انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران محیط زیست Environmental Engineering

انجام پایان نامه مهندسی عمران محیط زیست Environmental Engineering

عنوان پروژه:ارزیابی زیست محیطی پروژه های حمل و نقل شهری

چکیده:

امروزه به دنبال پیشرفت علوم مهندسی و خسارات زیادی که توسعه صنعتی ،اقتصادی ،اجتماعی بر محیط زیست وارد کرده است ،نیاز پرداختن به امور زیست محیطی لحظه به لحظه جدی تر مطرح شده و تدابیر لازم اندیشیده می شود.در این رابطه به دلیل ارتباط مستقیم پروژه های حمل و نقل شهری با مردم،ارزیابی آنها از بعد زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

در این پژوهش مدلی فرضی از خصوصیات سیستم حمل و نقل به عنوان مبنایی برای طبقه بندی ویژگی های اساسی و تعیین پانزده بعد اثرات سیستم حمل و نقل شهری ،تهیه شده است.هریک ازاین پانزده بعد دارای زیر مجموعه ای از اثرات مختلف زیست محیطی حمل و نقل می باشد.اثرات مختلف زیست محیطی هر زیر مجموعه در ارزیابی مقایسه ای ،پیگیری اهداف از قبل تعیین شده و حفظ و مدیریت فضا و زمان قابل اندازه گیری می باشد.به کمک این مبانی ،پانزده شاخص مهم ایجاد شده است.

به دلیل آنکه افکار اشخاص ماهیت غیرقطعی دارد،از مبانی تئوری مجموعه های فازی برای سنجیدن نظرات مردم درباره میزان مورد پسند بودن شاخص های یاد شده استفاده گردیده است.به این ترتیب توابع عضویت تئوری مجموعه های فازی تهیه گردیده است که میزان مورد پسند بودن یک پروژه شهری را از نظر زیست محیطی با مقداری بین صفر و یک نمایش می دهد.هرچه قدر مقدار توابع به عدد یک نزدیک تر باشد پروژه مربوطه مناسب تر بوده و در مقابل ،نزدیک بودن مقدار توابع به عدد صفر نمایانگر میزان نامناسب بودن آنها می باشد.

کلیدواژه ها:ارزیابی زیست محیطی،سیستم حمل و نقل ،مجموعه فازی ،مدیریت فضا،مدیریت زمان

عنوان پروژه:مدل سازی پخش و پراکنش آلاینده ها درون تونل های شهری جهت تخمین ضرایب انتشار

چکیده:

غلظت بالای آلاینده ها درون تونل ها می تواند مشکلات جدی برای سرنشین های اتومبیل ها ایجاد نماید.میزان غلظت آلاینده ها در نقاط مختلف تونل با توجه به شرایط هندسی ،دینامیکی و ترافیکی تغییرمی نماید.بررسی و مدلسازی تغییرات این غلظت ها ،که سرنشینان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،کمک شایانی به اتخاذ تصمیمهای کنترلی مناسب می نماید.علیرغم اهمیت موضوع اطلاعات مکفی از پراکنش آلاینده ها در شرایط ترافیکی و تونل های کنونی وجود ندارد.در این پژوهش پراکنش و تغییرات غلظت آلاینده مونوکسید کربن درون تونل به صورت سه بعدی با استفاده از نرم اقزار فلوئنت ،با مدل اغتشاشی و لحاظ شرایط ترافیک سنگین مدلسازی گردید.با تحلیل نتایج مدلسازی معین شد که تغییرات غلظت آلاینده ها درون تونل با تغییرات سرعت جریان هوای تونل رابطه عکس دارد.هم چنین مقادیر غلظت مونوکسید کربن د رانتهای تونل کمتر از حد مجاز 70 پی.پی.ام تخمین زده شد.در ادامه با مقایسه کانتورهای غلظت و سرعت ،اثر بخش منحنی میانی تونل در توزیع عرشی بررسی شد که با توجه به نتیجه آن غلظت ها درون قسمت منحنی تونل به سمت انحنای درونی تونل تجمع می نمایند.این نتیجه گیری در تعیین سناریو های اضطرار و آتش و احداث گذرگاه عبوری درون تونل مورد استفاده قرار می گیرد.با استفاده از نتایج مدلسازی عددی و مقادیر اندازه گیری شده درون تونل،به روش مدلسازی معکوس ضری انتشار متوسط مونوکسیدکربن برای خودروهای عبوری از تونل 18 گرم بر مایل تخمین زده شد که با توجه به استانداردها متناسب با استاندارد 1504 می باشد.

