انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران راه Civil engineering routes

انجام پایان نامه مهندسی عمران راه Civil engineering routes 

عنوان پروژه:معیارهای بکارگیری سرعت کاه های ایمنی در جهت آرام سازی سرعت معابر

چکیده:

یکی از اهداف عمده در طراحی و برنامه ریزی حمل و نقل ایجاد ایمنی برای استفاده کنندگان از تسهیلات حمل و نقل میباشد.

برای تامین این هدف روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روشها کاهش سرعت فزاینده و خطرآفرین و متناسب کردن آن با شرایط و دیگر تسهیلات موجود در جامعه میباشد.

با توجه به شرایط کاهش سرعت ممکن است بصورتهای مختلفی انجام گیرد که یکی از آنها استفاده از وسایل و تمهیدات فیزیکی آرام کننده ترافیک و سرعت کاهی در کنار وضع قوانین و اجرای مقررات محدودیت سرعت میباشد.

در شرایطی که با توجه به ترافیک روزافزون شهرها یافتن راه حل هایی جهت افزایش سرعت و ظرفیت توجه بسیاری از کارشناسان امر را به خود معطوف داشته است آمار صدمات و حوادث و مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی به معضلی جهانی بدل می شود.

در حالیکه قریب به 20 سال است که در جوامع پیشرفته موج گسترده ای جهت تامین امنیت و ارتقاء سطح کیفی زیست محیطی برای تمامی استفاده کنندگان از راه بوجود آمده ولی همچنان کشورهای جهان سوم به مطالعه در مورد افزایش سرعت بدون توجه به طبعات و زیانهای حاصله پافشاری می ورزند.مطالعات مدیریت سرعت در این کشورها یا انجام نپذیرفته یا اینگونه اقدامات کپی برداری از کشورهای پیشرفته در صنعت حمل و نقل می باشد.

واژه های کلیدی:سرعت کاه ایمنی – محدودیت سرعت – سطح کیفی - ترافیک 

عنوان پروژه:طراحی و ساخت یک سیستم جامع مدیریت نگهداری روسازی راه

چکیده:

هدف از انجام پژوهش بررسی روند تکاملی سیستم های مدیریت نگه داری روسازی راه و تحلیل بخش های مورد نیاز برای پیاده سازی یک سیستم اجرایی بوده است.در این راستا ادبیات فنی در زمینه سیستم های مدیریت نگه داری روسازی راه ،بخصوص در زمینه های مدل های تخمین وضعیت روسازی ،روش های ارزیابی ، و روش های برنامه ریزی مورد مطالعه قرار گرفته و به دنبال آن یک سیستم مدیریت نگه داری روسازی راه پیشنهاد شده است.سیستم پیشنهاد شده در قالب یک نرم افزار کامپیوتر ارائه گردیده است.یکی از بخش های مهم هر سیستم مدیریت نگه داری روسازی راه بخش بانک اطلاعات در آن سیستم است.

وظیفه بانک اطلاعات در سیستم های مدیریت نگهداری روسازی راه تامین اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی تعمیر و نگه داری شبکه راههاست.بانک اطلاعات یک سیستم مدیریت نگه داری روسازی راه علاوه بر تامین نیازهای اطلاعاتی بخش برنامه ریزی ،می تواند در برنامه های تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.به عنوان مثال می توان کارایی روش های طراحی ،اجرایی و نگه داری اعمال شده را مورد سنجش قرار داد.از طرف دیگر با استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعات وضعیت روسازی شبکه راه ها می توان مدل های تخمین وضعیت روسازی منطبق با شرایط محلی را بدست آورد.دقت مدل های تخمین وضعیت در سیستم های مدیریت نگهداری روسازی راه نقش تعیین کننده ای در کیفیت برنامه ریزی این سیستم ها ایفا می کند.یکی دیگر از مهم ترین اهداف مورد انتظار از سیستم های مدیریت روسازی راه ایجاد بستر اطلاعاتی مناسب برای تحقیق در مورد روش های طراحی تجربی – مکانیستیک است.

