انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران سازه Structural Engineering

انجام پایان نامه مهندسی عمران سازه Structural Engineering  

عنوان پروژه:کنترل مقاومت فلز پایه در اتصالات جوشی تحت بارگذاری چند جهته

چکیده:پدیده ی برش قالبی در فلز پایه ، یکی از انواع خرابی رایج اتصالات جوشکاری شده در سازه های فولادی میباشد. اما این پدیده که میتواند تعیین کننده ی ظرفیت یک اتصال باشد، در شرایط بارگذاری چند جهته کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است. منظور از بارگذاری چند جهته شرایطی است که راستای بار وارد شده به اتصالی، نسبت به خطوط جوش مایل باشد و یا لنگر پیچشی نیز بر اتصال وارد گردد. از سوی دیگر آییننامه های سازه های فولادی موجود ظرفیت برش قالبی یک اتصال را در شرایط تفکیک جداگانه بار واقعی به دو مؤلفه ی موازی و متعامد بر خطوط جوشی درخواست می نمایند و تعامل همزمان این دو بارگذاری را که در واقعیت اتفاق می افتد در نظر نمیگیرند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر مشخصات هندسی (طول جوش طولی، طول جوش میانی، فاصله از لبه، حضور و یا عدم حضور جوش میانی)، راستای بارگذاری و همچنین میزان برون محوری بر ظرفیت برشی قالبی فلز پایه صورت گرفته است. مورد مطالعه یک اتصال جوشکاری شده از فولاد نوع CSA G40.2l -M و کلاس 300W با ضخامت ۳ میلیمتر میباشد. روشی مورد استفاده در این مرحله از تحقیقی، مدل سازی اجزای محدود و انجام تحلیل غیرخطی می باشد. در این پژوهشی مراحل ایجاد و گسترش خرابی و همچنین شکل بلوک گسیختگی در پدیده ی برش قالبی در فلز پایه و تعیین ظرفیت اتصال در حضور بارگذاری چند جهتهای غیر برون محور و برون محور بررسی گردید. نتایج مدل سازی نشان داد که اعمال بارگذاری چند جهته منجر به ایجاد سطوح گسیختگی موربی خارج از محیط اتصال میگردد که به طور همزمان تحت اثر تنشهای برشی و کششی می باشند. در انتها ظرفیت حاصل از تحلیل غیرخطی با روابط اندرکنشی پیشنهاد شده در خطوط راهنمای آیین نامه AISC مقایسه شده و اختلاف مورد تحلیلی واقع شده است. با توجه به الگو و محیط گسیختگی روابطی جدید، از جمله روش مرکز آنی دوران برای انجام امور طراحی پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها: اتصالات فولادی، برش قالبی، فلز پایه، اتصالات جوشی، بارگذاری چند جهته، بارگذاری برون محور

عنوان پروژه: تاثیر گسیختگی پس کمانش بر ظرفیت تغییر شکل بادبندهای هم محور

چکیده: در پژوهشی پیش رو رفتار بادبندهای فولادی تحت بارگذاری چرخه ای، به روش المان محدود مدل سازی شده است. تحلیل ها نشان میدهد که پس از کمانش موضعی در موضع پلاستیک وسط دهانه، به علت تغییر هندسه شدید، کرنش ها به سرعت رشد می کنند، که این پدیده جهشی کرنش نامیده شده است. تغییر هندسه ایجادشده باعث میشود زوال و فروپاشی بادبند سرعت بگیرد. در حقیقت، کمانش موضعی را میتوان به عنوان عامل تعیین کننده در طراحی عملکردی بادبندهای فولادی به کار گرفت. بر همین اساسی، در پایان نامه حاضر سعی شده است، با استفاده از پارامتر عمرشکست، کمانش موضعی و شکست، کمی سازی شود. همچنین با استفاده از مدل CVGM شکست در بادبند پیش بینی شود . نتایج تحلیلی ها ضمن هم خوانی بسیار خوبی با نتایج آزمایشات، توانایی پیش بینی کمانش کلی و موضعی و همچنین شکست را با دقت قابل قبولی دارد.

