انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر نرم افزار Computer Software

انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر نرم افزار Computer Software

عنوان پروژه:طراحی یک معماری جهت افزودن قابلیت تامین کیفیت سرویس دهی به شبکه های خصوصی مجازی

چکیده:

در این پروژه موضوع کیفیت سرویس در اینترنت به طور عام و در شبکه های خصوصی مجازی به طور خاص مورد بحث قرار می گیرد.در ابتدا انواع شبکه های خصوصی مجازی و بلوک های تشکیل دهنده شبکه های خصوصی مجازی بررسی می شوند.مفاهیم اولیه کیفیت سرویس شامل :جنبه های گوناگون کیفیت سرویس و اصول بنیادین کیفیت سرویس (شامل کلاس بندی بسته ها و مکانیزم های زمانبندی و نظارت و استفاده بهینه از منابع شبکه و کنترل پذیرش) مدیریت ازدحام و ابزارهای آن و اجتناب از ازدحام و ابزارهای آن و شکل دهی ترافیک مورد بررسی قرار می گیرند.همچنین مباحثی که در مورد کیفیت سرویس بررسی خواهند شد عبارتند از :سرویس های مجتمع و سرویس های متمایز و مهندسی ترافیک.همچنین خواهیم دید که سرویس های مجتمع و سرویس های متمایز هریک چه می باشند و چگونه پیاده سازی می شوند و چه مسائل و مشکلاتی دارند.

در ادامه یک راهکار برای بهبود مکانیزم زمانبندی با کارایی بالا جهت سرویس دهی به بسته های متعلق به کلاس های مختلف سرویس های متمایز ارائه می شود.بیشتر زمانبند ها برای صف های خروجی طراحی شده اند که دچار محدودیت پهنای باند می شوند.

کلیدواژه ها:کیفیت سرویس دهی – کلاس بندی – مکانیزم زمانبندی – کنترل پذیرش – مدیریت ازدحام – سرویس های مجتمع

عنوان پروژه:ارائه روشی جهت مقابله با خطای محیطی در شبکه های اقتضایی موبایل با بکارگیری کدهای کنترل خطا

چکیده:

قابلیت اطمینان در یک شبکه اقتضایی موبایل بواسطه عواملی همچون تغییرات زمانی و خطاهای انفجاری و تحرک گره ها و محوشدگی کانال نامطمئن خواهد بود.همچنین کنترل خطای موجود در لایه پیوند تاثیر شدیدی بر روی توان عملیاتی در سیم انتها به انتها خواهد گذاشت.لذا در این پروژه پیشنهاد می شود که در لایه پیوند یک بسته را به تعدادی سگمنت تقسیم کرده و از کدینگ های مختلف برای رمز گذاری داده کاربر و کدهای افزونگی چرخشی استفاده کنیم تا در صورت بروز خطا در گیرنده توسط این کدها تصحیح شوند.برای اینکار سه روش دنبال می کنیم که یکی از این سه روش پیشنهادی از نظر توان عملیاتی و نرخ خطای بیتی نسبت یه پروتکل 802.11 و دیگر روش ها بهتر بوده و اثبات می گردد.در ضمن به علت اینکه بدون کنترل خطای قوی از سرآمد هرگونه کنترل خطا روی داده کاربر بیهوده می باشد از این کنترل خطا برای سرامد مک و اثر آن بر روی کارایی نیز بیان می شود.

کلیدواژه ها:شبکه اقتضایی – تحرک گره – خطای انفجاری – توان عملیاتی – کد افزونگی – کنترل خطا