کلیدواژه ها:سیستم مدیریت ، سیستم اجرایی ،روش ارزیابی ،روش برنامه ریزی ،بانک اطلاعات

 عنوان پروژه:ارزش های پارامترهای هندسی قوس جاده ای در روند بهینه طراحی

چكيده:
با توجه به اينكه 61/3 درصد از كل تصادفات كشور در شبكة جاده اي برون شهري به وقوع پيوسته است و از آنجا كه جاده هاي دوخطة برون شهري در حدود 30درصد از شبكه جاده هاي كشور را به خود اختصاص داده اند؛بنابراين ارزيابي پارامترهاي هندسي قوس هاي جاده اي در روند بهينة طراحي مسير ، مي تواند هر چه بيشتر روند بهبود ايمني جاده هاي كشور را تسريع بخشد. مطالعة موردي اين تحقيق بر روي 341 قوس افقي در 11 محدودة حادثه خيز جادة كرج – چالوس صورت گرفته است. اطلاعات مورد نياز براي تحليل داده ها ي مورد نظر با استفاده از نقشه هاي طرح هندسي موجود مسير و آمار تصادفات تفكيك شده (خسارتي ، جراحتي ، فوتي) در طي سه سال 85 ، 84 ، 83 تهيه شده است.با ارزيابي و تحليل بانك آماري متشكل از داده هاي طرح هندسي و آمار تصادفات ، نتايج ذيل حاصل شد:
1- مدل جامعي براي پيش بيني تعداد تصادفات خسارتي معادل در هر يك از محدوده هاي حادثه خيز تدوين شد. و در نهايت با استفاده از نرم افزار SPSS 16 رابطة تعداد تصادفات خسارتي معادل به عنوان متغير وابسته و متغيرهايي كه بيانگر خصوصيات هندسي قوس هاي افقي مقاطع حادثه خيز بودند ، به عنوان متغير هاي مستقل در نظر گرفته شدند. اين متغير ها عبارتند از:

1) درصد قوس هاي فاقد حد ديد در هر يك از مقاطع حادثه خيز (LOV)

2) درصد قوس هاي تعريضي در هر يك از محدوده هاي مورد مطالعه (B)

3)درصد قوس هاي كه به علت كمبود بربلندي در آنها مشكل سواري وسايل نقليه ايجاد مي شود. (E)

4)درصد قوس هايي كه داراي شعاع كمتر از Rmin در محدوده هاي مورد مطالعه مي باشند. (R)

5)درصد قوس هاي افقي كه در مقاطع مذكور با قوس هاي قائم در تداخل هستند.(I.H.A.V.C) .

اين معادلات قادرند كه با دقت مناسب ، ميزان ايمني را در مقاطع حادثه خيز مشابه پيش بيني نمايند.
2- با توجه به تفسير مدل هاي مذكور ، نقش هر يك از پارامتر هاي هندسي قوس هاي جاده اي در روند بهبود ايمني مسير مشخص شد. وهمچنين ميزان تاثير هر يك از پارامترهاي مذكور در روند بهسازي مسير ارزيابي شد.
واژه هاي كليدي : تصادفات ،قوس هاي جاده اي ، اصلاحات هندسي راه

 

عنوان پروژه:بررسی رفتار آسفالت های پلیمری در برابر بارهای دینامیکی

چکیده:

برای قابلیت باربری و عمر بهره برداری بیشتر و هزینه های ساخت و نگه داری و ترمیم کمتر بر آن تلاش شده است که کیفیت رویه های آسفالتی را بهبود بخشید.از اینرو استفاده از افزودنی ها ازجمله مواد پلیمری – طبیعی و یا ... جهت بهبود خواص قیر و در نتیجه بهبود مخلوط های آسفالتی (انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خستگی و مقاومت در برابر شیارافتادگی و تغییر شکل های دائمی)مورد توجه خواص قرار گرفته است.در اینجا بررسی عملکردی قیرهای اصلاح شده بوسیله الیاف پلی پرومپیلن و نیز قیرهای اصلاح شده بوسیله استایرن – بوتادین – استایرن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها:آسفالت پلیمری – بار دینامیکی – شیار افتادگی – الیاف پرومپیلن – قیرهای اصلاح شده