انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران حمل و نقل Transportation Engineering

انجام پایان نامه مهندسی عمران حمل و نقل Transportation Engineering 

عنوان پروژه:بررسی ارتباط بین شاخص‌های رفتار رانندگی ایمن برای رانندگان خودروهای سنگین در ایران

چکیده: تصادفات رانندگی یکی از مهم ترین چالشهای تهدیدکننده سلامت عمومی جهان است. بررسی آمار تصادفات ایران نشان میدهد که سالانه حدود 25000 نفر جان خود را به علت تصادف از دست می دهند. طبق آمار پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 خودروهای سنگین (شامل کامیونها، کامیونت ها، تریلرها و ... ) در 20.5 ٪ تصادفات منجر به فوت سهیم بوده اند، این موضوع ضرورت توجه ویژه جهت بررسی بیشتر ویژگیهای رانندگان خودروهای سنگین را نمایان میسازد. هدف از این پژوهش کسب شناخت از ارتباط بین متغیرهای موثر بر تصادفات رانندگان خودروهای سنگین و توسعه یک مدل توصیفی فرد مبنای تصادفات برای آنها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. برای این منظور با استفاده از پرسشنامه های تخلفات رانندگی، رفتار رانندگی، بی توجهی، سلامت و کیفیت خواب و اطلاعات تصادفات رانندگان خودروهای سنگین دادههای مورد نیاز به روش مصاحبه ای جمع آوری گردید. در پایان این پژوهش یک مدل توصیفی جامع برای شناسایی ارتباط بین متغیرهای موثر بر رانندگی ایمن خودروهای سنگین در ایران ارائه شده است. همچنین اثر دو متغیر مدل خودرو و نوع محموله غالب بر شاخصهای رفتار رانندگی رانندگان خودروهای سنگین بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که هر چه یک راننده خودرو سنگین بیشتر مرتکب خطای رانندگی شود، درک خطر بیشتری از رانندگی داشته باشد و میزان استفاده از تلفن همراهش بیشتر شود، احتمال وقوع تصادفات قصوری برای وی بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که افزایش استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی منجر به افزایش ارتکاب راننده خودرو به رفتارهای نابه جا می شود. استفاده از بوق برای نشان دادن آزردگی خاطر به دیگر رانندگان پر تکرارترین رفتار نابه جای رانندگان خودروهای سنگین است.

کلمات کلیدی: رفتار نابه جا رانندگی، بی توجهی، کیفیت و سلامت خواب، تصادفات قصوری، خودرو سنگین

عنوان پروژه:گسترش متدولوژی افزایش ایمنی در جاده های شریانی کشور

چکیده:این تحقیق خواسته است تا تجزیه تحلیل ایمنی جاده را عمیق تر کرده و پیشنهاداتی در مورد اقدامات لازم برای پیگیری مساله را ظرف 3 تا 5 سال آینده تهیه کند.با توجه به موارد فوق این مطالعه هدف زیر را دنبال می کند:ارزیابی دلایل اصلی وضعیت نامطلوب ایمنی جاده در ایران و آماده کردن طرح عملی کوتاه و میان مدت برای مشخص کردن این دلایل.فعالیت های اصلی این مطالعه عبارتند از:

-ارزیابی دلایل وضعیت نامساعد ایمنی جاده در کشور از طریق ارزیابی مدیریت ظرفیت.

-تهیه طرح عملی ایمنی جاده که عملیات کوتاه و میان مدت ازجمله نیاز به کمک فنی و مطالعات و آموزش و نیازمندی تجهیزات و کمک کردن در حذف نقطه سیاه در بخشهای انتخابی دولت ایران را در بر می گیرد.

