انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

مشاوره پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی مواد Engineering Materials

پیوست ها:
فایلتوضیحاتدانلود ها
دانلود این فایل (انجام_پایان_نامه_مهندسی_مواد.pdf)انجام پایان نامه مهندسی مواد انجام پایان نامه مهندسی مواد 648

انجام پایان نامه مهندسی مواد Engineering Materials 

انجام پایان نامه مهندسی مواد و تحلیل های نرم افزاری ازجمله فعالیت های گروه مشاوران ایران تز می باشد. مهندسی مواد جزو رشته هایی می باشد که انجام پایان نامه یا نگارش مقاله بدون دارا بودن تجربه عملی کاری کمتر امکانپذیر است و مستلزم آن است که دانشجو در شرایط آزمایشگاهی یا واقعی به انجام پژوهش خود بپردازد. رشته مهندسی مواد دارای گرایش های زیادی می باشد. در زیر به برخی گرایش هایی که گروه مشاوران ایران تز نسبت به نگارش مقاله و یا مشاوره پایان نامه در آنها همکاری می نماید اشاره شده است:

انجام پایان نامه مهندسی مواد در گرایش های زیر:

انجام پایان نامه مهندسی مواد گرایش شناسایی مواد

انجام پایان نامه مهندسی مواد گرایش شکل دهی فلزات

انجام پایان نامه مهندسی مواد گرایش حفاظت مواد

انجام پایان نامه مهندسی مواد گرایش نانو مواد

انجام پایان نامه مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات

انجام پایان نامه مهندسی مواد گرایش ریخته گری

انجام پایان نامه مهندسی مواد گرایش جوشکاری

انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال مهندسی مواد:

نگارش پروپوزال مهندسی مواد یکی از گام های مهم و اساسی در مراحل ابتدایی انجام پایان نامه مهندسی مواد محسوب می شود. با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان در نگارش پروپوزال خود دچار مشکلاتی هستند، گروه مشاوران ایران تز اقدام به ارائه مشاوره رایگان در این زمینه کرده است. برای این منظور شما می توانید با پژوهشگران  موسسه به صورت مستقیم در ارتباط بوده و سوالات تخصصی خود را در حیطه مورد نظر مطرح نمایید.

عنوان پروژه:ارزیابی مکانیزم شکل گیری، خواص ترمومکانیکی و مشخصه های تخلخل آلیاژ نیکل - تیتانیم متخلخل ساخته شده به روش متالوژی پودر برای کاربرد در مصارف پزشکی

چکیده:در سالیان اخیر تولید قطعات متخلخل آلیاژ حافظه دار نیکل-تیتانیم به دلیل خواص حافظه داری و سوپرالاستیسیته، خواص مکانیکی مشابه استخوان و خوردگی مناسب جهت جایگزینی بافت سخت استخوان مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق مشخصه های تخلخل، خواص ترمومکانیکی آلیاژ نیکل-تیتانیم متخلخل ساخته شده به روش متالوژی پودر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهشی، قطعات متخلخل نیکل-تیتانیم با ترکیب اتمی برابر به روش تفت جوشی متداول و فضاساز موقت با پودرهای عنصری و ترکیبات اوره و نمک کلرید سدیم تهیه شده است. با استفاده از میکروسکوپ نوری، استریوگراف و الکترونی روبشی مورفولوژی و اندازه تخلخلها بررسی شده است. همچنین با استفاده از روش پراش اشعه X تشکیل فازها و ایجاد ترکیبات ناخواسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد با افزایش درصد حجمی مواد فضاساز درصد تخلخل افزایش مییابد. این افزایش در مورد نمونه های دارای اوره بیشتر نمایان است. در نمونه بدون فضاساز میزان تخلخل 27 درصد است که با افزایش فضاساز به میزان 78 درصد، حالت بهینه یعنی ساختار متخلخل با تخلخل باز بدست خواهد آمد. همچنین اندازه و شکل حفرات وابسته به اندازه و شکل پودرهای فضاساز است. نتایج XRD نشان میدهد که استفاده از اوره به عنوان فضاساز ترکیبات ناخواسته کمتری را ایجاد کرده و ساختار همگن تری را نسبت به نمونه - های دارای نمک NaCl بدست میدهد. در ترکیب شیمیایی، درصد تخلخل و شرایط عملیات حرارتی و پیرسازی متفاوت از قطعات متخلخل و متراکم، دماهای استحاله آنها با استفاده از روش DSC مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر سرعت سرد کردن بر دماهای استحاله بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد تخلخل و انجام عملیات پیرسازی در 500 درجه سانتیگراد باعث افزایش دماهای استحاله شده است. همچنین با انجام عملیات پیرسازی استحاله فاز R در نمونه بطور مشخصی اتفاق افتاد. نمونهای که در کوره سرد شده است، بیشترین دمای استحاله را دارد و پیک استحاله ای تیز و مشخصی در بالای دمای محیط نشان میدهد. میتوان گفت این نمونه خواص حافظه داری بهتری را نسبت به سایر نمونه ها از خود نشان میدهند. افزایش درصد نیکل باعث کاهش دمای استحاله میشود. خواص مکانیکی نمونههای با درصد متفاوت از تخلخل با استفاده از تست فشار سیکلی در 5 سیکل انجام گرفت. نتایج نشان میدهد خواص مکانیکی از تکرارپذیری خوبی برخوردار است. مدولی الاستیک اندازه گرفته شده برای درصد تخلخل 75٪ در حدود 11 گیگاپاسکال میباشد و کرنش برگشت پذیری در حدود 8٪ درصد دارد.

کلیدواژه ها:خواص ترمومکانیکی،مشخصه تخلخل،متالوژلی پودر

عنوان پروژه:شبیه سازی انجماد سریع در افشانش گازی فلزات مذاب

چکیده:در این پژوهش، فرآیند انجماد سریع قطرات مذاب به روش افشانش گازی شبیه سازی شده است. به منظور پیش بینی رفتار انجمادی قطرات مذاب از یک مدل ریاضی با استفاده از تئوری های کلاسیک جوانه زنی غیر هموژن و شرایط انتقال حرارت نیوتنی و روش انتالپی استفاده شد و معادلات ریاضی به روش اختلاف محدود حل گردیدند. مراحل سرد شدن قطرهٔ مذاب شامل: سرد شدن در حالت مذاب، جوانه زنی و ریکالسنس، انجماد جدایشی، انجماد یوتکتیکی و سرد شدن در حالت جامد در مدل در نظر گرفته شده اند. به منظور معتبر سازی نتایج مدل سازی با مدل های موجود و شرایط عملی، خواص فیزیکی آلیاژ در کد برنامه نویسی قرار داده شد و نتایج بدست آمده با نتایج دیگر محققان مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که توزیع حرارتی در طی مراحل فوق به اندازهٔ قطرات و تحت انجماد بستگی زیادی دارد. همچنینسرعت های سرد شدن بدست آمده از آنالیز فوق به سرعت های سرد شدن تقریب زده شده از روی فواصلدندریت های ثانویه بر طبق آزمایش نزدیک است. همچنین در این پژوهش میزان تغییرات کسر جامد بر حسب دما و اثر گاز سرد کننده بر رفتار حرارتی قطرات مذاب در فرآیند افشانش گازی با استفاده از مدلارایه شده، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک بستهٔ نرم افزاری بر پایهٔ این مدل تهیه گردید.

کلمات کلیدی: انجماد سریع، افشانش گازی، شبیه سازی، روش انتالپی، قطرات مذاب،گرفتگی،ارتعاش لوله ها

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد