انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر Computer Architecture Computer Engineering

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر Computer Architecture Computer Engineering

عنوان پروژه:ارائه مدلی جهت ارزیابی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر سیستم های چند عاملی فازی

چکیده:

در تولید نرم افزار به روش معماری سرویس گرا دو بخش اصلی وجود دارد.بخش اول شناسایی سیستم ها و بخش بعدی انتخاب و ایجاد هماهنگی میان سرویس ها می باشد.فرایندهای سازمان به عنوان لایه هماهنگ ساز معماری سرویس گرا عمل می کنند.اگر امکان ارزیابی عملکرد این فرایندها فراهم گردد مقدمات ایجاد سیستم های خود سازنده در سازمان مهیا می شود.به عبارت دیگر سازمان قابلیت تحلیل و ارتقا عملکرد فرایندها را بصورت مستمر و در قالب معماری سرویس گرا پیدا خواهد کرد.در این راستا مدلی جهت ارزیابی عملکرد فرایندهای کسب و کار مبتنی بر سیستم های چند عاملی فازی در سازمان ارائه شده است.نگرش سازمانی و سادگی استفاده و صحت نتایج و تمرکز بر معیارهای کمی و قابلیت مقایسه از جمله ویژگی های این مدل هستند.برای ارزیابی کارایی فرایندها ابتدا با استفاده از ترکیب مدل هایGOAL QUESTION METRIC & BALANCE SCORECARD معیارهای ارزیابی بدست آمده و این معیارها ورودی یک سیستم چند عاملی فازی را به منظور تحلیل کارایی و محاسبه میزان حصول اهداف فرایندها فراهم می آورند.استفاده از سیستم چند عاملی فازی منجر به افزایش صحت و دقت نتایج ارزیابی عملکرد فرایندها خواهد شد.در واقع بکارگیری این مدل نتایج ارزیابی عملکرد فرایندها و دانش و آگاهی خبرگان را به مدل ریاضی ترجمه می نماید و امکان انتقال دانش خبره فراهم می شود.در نتیجه نتایج دقیق با قابلیت اطمینان بیشتری حاصل خواهد شد.به منظور صحت و دقت نتایج مدل ارزیابی عملکرد فرایندها این مدل به طور واقعی در دو سازمان نمونه پیاده سازی شده و نتایج مدل با نتایج مطالعات و گزارش های موجود در این سازمانها مقایسه شده است.

کلیدواژه ها:سیستم های چند عاملی فازی – دانش خبره – ارتقا عملکرد فرایندها 

عنوان پروژه:کاهش توان مصرفی شبکه روی تراشه با استفاده از عدم تقارن تاخیر سطوح خط لوله مسیریاب

چکیده:

توان مصرفي شبكه هاى روى تراشه درصد قابل توجهی از توان كل يک سيستم روى تراشه پر هسته را به خود اختصاص میدهد درصد قابل توجهی از اين توان مربوط به حافظه هاى ميانگير، كراسبار و لينكها است. بنابراين در اين پاياننامه روشي ارائه مىشود كه توان مصرفي اين عناصر تا حد زيادى كاهش يابد،براى كاهش توان پويا از عدم تقارن تاخير سطوح مختلف خط لوله مسيرياب استفاده كرده و با به كاركيرى سوئنيگ ولتاژ سرعت حافظه هاى ميانگير كراسبار و لينكها را بدون آسيب به مسیر بحرانی كاهش میدهيم تا مقدار توان مصرفى آنها كاهش يابد. همچنين به دليل افزايش توان ايستا در سالهاى اخير در اين پاياننامه روشي براى كاهش اين مولفه توان نیز ارائه میشود. در اين راستا توجه خود را به كانالهاى مجازى كه يراى افزايش برونداد شبكه در بارهاى ترافيكى بالا استفاده میشوند متمركز كرده ايم. اين كانالها در نرخهاى پايين ترافيك براى زمانهاى طولانى بيكار بوده اما توان ايستا مصرف میكنند. طبق روش ما كانالهاى مجانى در بازه هاى بيكارى خاموش میشوند تا در مصرف توان ايستا صرفه جويى شود. با سياستى كه در اين پاياننامه ارائه میشود، كانالهاى مجازی در مواقع نياز روشن شده و در اختيار مسيرياب براى كنترل ترافيك قرار میگيرند. از انجا كه شبكه هاى روى تراشه مهمترين گلوگاه كارایی در یك سيستم چندهسته اى هستند تلاشهاى زيادى براى جلوگيرى از ايجاد سربار كارایی در روشهاى ذكرشده صورت گرفته لست. با به كارگیری همزمان روشهاى ارائه شده توان مصرفى شبكه هاى روى تراشه حدود  40 درصد كاهش مییابد در حالى كه كاهش كارایی ناجيز است.

واژه هاى كليدی:شبكه هاى روى تراشه، توان پویا، توان ايستا. سوئينگ ولتاژ، خط لوله مسيرياب، كانالهاى مجازى، خاموش كردن