کلمات کلیدی:بادبند فولادی ،عمر شکست ،کمانش موضعی، جهش کرنش، تمرکز کرنش ،مدل CVGM

عنوان پروژه: آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی

چکیده:آزمایش های غیر مخرب مجموعه ای از روشهای بازرسی فنی بوده که اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و قطعات و جوشها بدون تخریب یا آسیب رسانی به آنها بدست می دهد.آزمایش های غیر مخرب و قطعات و جوشها یعنی آنهایی که قرار است در کار از آنها استفاده شود را مورد بررسی قرار داده و عیوب آنها شکار می گردد.این عیوب را می توان مطابق استانداردهای موجود مورد ارزیابی قرار داده و آنها را قبول یا مردود دانست.قطعات و جوشهای قبول شده در ساخت مورد استفاده قرار می گیرند و آنهایی که مردود شده اند در صورت امکان تعمیر و پس از کسب قبولی بکار گرفته می شوند.در غیر اینصورت اجازه استفاده از آنها در ساخت داده نمی شود.چندین روش آزمایش غیر مخرب در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و تحقیق برای ابداع روش های نو بطور مداوم ادامه دارد.در این قسمت به سه روش از مهمترین روشهای آزمایش غیر مخرب می توان اشاره کرد.

کلید واژه ها:آزمایش غیر مخرب ،آزمایش مایع نافذ ،آزمایش التراسونیک ،آزمایش رادیوگرافی .

عنوان پروژه:بررسی اندرکنش میر لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط اطراف

چکیده:در این پروژه عملکرد میر لرزان 6 مولفه پژوهشگاه و اندرکنش آن با مدلهای سازه ای در آزمایشها مورد بررسی قرار می گیرد.عملکرد صحیح میر لرزان یکی از عوامل اصلی صحت و دقت در این آزمایشات می باشد.بنابراین قبل از انجام آزمایشات لازم است عوامل موثر در عملکرد میر لرزان مانند:ارتعاشات نامطلوب میز یا مدل و یا پی میز بخوبی شناخته شوند.به این ترتیب می توان دقت و قابلیت عملکرد میر لرزان را در مقابل مدلهای سازه ای مختلف بررسی و ارزیابی نمود.همچنین اثرات اندرکنشی دینامیکی میر لرزان با محیط اطراف (خاک)در عملکرد میر لرزان و نیز انتشار امواج به فواصل دورتر از مدل و میر مورد بررسی قرار می گیرد.بدیهی است که برای بررسی اندرکنشی میز یا مدل می بایست مدلهای مختلف یا پارامترهای مختلف در نظر گرفته شود و مورد تحلیل قرار گیردتا اثر پارامترهای مختلف را بتوان با توجه به نتایج تحلیل مورد ارزیابی قرار داد.در این مطالعه ابتدا تحقیقات گذشته جمع آوری و بررسی می شود سپس مفهوم اندرکنش بررسی می شود و تواناییهای برنامه های کامپیوتری FLUSH & SAP2000 مقایسه گردیده و بعد از معرفی روش پارامتر متمرکز چند مدل مختلف در نظر گرفته شده و مشخصات کامل آنها به همراه دلایل انتخاب هریک ارائه شده و سپس توسط دو برنامه کامپیوتری فوق تحلیل شده و نتایج بصورت کمی و کیفی مورد مطالعه قرار می گیرند.در یک فصل مجزا به بررسی انتشار امواج در محیط اطراف پرداخته شده و مسافتی که در آن اثرات اندرکنش قابل توجه است بدست می آید.در نهایت نتایج ارائه می شوند و یکی از نتایج مهم استفاده از پی سنگین با ابعاد  بزرگ برای میز می باشد تا اثرات اندرکنشی بر روی مدل سازه ای تا حد امکان کاهش یابند.

کلید واژه ها:مدلهای آزمایشگاهی ،میدان آزاد ،حرکت کنترلی ،اندرکنش خاک و سازه ،مدل تحلیلی ، آزمایشهای محلی ، تستهای آزمایشگاهی. 

