انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران سازه هیدرولیکی Civil Engineering Hydraulic Structures

انجام پایان نامه مهندسی عمران سازه هیدرولیکی Civil Engineering Hydraulic Structures

عنوان پروژه:بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری و فرسایش آن

چکیده:

بر اساس گزارشات سازمان ملل از کل آب موجود در نقاط مختلف جهان فقط هفت هزارم درصد آن به سادگی در دسترس انسانهاست.این در حالی است که بسیاری از مردم دنیا را مانند یک کره آب تصور می کنند.زیرا حدود 70 درصد آن را آب پوشانده است.واقعیت اینست که 97.5 درصد از آب های کره زمین شور و فقط 2.5 درصد آن را آب شیرین تشکیل می دهد.همچنین حدود 70 درصد از این آب شیرین به صورت یخ در ارتفاعات و قطبها و گریلند متمرکز است.قسمت اعظم باقیمانده این آب نیز در قسمت های عمیق زمین قرار دارد که در حال حاضر استفاده از آن مقرون به صرفه نیست.با توجه به اطلاعات موجود کمتر از یک درصد آب شیرین زمین به صورت چشمه و رودخانه و منابع منابع زیرزمینی با هزینه مناسب قابل دسترس است که تامین این منابع از طریق فرایند بارش در سیکل هیدرولوژیکی صورت می گیرد.

رشد روزافزون جمعیت و همچنین پیشرفت تکنولوژی عاملی در کمبود و آلودگی آب در جهان می باشد.و باعث شده که حدود یک سوم از جمعیت جهان با نگرانی های حاصل از بحران کم آبی و آلودگی آن زندگی کنند.این بحران منجر به رکود اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان شده است.امروزه گسترش حوزه های صنعتی و اقتصادی و کشاورزی و همچنین رشد روزافزون جمعیت در شهرها و نگه داری و حفاظت از منابع موجود و محدود آب های سطحی و زیرزمینی را الزامی و امری اساسی و اجتناب ناپذیر می نماید.اگر به مسائل فوق گرم شدن تدریجی هوا در کره زمین که نهایتا منجر به کمبود بارندگی در نقاط خشک و نیمه خشک می گردد را بیافزاییم در می یابیم که ایجاد طرحهای جدید جهت استحصال ونگه داری آب های موجود امری حیاتی و مهم است.

واژه های کلیدی:سیکل هیدرولوژیکی – حوزه صنعت – حوزه اقتصاد – حوزه کشاورزی – بحران کم آبی – آلودگی آب

عنوان پروژه:کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی

چکیده:

تردیدی نیست که مسائل گوناگون مرتبط با آب و خاک در زمره مهمترین مسائل مهندسی در جهان و ایران بشمار می روند.از جمله آن مسائل پدیده هایی مثل فرسایش خاک و انتقال رسوب و انباشتن آن در پشت سدها تخریب کرانه های رودخانه و سواحل دریا و اتلاف ناشی از تبخیر و نفوذ را نام برد.یکی از انواع گوناگون سیستمهای سازه ای که در مسائل حفاظت و بهره برداری از آب و خاک مورد استفاده قرار گرفته است سازه های توریسنگ می باشد.توریسنگ جعبه ای است مکعب مستطیل که از شبکه های توری شش ضلعی بافته شده با سیستمهای گالوانیزه تشکیل یافته این جعبه با سنگهای رودخانه ای گردگوشه و یا شکسته معدنی با ابعاد مناسب پر می شود.

کلید واژه ها:سازه توریسنگ – سازه هیدرولیکی – انتقال رسوب – سیستم گالوانیزه 

 

عنوان پروژه:شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز به روش توزیع مکانی

چکیده:

در هیدرولوژی کاربردی پیش بینی پیک سیلاب یک آبراهه یا رودخانه به علت وابستگی زمانی و مکانی متغیرهای هیدرولوژیکی نظیر پارامترهای هواشناسی و تغییر پذیری مکانی توپوگرافی و نوع خاک و کاربری اراضی بسیار پیچیده است.در مدلهای هیدرولوژیکی یکپارچه برای دسترسی به یک شرایط ساده خصوصیات حوضه آبریز در کل گستره آن بطور یک جا در نظر گرفته می شود.و میانگین یا برایند هریک از پارامترها برای ورود به مدل و محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد.حال آنکه مدل های توزیعی تغییرات مکانی کلیه خصوصیات حوضه آبریز را در سراسر آن مورد توجه قرار می دهند.در سالهای اخیر استفاده از مدل های توزیعی در پیش بینی سیلاب و محاسبات بارش رواناب رشد چشمگیری داشته است.پیشرفت در سرعت پردازش داده ها و بکارگیری مدل رقومی ارتفاعی و داده های نوع خاک و اراضی کاربری در قالب سامانه اطلاعات جغرافیایی زمینه مناسبی را در تحقیقات هیدرولوژیکی برای نگرش مکانمند به مسائل مرتبط با چرخه هیدرولوژیکی و حل معادلات ریاضی حاکم بر آن فراهم ساخته است.

در مدل های هیدرولوژی با ساختار رستری حوضه توسط شبکه ای از سلولها به اجزای کوچکتر تقسیم می شود و پارامترهای مدل بر پایه خصوصیات فیزیکی زمین و خاک و پوشش گیاهی که در هر سلول وجود دارد به آن نسبت داده می شود.بارندگی و سایر داده های هواشناسی نیز بر هر سلول اعمال شده و رواناب حاصله در مسیر جریان تا آبراهه روند یابی می شود.با این روش مدل توزیعی قادر است فرایندهای هیدرولوژیکی حوضه آبریز را با در نظرگرفتن تغییرات مکانی و زمانی پارامترها مورد پردازش قرار دهد.

در این تحقیق سعی بر آن شده است تا ضمن بیان معادلات حاکم بر مدل های توزیعی و نحوه عملکرد آنها چگونگی بکارگیری مدل توزیعی در براورد سیلاب حوضه های آبریز بر پایه سامانه اطلاعات جغرافیایی و توانایی این مدل ها در پیش بینی سیلاب و محاسبات بارش رواناب مورد مطالعه قرار گیرد.

مدل توزیعی انتخابی در این پروژه

GSSHA

می باشد که یک مدل با پایه فیزیکی بوده و قادر است فرایند تشکیل جریان سطحی حوضه آبریز را به صورت دوبعدی شبیه سازی نماید.همچنین در کنار مدل توزیعی مذکور و به منظور مقایسه نتایج و مشاهده کارایی مدل توزیعی از دومدل شبیه توزیعی و یکپارچه بر مبنای مدل انتقال کلارک نیز استفاده گردیده است.

نتایج واسنجی و صحت سنجی مدل ها حاکی از توانایی قابل قبول هر سه مدل با برتری نسبی مدل توزیعی در شبیه سازی فرایند بارش رواناب در حوضه مطالعاتی مورد نظر می باشد.

کلید واژه ها:چرخه هیدرولوژی – ساختار رستری – رواناب – مدل توزیعی – مدل انتقال کلارک