ایمنی جاده مسئله جدی و روبه افزایش در جمهوری اسلامی ایران است.عملکرد ایمنی جاده در ایران بر طبق استاندارد های بین المللی بسیار ضعیف است و سیر نزولی طی می کند.طبق گزارشات وزارت بهداشت در سال 2003 حدود 26000هزار نفر در تصادفات جاده ای در ایران کشته شدندکه برابر است با کشته شدن 3 نفر در ساعت در اثر تصادفات ترافیک جاده ای.با رقم نزدیک به 400 کشته به ازای هر یک میلیون سکه میزان مرگ و میر جاده ای در ایران 4 الی 5 برابر بیش از میانگین مربوط به کشورهای صنعتی است.در مقایسه با کشورهای همسایه مثل ترکیه و آذربایجان  میزان مرگ و میر به ازای هر 10000 خودرو نیز بسیار بالاستو مقدار تقریبی آن در ایران برابر 50 نفر و در ترکیه 7 نفر و در آذربایجان 20 نفر است.افزایش بیش از 15 درصدی میزان مرگ و میر و صدمات جاده ای در طول دهه گذشته بدتر شدن فزاینده ایمنی جاده در ایران را نشان می دهد.از سال 2000 تا 2003 به تنهایی میزان مرگ و میر تا بیش از 50 درصد و از سال 2002 تا 2003 بیش از 70 درصد و از سال 2002 تا 2003 به میزان 33 درصد افزایش پیدا کرده است.این رقم در مقایسه با کشورهای دیگر دارای درامد متوسط که در آنها هزینه تصادفات حدود 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد بالا است.

کلیدواژه ها:افزایش ایمنی ،ارزیابی مدیریت ظرفیت ،نقطه سیاه ،تولید ناخالص داخلی.

عنوان پروژه:ارائه مدل عرضه – تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل عمومی ترکیبی(مترو و اتوبوس)

چکیده:طی چند دهه اخیر سیستم های حمل و نقل نوین شهری نظیر قطارهای سبک شهری و تراموا و مترو و اتوبوسهای سریع باعث دگرگونی در حمل و نقل شهری شده اند.برنامه ریزان مسائل شهری می توانند راهکارهای متفاوتی در خصوص نحوه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ارائه نمایند.هدف این تحقیق ارائه مدل عرضه – تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل و نقل ترکیبی عمومی مشتمل بر قطار سبک شهری و اتوبوسرانی با رویکرد کاهش زمان انتظار مسافرین قطار سبک شهری و زمانبندی سر فاصله زمانی ناوگان بوده است.با توجه به ویژگیهای سیستم حمل و نقل عمومی و چگونگی انجام سفر استفاده کنندگان آن بخش از سیستم حمل و نقل شهری از مبدا تا مقصد سفر زمان سفر بیشتر از هر عامل دیگری در میزان مطلوبیت سیستم حمل و نقل عمومی و میزان استفاده از این سیستم موثر است.به نحویکه با کاهش زمان سفر مسافرین سیستم حمل و نقل عمومی به عنوان کم هزینه ترین ایمن ترین و در نهایت مطلوب ترین بخش سیستم حمل و نقل شهری از سوی استفاده کنندگان انتخاب می گردد.زمان سفر با سیستم حمل و نقل عمومی مشتمل بر سه بخش زمان پیاده روی از ایستگاه و زمان انتظار در ایستگاه و زمان درون وسیله است که در این مطالعه کاهش زمان انتظار در ایستگاه تابع هدف بهینه سازی ترکیب ناوگان اتوبوسرانی قرار گرفته است.چرا که زمان انتظار در ایستگاه تابعی از تواتر حرکت اتوبوسها و نیز تعداد ناوگان خطوط اتوبوسرانی است.از این رو در این مطالعه مدلی پویا برای تعیین ترکیب بهینه ناوگان حمل و نقل عمومی ارائه شده است که در آن با نشانه گذاری ایستگاه های مشترک میان خطوط قطار سبک شهری و خطوط اتوبوسرانی و همچنین تعیین خطوط اتوبوسرانی منتخب برای تغییر ناوگان سیاست بهینه و در نتیجه ترکیب بهینه ناوگان معرفی می گردد.نتایج حاصل از مدل هوشمند نمایانگرآن است که با توجه به تداخل شبکه خطوط اتوبوسرانی و شخصی افزایش ناوگان خطوط اتوبوسرانی موجب ایجاد شلوغی در برخی مسیرهای شبکه و درنتیجه نوسان زمان صرف شده و مسافت طی شده در شبکه می گردد.که این امر چیزی نیست جز تغییر هزینه وارده بر استفاده کنندگان از شبکه.بنابراین ترکیبی از ناوگان بهینه است که منجر به وارد شدن کمترین هزینه به استفاده کنندگان از شبکه می گردد.

کلید واژه ها:حمل و نقل عمومی ،مترو ،اتوبوس سریع السیر ،مسیر شبکه.

عنوان پروژه:ارائه مدل مکان یابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع

چکیده:سیستم های حمل و نقل ریلی سریع یا متروها با دارا بودن حریم های اختصاصی توانایی سرویس دهی با یرعت بالا را دارا می باشند.این طریقه حمل و نقلی بالاترین ظرفیت موجود خط را تامین می کند.برنامه ریزی شبکه سیستم حمل و نقلی سریع جزء برنامه ریزی های بلند مدت حمل و نقل محسوب شده و احتیاج به سرمایه گذاری بسیار بالایی نیز دارد.مسیرها و ایستگاههای این طریقه حمل و نقلی می توانند در ارتفاع و یا همسطح با زمین و یا بصورت زیرزمینی احداث شوند.در این میان ایستگاهها به عنوان قلب سیستم های حمل و نقل ریلی سریع دارای نقش مهمی در تبادل مسافر بین این طریقه حمل و نقلی و سایر طرق حمل و نقلی می باشد.لذا تعیین مکان مناسب ایستگاه جزء مهمترین فاکتورهای ارزیابی سیستم ریلی محسوب می شود.چنانچه تعیین مکان ایستگاه به درستی صورت نگیرد و از آنجایی که تغییر مکان ایستگاهها تقریبا غیرممکن است موجب عدم استفاده از سرمایه گذاری انجام شده و هدر رفتن زمان و نیروی انسانی و نهایتا عدم کارایی سیستم حمل و نقل ریلی سریع می گردد.بنابراین توجه به هدف اصلی در تعیین مکان مناسب ایستگاه نظیر جذب حداکثر مسافر و سرویس دهی به مناطق پر فعالیت اصلی شهر و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری و حداقل نمودن زمان سفر و حداکثر نمودن سطح پوشش ایستگاهها بسیار حائز اهمیت است.در این تحقیق مکان یابی ایستگاه در سیستم حمل و نقل ریلی سریع با هدف حداکثر کردن سطح پوشش ایستگاه انجام پذیرفته است.سطح پوشش به عنوان یکی از معیارهای بهره برداری از خط در سال هدف و همچنین معیاری برای سنجش میزان تحرک و جابجایی در شبکه حمل و نقل ریلی سریع بکار گرفته می شود.بودجه تخصیص داده شده و حداقل فاصله بین ایستگاههای مجاور به عنوان محدودیت در صورت بندی مدل لحاظ گردیده و در نهایت مدل پیشنهادی به کمک الگوریتم طولانی ترین مسیر حل و حداکثر تعداد مسافران استفاده کننده از سیستم حمل و نقل ریلی سریع بعنوان جواب بهینه بدست آمده است.

کلید واژه ها:مدل مکان یابی ،سیستم حمل و نقل ریلی سریع .

عنوان پروژه:حمل و نقل پايدار در سيستمهاي شهري: كاربرد مدل رياضي براي بررسي رويداد پديده آشوب

چکیده:سیستم حمل و نقل در شهر امکان جابجایی و دسترسی برای ساکنان شهر فراهم می کند.افزایش فعالیت های اقتصادی – اجتماعی باعث افزایش تقاضای سفر و به دنبال آن افزایش بکارگیری وسایل نقلیه در یک سیستم شهری می گردد.لازمه ی حفظ پایداری و پویایی در سیستم حمل و نقل تخصیص منابع بیشتر و یا کنترل منابع موجود برای ممانعت از نزدیک شدن سیستم به حالت بحرانی می باشد.ناپایداری در سیستم حمل و نقل شهری هنگامی روی می دهد که تقاضای سیستم از عرضه آن بیشتر شود.هدف این مطالعه بیان شرایط این ناپایداری است.در این راستا شبکه خیابانی شهر مشهد به عنوان مورد پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته است.برای برآورد تقاضا از مدل های ریاضی با توجه به فرایند چهار مرحله ای براورد تقاضای سفر (تولید و جذب سفر،توزیع سفر،انتخاب وسیله،و تخصیص ترافیک)استفاده می شود.تقاضای سفر با فرض توزیع نرمال به شبکه تخصیص داده می شود.عرضه سیستم با ایجاد تغییرات تصادفی در شبکه ساخته شده برای شهر مورد مطالعه و شبیه سازی جریان ترافیک در آن،ساخته می شود.با استفاده از مدل تخصیص ترافیک،رفتار شبکه زیر بار تقاضا با شاخص هایی مانند سرعت متوسط در شبکه،زمان سفر در شبکه ،تقاضای پاسخ گفته شده در شبکه (ستانده شبکه) ،و دسترسی در شبکه،مورد ارزیابی قرار می گیرد.نمودارهای سرعت متوسط شبکه – ستانده شبکه،و شاخص دسترسی شبکه – ستانده شبکه ،برای بیان بهتر روند مورد مطالعه ارائه شده و مورد بررسی قرار می گیرند.نمودارهای سرعت متوسط شبکه – ستانده شبکه همانند نمودارهای نظیر گرین شیلدز برای یک قطعه از بزرگراه است.در شرایطی از عرضه و تقاضای سیستم حمل و نقل که در آن تقاضای سفر به ظرفیت شبکه نزدیک می شود،رفتار شبکه بی نظم ،آشفته و غیر قابل پیش بینی است.این رفتار آشوبناک در مقابل تعریف پایداری در این مطالعه قرار دارد.چون ستانده شبکه در اینجا به صورت سری زمانی است،برای بررسی وقوع آشوب از میزانی شبیه نمای لیاپانوف استفاده شد.از آنجا که بیشینه ی تغییرات ستانده شبکه در بیشینه مقدار ستانده شبکه روی می دهد ، از این تقاضا برای بررسی آشوب در سیستم استفاده گردید.مقدار مثبت شاخص مشابه نمای لیاپانوف وجود آشوب در شبکه را برای این تقاضا تایید می کند.

کلیدواژه ها:حمل و نقل پایدار،حمل و نقل شهری،آشوب،توابع گرین شیلدز.

عنوان پروژه: شناخت حمل و نقل روستايي و تحليل مقدماتي عرضه و تقاضاي آن مطالعه موردي شهرستان اصفهان

چکیده:توجه به توسعه روستایی برای تحقق عدالت بین همه ساکنان یک کشور و برای توسعه بخش کشاورزی و دامپروری اهمیت فراوان دارد.بی توجهی و فراموشی روستاها،در قرون اخیر باعث بروز مشکلات فراوانی شده است.این امر باعث رویکرد جدید جوامه در حال توسعه نسبت به توسعه روستایی شده است.حمل و نقل یکی از زیر بناهای توسعه می باشد.دسترسی و استفاده از امکانات گوناگون و جابجایی مناسب بار و محصولات از ملزومات توسعه روستایی است.لازمه هرگونه برنامه ریزی در حمل و نقل روستایی ،شناسایی خصوصیات تقاضا و عرضه موجود آنها می باشد.پژوهش پیش رو ،شناسایی مقدماتی حمل و نقل روستایی در داخل و خارج آن را هدف خود قرار داده است.برای انجام پژوهش ابتدا شناخت کلی از تنوع روستاهای استان اصفهان و خصوصیات آن به دست آمد و بر اساس تعدادی از خصوصیات 5 روستای نمونه در شهرستان اصفهان انتخاب شدند.اطلاعات موجو راجع به این روستاها از نهادهای مربوطه جمع آوری شد.پرسشنامه مناسبی جهت جمع آوری اطلاعات بیشتر برای شناخت حمل و نقل روستایی تنظیم شده و با کمک  دانش آموزان روستاها آمارگیری در فصل بهار صورت گرفت.وارد کردن اطلاعات در پرسشنامه ها در نرم افزار Access بانک اطلاعاتی پژوهش را فراهم آورد.بر روی بانک اطلاعاتی مجموعه تحلیل های تک متغیره و دو متغیره انجام گرفت.مدلهای تولید و توزیع سفر ساخته شده و عوامل تاثیر گذار بر انتخاب وسیله روستاییان شناسایی شدند.با توجه به تحلیل های صورت گرفته ،شناسایی مقدماتی و کلی از حمل و نقل روستایی صورت گرفت.

کلیدواژه ها:حمل و نقل روستایی،عرضه و تقاضا،شهرستان اصفهان ،رفتار روستاییان

عنوان پروژه: تاثير همفزون سازي شبكه هاي حمل و نقل بر جريان تعادلي

چکیده: در برنامه ریزی حمل و نقل تعیین جریان تعادلی در شبکه ها از اهمیت زیادی برخوردار است.برای به دست آوردن جریان تعادلی در کمان های شبکه از روش های تخصیص ترافیک استفاده می شود.در حل مساله تخصیص ترافیک حجم عملیات با افزایش ابعاد شبکه افزایش می یابد.به همین دلیل روشی که بتواند ابعاد شبکه را کاهش دهد،تاثیر بسزایی در کاهش مدت زمان حل مساله تخصیص دارد.تاثیر کاهش ابعاد شبکه هنگامی مشهودتر است که در مساله ای نیاز به حل زیر مساله تخصیص ترافیک به دفعات زیاد باشد.از جمله این مسائل می توان به مساله طراحی شبکه اشاره کرد.همفزون سازی شبکه یکی از روشهای کاهش ابعاد شبکه است.در این پژوهش تاثیر همفزون سازی شبکه بر حجم محاسبات و دقت جریان تعادلی برای شبکه شهر اصفهان بررسی شده است.نتایج نشان می دهند که با همفزون سازی از روش پیشنهادی می توان سرعت محاسبات مربوط به تخصیص ترافیک را با حفظ دقت مناسب،چندید برابر افزایش داد.

کلیدواژه ها:همفزون سازی شبکه،جریان تعادلی،تخصیص ترافیک.

عنوان پروژه: حساسيت جريان تعادلي در شبكه هاي حمل و نقل نسبت به پارامترهاي آن

چکیده:دستیابی به جریان تعادلی در شبکه ،براساس مفهوم بهینه سازی هزینه های استفاده کنندگان ،یکی از مسایل مهم در برنامه ریزی حمل و نقل شهری است،زیرا طراحی بسیاری از اجزای شبکه های حمل و نقل با استفاده از جریان تعادلی صورت می گیرد.از این رو دستیابی به یک جواب دقیق و قابل قبول با صرف حداقل زمان و هزینه دارای اهمیت زیادی است.از طرفی میزان دقت جواب و زمان حل مساله جریان تعادلی به سطح در نظرگیری جزییات سیستم حمل و نقل بستگی دارد و در نظر گیری جزییات بیشتر باعث افزایش هزینه های گردآوری اطلاعات از یک سو و افزایش ایعاد مساله و دشواری  حل آن از سوی دیگر می شود.سطح جزییات اطلاعات ورودی باید متناسب با دقت مورد نیاز باشد تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ،به دقت مورد نیاز دست یابیم.اطلاعات اضافی ممکن است تاثیری در بهبود دقت جواب نداشته باشد و فقط باعث افزایش هزینه های طراحی گردد.در این پایان نامه ،میزان تغییرات جواب تعادلی در مدلهای تخصیص ترافیک ،نسبت به تغییرات برخی ویژگیهای مهم شبکه از جمله تعداد ناحیه های ترافیکی ،نحوه ی اتصال مراکز نواحی ترافیکی به شبکه،مشخصات هندسی معابر شامل عرض،طول ،نوع و ...،توابع زمان سفر-حجم و توابع تاخیر در تقاطع ها بررسی می شود.

کلیدواژه ها:جریان تعادلی،تخصیص ترافیک،آنالیز حساسیت.