عنوان پروژه:اساس روشهای طراحی لرزه ای سازه های مجهز به وسایل جاذب انرژی

چکیده:اساس روشهای کنترلی ارتعاشی غیر فعال بر مبنای کاهش انرژی ورودی به سازه از طریق نصب قطعاتی در سازه می باشد که نسبت به سایر سیستم های کنترل عملکردی محدودتر ولی اقتصادی ترند.اولین دلیل معرفی قطعات اتلاف انرژی در قاب یک سازه کاهش تغییر مکانها و خرابس از طریق افزایش میرایی و یا اتلاف انرژی که عموما میرایی نامیده می شود می باشد.آیین نامه های موجود وسایل اتلاف انرژی را به سه دسته:وابسته به تغییر مکان(میراگرهای فلزی و اصطکاکی ) و وابسته به سرعت(میراگرهای ویسکوالاستیک جامد و مایع و میراگرهای ویسکوز) و سایر وسایل تقسیم می نمایند.هریک از این وسایل دارای عملکردی متفاوت در سازه های مختلف می باشند.ارتفاع سازه نیز در چگونگی عملکرد وسیله تاثیر بسزایی دارد.به طور کلی روشهای ارائه شده شامل روشهای استاتیکی خطی و استاتیکی غیر خطی و دینامیکی خطی و دینامیکی غیر خطی می باشد.

کلید واژه ها:ارتعاش غیر فعال ،میراگرهای فلزی و اصطکاکی ،میراگرهای ویسکوالاستیک ،میراگرهای ویسکوز.

عنوان پروژه:کاربرد روش انرژی در طراحی قاب خمشی فولادی

چکیده:استفاده از انرژی به عنوان وسیله ای برای استخراج نیروهای لرزه ای طراحی در این پروژه مورد بحث قرار گرفته است.مفهوم تعادل انرژی که برای استخراج نیرو های طراحی لرزه ای در سیستم یک درجه آزادی بکار میرود توسعه یافته و از آن برای استخراج نیروهای طراحی قابهای چند طبفه استفاده شده است.نیروهای طراحی نهایی با استفاده از انرژی ورودی برای یک طیف طراحی شبه سرعت انتخاب شده و همچنین یک مکانیسم تسلیم انتخاب شده و یک تراز تغییر شکل انتخاب شده استخراج می گردد.مشخصات سازه بخصوص شکل پذیری و مکانیسم تسلیم پلاستیک بطور صریح در محاسبات نیروهای طراحی بکار رفته اند.سپس یک روش طراحی عملی که بتواند با اطمینان کامل برای مکانیسم تسلیم انتخاب شده بکار رود توضیح داده شده است.روش طراحی براساس مفهوم طراحی پلاستیک متداول با کمی اصلاحات می باشد.در ادامه مفهوم انرژی ارائه شده در این پروژه برای طراحی قابهای فولادی استفاده شده است.نتایج حاصل از آنالیزهای دینامیکی این قابها برای ارزیابی روش مورد استفاده قرار گرفته شده است.نتایج حاکی از آن است که روش ارائه شده می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای روشهای رایج بکار رود.

کلید واژه ها:قاب خمشی فولادی ،نیروی طراحی لرزه ای ،آنالیز دینامیکی.

عنوان پروژه:بررسی نقش میراگرهای غیرفعال در بهبود عملکرد لرزه ای قابهای فولادی

چکیده: يكي از روش‌هاي تقويت لرزه‌اي رايج در ايران، تقويت و افزايش شكل‌پذيري تمام اعضاء، گره‌ها و اتصالات سازه‌اي ضعيف يا آسيب ديده است. اما اين روش تقويت از نظر عملي و اجرايي با مشكلات فراواني روبرو است؛ چراكه اين‌كار مستلزم جدا كردن اعضاي ناسازه‌اي از اعضاي سازه‌اي و بيرون كشيدن اسكلت ساختمان از اندودهاي معماري است كه مسلماَ نياز به صرف هزينه‌ی اجرايي بالايي دارد. اما مهم‌تر از آن، ايجاد اختلال در اسكان و بهره‌برداري ساختمان در اين شيوه‌ی تقويت مي‌باشد.روش معمول دیگری که براي تقويت لرزه‌اي سازه‌ها در ايران مورد استفاده قرار می گیرد روش تقويت با مهاربندهاي فولادي يا ديوارهاي برشي است. اين شيوه‌ی تقويت تاثير بسزايي در افزايش سختي طبقات و كاهش جابجايي نسبي طبقات دارد و از نظر اجرايي بسيار آسان و سريع مي‌باشد و اختلال چنداني در بهره‌برداري ساختمان ايجاد نمي‌كند. اما به‌خاطر كاهش پريود ارتعاشي سازه از يك طرف و كاهش استهلاك انرژي ناشي از تغيير شكل‌هاي پلاستيك از طرف ديگر، شتاب‌هاي طيفي و در نتيجه نيروهاي لرزه‌اي، از جمله برش پايه‌ی ساختمان افزايش مي‌يابند و بخاطر افزايش نيروهاي داخلي در ستون‌هاي مهاربندي شده و فونداسيون، لازم خواهد بود كه اين ستون‌ها و فونداسيون نيز تقويت گردند. لذا اين نوع تقويت در صورت اجرا پرهزينه مي‌باشد.اساس دو روش یاد شده بر افزايش ظرفيت سازه (مقاومت و شكل‌پذيري) و سختي آن استوار مي‌باشد. اما امروزه محققين شيوه‌هايي را در قالب علم كنترل ارتعاشات سازه‌ها ابداع كرده‌اند كه هدف اصلي اين شيوه‌ها علاوه بر تامين سختي، كاهش نيازهاي لرزه‌اي (كاهش نيروهاي داخلي و تغيير شكل‌هاي حاصل از زلزله) به‌جاي افزايش ظرفيت سازه مي‌باشد (البته ممكن است افزايش ظرفيت نيز در ضمن كاهش نيازهاي لرزه‌اي صورت گيرد). لذا بهره برداری از ابزارهای نوین برای اجرای سیستم کنترل لرزه­ای ساختمان­ها در مناطق زلزله خیز، از دغدغه­های اصلی مهندسین به شمار می­آید. بر این اساس، استفاده از میراگرهای انرژی برای کنترل ارتعاشات در سازه، به عنوان یکی از روش­های جدید برای مقاوم­سازی و بهینه سازی سازه­ها مطرح شده­ است. در این روش انرژی ورودی توسط زلزله، در نقاط خاصی از سازه یعنی میراگرها که بدین منظور طراحی شده­اند، متمرکز و مستهلک می­شود. در نتیجه، دیگر نیازی به استفاده از رفتار غیر خطی در اعضای اصلی برای اتلاف انرژی ورودی نبوده و خرابی در این اعضا روی نمی­دهد و این میراگرها هستند که انرژی ورودی را مستهلک کرده و در صورت خرابی احتمالی به سادگی قابل تعویض می­باشند.

کلیدواژه ها:عملکرد لرزه ای ،قابهای فولادی ،میراگرهای انرژی،کنترل ارتعاشات.

عنوان پروژه:گسترش روش MIDA جهت بكارگيري آن بر سازه هاي نسبتا بلند داراي ميراگر ويسكوالاستيك با درنظرگرفتن اندركنش خاك و سازه

چکیده: رفتار غیر خطی سازه همواره یکی از مهمترین اهداف علم مهندسی سازه و زلزله بوده است. یکی از جدیدترین روشهای تحلیل رفتار لرزه ای سازه ها، روش تحلیل دینامیکی فزاینده مدال MIDA می باشد. این روش در واقع به عنوان جایگزین روش سخت و زمان بر IDA معرفی شده است. علی رغم تقریبی بودن نتایج روش MIDA، مزیتهایی همچون دقت مناسب، سرعت بالا و کم هزینه بودن، این روش را به یک روش کارآمد و مناسب تبدیل کرده است. پژوهشگران زیادی از این روش استفاده کرده اند و صحت ان را مورد بررسی قرار دادهاند و به نتایج مناسبی دست یافته اند. صحت و دقت این روش تاکنون برای سازههای بسیاری بررسی و تایید شده است. در روش MIDA سازه اصلی تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی قرار می گیرد و این امر باعث میشود تا صحت دقت تحلیل سازه هایی که اندرکنش خاک و سازه در آنها در نظر گرفته شده است و یا دارای میراگر می باشند. به روش MIDA کمی دور از ذهن باشد. در این پژوهش با ارائه ایده ابتکاری روش MIDA برای سازههای نسبتا بلند دارای میراگر ویسکو الاستیک با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه، گسترش داده شده و دقت آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش اندرکنش خاک و سازه به وسیله مدلی از فنرهای وینکلر برای خاکهای کنار سازه و مدل تیرمانند ولازو برای خاک بستر در نظر گرفته شده است و نهایتا دقت روش MIDA مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، بیانگر دقت مناسب روش MIDA برای این گونه سازه ها می باشد.

