای فولادی و جلوگیری از کاهش باربری محوری ستون، بسیار مناسب میباشد؛ البته موضوع اقتصادی و مقرون به صرفه بودن اجرای این مکانیزم نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق سه نوع از این اتصال، که بر اساس ایده استفاده از پیچهای یک طرفه که در انتهای آنها میلگرد فرورونده در بتن قرار داده شده است مورد بررسی پارامتریک قرار گرفته اند. مدل سازی انجام شده نشان دادهاست که در صورتی که اینگونه اتصالات بصورت مناسب طراحی شده و مود خرابی آنها بصورت تسلیم در پیچها نباشد، از عملکرد مناسبی برخوردار بوده و دارای قابلیت کاربرد در مناطق با لرزه خیزی بالا می باشند.

کلیدواژه ها:مقطع تیوبی فلزی پرشده با بتن، اتصال ممان بر، مطالعه ی پارامتریک، مدل سازی اجزا محدود.