کلیدواژه ها:تونل اتومبیل رو،پخش آلاینده ،کربن مونوکسید

عنوان پروژه:مدلسازی کمی رواناب های شهری در جوی باغچه ها

چکیده:

با گسترش شهرها و افزایش سطوح نفوذ ناپذیر دراثر احداث ساختمان ،سنگفرش پیاده رو ها،خیابان ها و پارکینگ ها مقدار رواناب در سطح شهرها افزایش یافته است.وجود مواد آلاینده و انتقال آنها بواسطه رواناب باعث ایجاد مشکلاتی در آبهای پذیرنده آنها می شود.از معضلات شهر تهران نیز در هنگام بارش باران ،آلودگی بسیار رواناب ناشی از آن می باشد که در سطح شهر جاری می شوند و در نهایت آلودگی را به آبخوان ها و آبهای پذیرنده منتقل می کنند.به همین منظور برای کاهش اثرات سو این آبهای آلوده نیاز به شناخت کافی از چگونگی شکل پذیری ،انتقال و حذف آلاینده های موجود در آنها می باشد.از جمله راههای کاهش آلودگی رواناب ،استفاده از پتانسیل کاهندگی باغچه های موجود در سطح شهر می باشد.

در پژوهش پیش رو شرحی از مشکلات مرتبط با رواناب ، به خصوص در رابطه با چگونگی شکل پذیری ،انتقال رواناب و حذف آلاینده ها آمده است.بر همین اساس مدلسازی نحوه شکل گیری و انتقال رواناب ناشی از بارش باران از سطوح نفوذ ناپذیر به بسترهای نفوذپذیر(خاک)،مدنظر است تا بتوان قابلیت خاک در انتقال رواناب ،اثر تغییر در شرایط اولیه از جمله دبی با توجه به طول باغچه را بررسی نمود.برای انجام شبیه سازی معادلات حاکم بر جریان سطحی و زیر سطحی استخراج می گردد و سپس این معادلات به شکل همزمان حل می شوند تا اثرات این دو مدل مختلف جریان بر یکدیگر عیان شوند و نحوه ی شکل گیری جریان رواناب در سطح زمین و نفوذ آن در خاک بررسی شود.در نهایت با توجه به مدلسازی صورت گرفته و توانایی مدل در پاسخگویی به سوالات می توان پایه و اساس طراحی سیستم های طبیعی را بصورت بهتری درک کرد.

مدل جریان زیر سطحی با سه نمونه حل شده دیگر اعتبارسنجی گردید.مدل حل یکپارچه جریان سطحی و زیر سطحی نیز با یک نمونه مقایسه شد.نتایج شبیه سازی های صورت گرفته توسط روش ارائه شده در این تحقیق همخوانی مناسبی با سایر آزمایش های انجام شده داشت.این نمونه ها به گونه ای انتخاب شدند تا شرایط اولیه مختلف خاک و بارش را مدلسازی کنند.در نتیجه می توان انتظار داشت که مدل شرایط اولیه متفاوت جوی باغچه ها را بتوان مدلسازی نماید.

کلیدواژه ها:جوی باغچه،مدلسازی عددی ،رواناب شهری،تغییرات کمی

عنوان پروژه:امکان سنجی استفاده از فیلترهای نات شل فراوری شده با هیدروکسید پتاسیم در حذف فلز سنگین کروم

چکیده:

کربن فعال به عنوان یک جاذب با ظرفیت جذب بالا و قیمت پایین ،کاربردهای بسیار فراوانی را در فرایندهای جذب از فاز مایع و یا فاز گاز یافته است.از جمله کاربردهای این ماده در جذب از فاز مایع می توان به رنگبری از محلول شکر،تصفیه آب آشامیدنی ،تصفیه پساب و در جذب از فاز گاز به استفاده از ماسکهای گاز و سیستمهای بازیافت حلال اشاره نمود.مواد اولیه مختلفی را می توان به عنوان ماده خام برای تولید این محصول به کار گرفت که از میان آنها مواد خام سلولزی نظیر چوب،پوست نارگیل ،هسته میوه ها و سایر ضایعات کشاورزی ،مواد خام کربنی نظیر زغال سنگ ،کک نفتی ،قیر قطران زغال سنگ و مواد خام پلیمری شامل ضایعات انواع لاستیک ها و پلاستیک ها را می توان نام برد.

در این پروژه امکان سنجی و مطالعه در زمینه ساخت کربن فعال با ماده پایه پوسته آجیل گردو بادام و کاج ارائه شده است.نوع فعال سازی شیمیایی بوده و پوست آجیل توسط هیدروکسید پتاسیم فعال گردید.برای سنجش میزان جذب فلز سنگین از فلز کروم 6 ظرفیتی و دستگاه جذب اتمی استفاده گردید و کربن فعال بصورت بستر ثابت قرار داده شد.همچنین تاثیر پارامترهای گوناگونی نظیر اندازه ذرات،روش اختلاط ،نسبت ماده فعال کننده به ماده پایه ،مدت زمان و دمای فعال سازی و تاثیر آن بر میزان حذف فلز سنگین ،میزان افت وزنی و میزان سطح موثر کربن فعال شده تولیدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:کربن فعال،حذف فلز سنگین کروم،هیدروکسید پتاسیم ،جذب ،پوسته آجیلی