انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی عمران آب Water Engineering

انجام پایان نامه مهندسی عمران آب Water Engineering

عنوان پروژه:پيش بيني كوتاه مدت سيل با مدل بارش - رواناب بر پايه شبكه هاي عصبي مصنوعي و داده هاي پيش بيني بارش مدل هاي آتمسفري

چکیده:پیش بینی کوتاه مدت سیل می تواند در مدیریت و کاهش خسارات سیلا شامل هشدار سیل و تخلیه سیلابدشتها، بهره برداری از مخزن در مواقع سیلابی و برنامه ریزی کارگاه و عملیات اجرایی در دوره احداث سد کمک نماید. در پیش بینی کوتاه مدت سیل، دقت در برآورد صحیح زمان وقوع سیل و دبی پیک و حجم سیلاب دارای اهمیت زیادی است. امروزه شاهد پیشرفت های قابل توجهی در تکنیک های سنجش از دور، رادارهای هواشناسی و ماهواره ای هستیم. مشکل کمبود داده های هواشناسی در مقیاس های مکانی و زمانی با دقت مناسب، پارامترهای خاک، کاربری های زمین، پوشش گیاهی، شرایط اولیه محیطی، مساحت سطح مخزن سدها، دریاچهها و نقشه های سطوح برف و یخ از مواردی است که امروزه به لطف این تکنولوژی ها تا حد قابل توجهی رفع گردیده است. مدل های عددی پیش بینی هوا، بر پایه این اطلاعات، قادر به در اختیار گذاشتن مقادیر پیش بینی کمی بارش و دما، در مقیاس های مکانی و زمانی مطلوب می باشند. استفاده از دادههای این مدل های پیش بینی کمی بارش، که عموما از انواع مدل های میان مقیاس آتمسفری هستند، نه تنها بازه زمانی قابل پیش بینی سیل را طولانی تر می کند، بلکه به خاطر وضوح مکانی بیشتر، دقت این پیش بینی ها را نیز افزایش می دهد. انجام پایان نامه به منظور بررسی تاثیر پیش بینی های هواشناسی بر پیش بینی های جریان سطحی بدست آمده از مدل بارش - رواناب مبتنی بر شبکه عصبی، مطالعه موردی بر روی حوضه بالادست رودخانه کارون ۴، مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد وقوع سیل های مخرب در این منطقه بوده ایم که لزوم پیش بینی دقیق تر جریان سیل های این منطقه را بیش از پیش نمایان می سازد. در آموزش مدل شبکه عصبی از دادههای مربوط به ۸ ایستگاه باران سنجی، کلیماتولوژی و سینوپتیک و ۳ ایستگاه هیدرومتری و از خروجی مدل MM5 به صورت مقادیر پیش بینی تجمعی بارش در بازههای زمانی سه ساعته، تا هفتاد و دو ساعت، بر روی شبکه ای ۳۰*۳۰ کیلومتری بر روی سطح حوضه استفاده شده است. معیارهای سنجش و کارایی مدل های شبکه عصبی، میانگین قدر مطلق خطا، جذر میانگین مربعات خطا، ضریب کارایی، ضریب تعیین و اختلاف پیک جریان بوده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از داده های پیش بینی کمی بارش مدل میان مقیاس آتمسفری علی رغم دقت پایین مقادیر پیش بینی ۴۸ و ۷۲ ساعت آینده آنها، تاثیر قابل قبولی بر دقت پیش بینی جریان های روزهای آینده دارند و چنانچه از مقادیر اصلاح شده پیش بینی های بارش (به صورت حذف بایاس)  استفاده گردد، شاهد دقت بیشتر در پیش بینی جریان خواهیم بود.

کلیدواژه ها: پیش بینی کوتاه مدت سیل، شبکه های عصبی، پیش بینی کمی بارش، مدل MM5

عنوان پروژه: بررسي تحليلي اندركنش غيرخطي بين امواج سطحي و امواج دروني

چکیده:در این تحقیق، نتیجه مطالعات نظری اندرکنش بین یک موج سطحی و دو موج درونی ارائه می گردد. تحقیقات گذشته نشان می دهد که حرکت یک موج درونی در یک سیال دولایه و دارای عمق محدود، می تواند منجر به تولید دو موج درونی مایل گردد. امواج درونی در مقایسه با موج سطحی دارای طول موجی کوتاه بوده و در جهت خلاف یکدیگر انتشار می یابند. این امواج دارای فرکانسی تقریباً برابر با نصف فرکانس موج سطحی هستند. نشان داده شده است که هر چه موج درونی نسبت به موج سطحی مایل تر باشند، به عبارت دیگر زاویه انتشار موج درونی نسبت به موج سطحی بیشتر باشد، موج درونی رشد بیشتری خواهد داشت. بنابراین، اگر محیط انتشار امواج محدود نباشد، امواج درونی در راستایی تقریباً عمود بر موج سطحی انتشار می یابند. در این پژوهش، اندرکنش تشدید شونده بین یک موج سطحی و دو موج درونی مورد تحلیل ریاضی قرار می گیرد، و مدل ریاضی سه بعدی بر مبنای تئوری اندرکنش غیر خطی ضعیف بین امواج در محیط دو لایه نوشته می شود. در ابتدا، آنالیز در شرایط غیرلزج انجام می شود، مشاوره پایان نامه سپس در مدل دوم، تأثیر ویسکوزیته نیز در مسئله وارد می گردد. استفاده از فرضی لزج بودن سیال، امکان مقایسه نتایج مدل ریاضی با نتایج آزمایشگاهی موجود را فراهم می آورد. نتیجهٔ تحلیل، محاسبهٔ معادله رشد دامنه امواج درونی تا رتبهٔ سوم perturbation در حالت کلی، آب با عمق محدود، در محیط سه بعدی است. با استفاده از مدل تحلیلی، تأثیر تغییر پارامترهای مؤثر موجود در سیستم بر اندرکنشی و رشد امواج درونی مورد مطالعه قرار می گیرد. این پارامترها عبارتند از: دامنه موج سطحی، فرکانس موج سطحی، دامنهٔ اولیهٔ امواج درونی، نسبت چگالی دو لایه، عمق کل سیال، نسبت عمق لایه بالایی به عمق کل، و زاویه انتشار امواج درونی،نتایج آزمایشگاهی مورد استفاده در این پژوهش، با بهره گیری از روش پردازش تصویر از فیلمهای آزمایشگاهی موجود بدست آمده است. در این آزمایشها، الگویی از انتشار امواج درونی سه بعدی در سطح تماس دو لایه مشاهده می گردد. این الگو به دلیل انعکاس امواج درونی از دیواره های کانال بوجود می آید. طول موج، فرکانس و دامنه امواج درونی در آزمایشها از پردازش فیلمهای ویدئویی بدست آمده و با نتایج مدل ریاضی مقایسه می گردند. نتایج تحلیل ریاضی این نگارنده، با نتایج تحلیلی موجود در محدوده اعتبار آنها، و همچنین با نتاج آزمایشگاهی موجود سازگاری دارد. لذا نتیجه این تحقیق می تواند در بررسی دقیق تر اندرکنش تشدید شوندهٔ امواج، در محدودهٔ آب با عمق دلخواه مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها:امواج سطحی، امواج درونی، اندرکنش تشدید شونده،روش perturbation،پردازش تصویر

عنوان پروژه:بررسی اثرات تغییرات سطح آب دریا و هندسی ساحل بر پیش روی آب شور در آبخوانهای ساحلی

چکیده:منابع آب زیر زمینی منبع اصلی تامین نیازهای آبی در نواحی خشک و نیمه خشک می باشد و در نواحی مرطوب به عنوان مکمل منابع آب های سطحی نقش تعیین کننده ای در تامین نیازهای آبی دارد.در طول چند دهه گذشته در اثر عوامل آلوده کننده مختلف این منابع به شدت در معرض نابودی قرار گرفته است.یکی از عوامل آلاینده آب های زیر زمینی پیشروی آبهای شور در آبخوانهای ساحلی می باشد.علت اصلی این پدیده چگالی بیشتر آب دریا نسبت به آب شیرین می باشد.البته عواملی مانند تغییرات آب و هوا و گرم شدن عمومی زمین که به صورت تغییر در سیکل هیدرولوژی و بالا آمدن سطح آب دریا آشکار می گردد.نوسانات جزر و مدی و کاهش سطح ایستایی در آبخوان از عوامل تشدید کننده این پدیده می باشند.در این تحقیق مساله پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی مورد بررسی قرار می گیرد.وتاثیر شرایط مرزی دریا مورد بحث قرار می گیرد.یک مدل که قابلیت حل همزمان معادلات را داشته باشد برای شبیه سازی مسائل به کار می رود.ابتدا مساله هنری شبیه سازی می شود و در ضمن شبیه سازی به منظور تعیین مقادیر بهینه پارامترهای شبیه سازی نقش تعیین کننده ای در دستیابی به جوابهای دقیق و کاهش هزینه های محاسباتی دارند.مساله دیگری که به منظور بررسی اعتبار مدل شبیه سازی گردید مساله سطح تماس قائم بین آب شور و شیرین می باشد.در ادامه مطالعات مساله ای فرضی طراحی گردید و اثر خصوصیات آبخوان مانند طول و ارتفاع آبخوان،ناهمگنی و ناهمسانی و پراکندگی هیدرودینامیکی در پیشروی آب شور با شبیه سازی عددی مورد مطالعه قرار می گیرد.سپس پایان نامه اثر افزایش سطح آب دریا مورد توجه قرار گرفت.نتایج شبیه سازی نشان داد شکل ساحل تاثیر زیادی در پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی دارد.نتایج همچنین نشان داد اثر شکل ساحل هنگامیکه ناهمگنی و ناهمسانی نیز در نظر گرفته شود بیشتر آشکار می گرددو اثر آن به صورت تغییر در طول و وسعت ناحیه پیشروی نمایان می گردد.مطالعه تغییرات سطح آب دریا نشان داد انتخاب شرط مرزی بالادست نقش تعیین کننده ای در دستیابی به نتایج صحیح دارد.به عبارت دیگر برای مسائلی که تغییر یا نوسان در سطح آب در مرز دریا مشاهده می شود انتخاب شرط مرزی هد در مرز خشکی نتایج صحیح را نتیجه می دهد و انتخاب شرط مرزی شار ممکن است نتایجی نادرست را سبب گردد.در انتها نیز به منظور نشان دادن جنبه های عملی مطالعات ،این پدیده در آبخوانهای ساحلی منطقه تالار-بابل-هراز مورد مطالعه قرار گرفت.ناحیه مورد مطالعه به چهار منطقه تقسیم  گردید و در هر منطقه یک مقطع انتخاب گردید سپس تغییرات سطح آب دریای خزر بین سالهای 1356 تا 1376 به مدل اعمال گردید و اثر افزایش سطح آب در آبخوانهای ساحلی منطقه مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه ها:پیشروی آب شور،آبخوان ساحلی ، آب زیر زمینی،شبیه سازی عددی ،افزایش سطح آب دریا