کلیدواژه ها: تحلیل دینامیکی،اندرکنش خاک و سازه،روش IDA ،روش MIDA .

عنوان پروژه:كاربرد روشهاي برگشتي ارتعاشي در اصلاح مشخصه هاي ديناميكي سازه هاي ميرا

چکیده:یکی از مسائل مطرح در زمینه دینامیک سازه ها، طراحی سازه ای است که فرکانس های آن دارای مقادیر مشخصی بوده و یا اینکه در داخل یا خارج محدوده ای واقع شوند. مساله مقدار ویژه معکوس عبارتست از تعیین ماتریس های سختی و جرم به نحوی که شرایط فوق ارضا شوند. در این مطالعه قصد داریم با استفاده از تعمیم ایده حل مساله معکوس ارتعاشی برای سازهای دو بعدی که توسط گلدول مطرح شده است، مساله معکوس ارتعاشی یک سازه سه بعدی را حل کنیم. در سازه های سه بعدی بر خلاف سازه های دو بعدی با تعداد مجهولات زیادی روبرو هستیم. در سازههای سه بعدی به ازای اضافه شدن هر طبقه ۷ مجهول جدید به کل مجهولات اضافه می شوند که عبارتنداز،۳ مجهول سختی، ۲ مجهول خروج از مرکزیت،۲مجهول جرم و ممان جرمی پیچشی، در صورتی که در سازههای دو بعدی به ازای هر طبقه فقط دو مجهول به مجهولات اضافه می شوند که عبارتنداز سختی و جرم. سپس الگوریتمی برای حل مساله معکوس ارتعاشی سیستم های سازه ای دوبعدی میرا ارائه شد، این الگوریتم ابتدا تشریح و طی مثالی کارائی آن مورد بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به اینکه فرم ماتریس های مورد استفاده در این روش با ماتریس سازهای سه بعدی و یک طبقه میرا یکسان می باشد، از روش مزبور برای حل مساله ارتعاشی معکوس برای این مدل سه بعدی استفاده میگردد. در ادامه ابتدا روشهای اولیه که بر مبنای آنالیز حساسیت مرتبه اول است، مورد بررسی قرار گرفت. ولی از آنجا که این روش محدودیت های زیادی دارد، در نتیجه برای تخمین بهتر، روش دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت که روش آنالیز حساسیت مرتبه دوم می باشد. هر دو روش فوق برای تغییرات زیاد در المانهای سازهای جوابهای قابل قبولی به دست نمی دهند و استفاده از آنها محدود به تغییرات کوچک در سازه می باشد.

کلیدواژه ها: مساله معکوس ارتعاشی،مطالعه حساسیت سیستم ها،سازه های سه بعدی،ماتریس ژاکوبی.

عنوان پروژه:تحليل لرزه اي ديناميكي فزاينده در سازه هاي منظم بتني داراي جداساز لرزه اي