عنوان پروژه: نقش دوركاري در مديريت تقاضاي حمل و نقل شهري: مباني نظري و مدلهاي كاربردي

چکیده:کاربرد گزینه های مدیریت تقاضای حمل و نقل و اجرای راه کارهای مربوطه در سطوح بسیار متفاوتی مطرح هستند.دورکاری به عنوان یکی از راهبردهای مدیریت تقاضای حمل و نقل که بر سفرهای کاری تمرکز داشته و فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند نقش بسیار مهمی در امکان پذیری آن داشته باشد،دارای آثار حمل و نقلی چشمگیری است.این پژوهش چارچوبی را برای برنامه ریزی دورکاری بر اساس میزان مناسب و امکان پذیر دورکاری در برابر انتخاب میزان دورکاری برای مشاغل مختلف ارائه می دهد.در این پژوهش با توجه به اهمیت مقوله میزان بکارگیری دورکاری به عنوان عامل اصلی در تعیین میزان آثار آن،به مدل سازی این مقوله پرداخته شده است.رویکرد مدل سازی با استفاده از دیدگاه های کارمندان و مدیران به بررسی این مقوله برای شهر تهران،به روشی برای کاهش سفرها،بکارگرفته شده است.انتظار می رود این تلاش آغازی باشد بر برنامه ریزی دورکاری به عنوان یک شیوه کاری که دیر یا زود کشور و به خصوص شهر تهران را می تواند فرا بگیرد.مفهوم شغل انتزاعی به عنوان هسته اصلی رویکرد پیشنهادی در این پژوهش برای مدلسازی بکارگیری دورکاری بکار گرفته می شود.در واقع مهم ترین نکته ای که در این پژوهش را از پژوهش های مشابه متمایز می کند،بکارگیری مفهوم شغل انتزاعی است.در این پژوهش شغل به عنوان یک مفهوم انتزاعی و مجرد در نظر گرفته می شود که بجای استفاده از عنوان مشاغل ،از فعالیت های تشکیل دهنده آن استفاده می شود.بدین ترتیب انواع مختلف مشاغل را می توان در مدلسازی وارد کرده و برای همه انواع مشاغل ،میزان دور کاری مناسب را تعیین و براورد کرد.مدل های مورد استفاده در این مطالعه از نوع احتمالی هستند.در این مدلها جهت بیان بهتر واقعیت فرض می شود که تابع مطلوبیت یک تابع تصادفی است.در این پژوهش از نظر پاسخگویان به صورت داده های رجحان اظهار شده بهره گرفته شده است.این نوع داده ها از ابهام بیشتری در قیاس با رجحان نشان داده شده برخوردارند،وبیشتر حالت فازی دارند.جهت نزدیکی بیشتر به واقعیت و به منظور بهبود مدل ها از مفاهیم فازی در قالب توابع عضویت استفاده شده است.فعالیت های شغلی با اثر مثبت و منفی شناسایی شده و از همفزونی آنها دو فعالیت کلی ،یکی با اثر مثبت و دیگیری با اثر منفی بر میزان بکارگیری دورکاری بدست آمد،که از توابع توزیع فراوانی تجمعی متناظر آنها بجای متغیرهای ساده اولیه استفاده شد.این مدلها نسبت به مدلهای متداول نتایج بهتری را به همراه دارد.نتایج نشان می دهد که برای نمونه این مطالعه ،طبق نظر کارمندان 26 درصد و طبق نظر مدیران 30 درصد از روزهای کاری را می توان دورکاری کرد.همچنین ،مشاهده شد که فعالیت های با اثر مثبت عبارتند از :کار با رایانه شخصی،کارگروهی و شرکت در جلسات و صحبت با تلفن و فعالیت های با اثر منفی عبارتند از ،صحبت و محاوره با ارباب رجوع و همکاران و ماموریت در خارج از اداره.

کلیدواژه ها:مدیریت تقاضای حمل و نقل،میزان بکارگیری دورکاری،شغل انتزاعی ،فعالیت های شغلی،تابع عضویت فازی.