چکیده: با وجود اینکه موضوع جداسازی در عصر امروزی در چند دهه گذشته مورد بررسیهای فراوانی قرار گرفته است ولی با وجود پارامترهای فراوان و اثرات مجهول و ناشناخته زلزله و شرایط خاک اطراف هنوز مجهولات فراوانی در برابر پژوهشگران می باشد. تا چندی پیش فرضی بر آن بود که عملکرد سازه ای که بوسیله جداساز از زمین جدا شده است در حوزه الاستیک باقی می ماند و وارد محدوده غیرخطی نمی شود ولی با توجه به مطالعات اخیر، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با توجه به شرایط خاک محل و با توجه به محتویات زلزله مورد نظر (شدت و محتوای فرکانسی آن) ممکن است سازه از ناحیه خطی خود خارج شده و وارد مرحله غیر خطی شود. رویکرد کلی برای بهسازی لرزهای سازهها شامل افزایش ظرفیت سازه به لحاظ سختی و مقاومت، افزایش قابلیت جذب انرژی و کاهش نیازلرزهای با استفاده از روشهایی مانند جداسازی سازه از پی، کاهش جرم سازه و سیستمهای اتلاف کننده انرژی می باشد. روش جداسازی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است روش جدیدی است که در چند دهه اخیر کاربرد بیشتری یافته است. عملکرد سیستم جداساز به این صورت است که با متمرکز کردن تغییر مکان های حاصله در تراز جداساز نرمی مورد نظر سازه را فراهم می کند و ساختمان را از مولفه های افقی حرکت زمین جدا کرده و سیستمی را بوجود می آورد که دوره تناوب آن از دوره تناوب غالب زلزله و دوره تناوب همان ساختمان اما بصورت گیردار بیشتر می باشد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر توجه زیادی به جداسازلرزه ای شده و محبوبیت بیشتری بین مهندسان پیدا کرده است آیین نامههایی از جمله ASCE7 در رابطه با طراحی آنها ضوابطی را ارائه داده اند. در این پروژه عملکرد ساختمانهای بتنی دارای جداساز لرزهای مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که جداسازمورد استفاده از نوع جداسازلاستیکی با هسته سربی میباشد. برای تحلیل این گونه ساختمانها روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیقاز روش تحلیل دینامیکی قزاینده استفاده شده است که روشی سریع و نسبتا دقیق می باشد که کاهش پاسخ ساختمان دارای جداسازلرزه ای را به خوبی می تواند نشان دهد. برای مدلسازی و تحلیل این گونه ساختمانها در این تحقیق از نرم افزارRUAUMOKO که نرم افزاری بسیار قوی در تحلیلهای غیرخطی میباشد استفاده شده است.

کلیدواژه ها: بهسازی لرزه ای سازهها جداسازی سازه از پی، جداسازلاستیکی با هسته سربی، تحلیل دینامیکی فزاینده.

عنوان پروژه: بررسي عملكرد ميراگرهاي EDR در كنترل پاسخ لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از روش زمان دوام

چکیده: میراگر EDR نوعی میراگر اصطکاکی است که انرژی ورودی به سازه تحت اثر زلزله را مستهلک می کند. از ویژگی های مهم این میراگر، خود مرکز بودن آن است که از جمله برتری های آن نسبت به سایر میراگرهای اصطکاکی می باشد. از طرفی، این میراگر رفتار به شدت غیرخطی دارد. در نتیجه طراحی و بررسی عملکرد یک سازه کنترل شده توسط میراگرهای EDR اتمستلزم انجام تعداد زیادی تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بر اساس شتابنگاشتهاست. با توجه به هزینه محاسباتی بالای این روش، آیین نامه های موجود روشهای دیگری را با هزینه محاسباتی کمتر برای تحلیل سازههای دارای میراگر مجاز دانسته اند که این روشها با توجه به اعمال فرضیات ساده کننده زیاد، برای تحلیل سازههای دارای رفتار به شدت غیرخطی، مانند سازههای مجهز به میراگرهای EDR قابل اطمینان نیستند. روش زمان دوام یک روش جدید تحلیل لرزه ای می باشد که در آن سازه تحت اثر یک تابع شتاب فزاینده قرار میگیرد. این روش، با ارائه تخمین مناسب از پاسخ سازه در شدتهای تحریک مختلف در هر تحلیل تاریخچه زمانی، موجب صرفه جویی در هزینه محاسبات میگردد. هدف این پژوهشی، بررسی عملکرد میراگر EDR در کنترل پاسخ لرزه ای سازههای فولادی 3، 6و 10 طبقه با استفاده از روش زمان دوام به همراه ارائه روشی مبتنی برطیفهای غیرخطی بمنظور ارتقاء روش محاسبه زمان معادل در روش زمان دوام و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی می باشد.

کلیدواژه ها:میراگر BDR، روش زمان دوام، تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی، سازههای فولادی، طیفهای غیرخطی، طیفهای الاستیک، روش طراحی بر اساس عملکرد.