انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع سیستم اقتصادی Engineering Economic Systems

انجام پایان نامه مهندسی صنایع سیستم اقتصادی Engineering Economic Systems

عنوان پروژه:بهينه سازي استوار سبد مالي چنددوره اي با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط در بدترين حالت

چکیده: در این پایان نامه ارزش در معرض خطر مشروط در بدترین حالت (WCVaR)، در شرایطی که فقط اطلاعات جزئی روی توزیع احتمال پارامترهای غیر قطعی وجود دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد. این شاخص و همچنین ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان یک معیار جدید برای محاسبه ریسک سبد مالی مورد توجه مدیران مالی قرار دارد. هدف، حداقل سازی استوار WCVaR با عدم قطعیت ترکیبی، عدم قطعیت جزئی کراندار و عدم قطعیت بیضوی برای توزیع بازده داراییها است. بهینه سازی استوار سبد مالی چند دورهای با استفاده از معیار ریسک WCVaR به مسائل برنامه ریزی خطی و غیرخطی درجه دو منجر می شوند که به طور کارایی قابل حل هستند. مثالهای عددی و همچنین مثالی از شبیه سازی داده های واقعی بازار ارائه شده و مورد تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه ها: ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر مشروط، بهینه سازی سبد مالی،بهینه سازی استوار ، مدیریت ریسک.

عنوان پروژه:تخصيص مازاد در سيستم هاي موازي - سري براي بهبود قابليت اطمينان

چکیده: در این پایان نامه دو الگوریتم جدید برای بهبود قابلیت اطمینان در سیستمهای موازی – سری ارائه شده است. مسئله شامل انتخاب همزمان اجزاء و پیکربندی طرح سیستم می باشد به طوریکه تمام محدودیتهای طراحی به منظور بهینه سازی پایایی سیستم در نظر گرفته میشود. اولین الگوریتم در مورد حالتی می باشد که مازاد در زیر سیستمها صرفا به صورت فعالی قرار می گیرد. برای این حالت الگوریتم جستجوی پایین همسایگی متغیر ارائه شد. در حالت دوم مازاد در زیر سیستمها در هر دو صورت مازاد و اماده به کار می توانند قرار بگیرد و در هر زیر سیستم انتخاب استراتژی مازاد بعنوان یک متغیر تصمیم گیری اضافی لحاظ شده است. در این مسئله الگوریتم نزول همسایگی متغیر ارائه شده است. هر دو این نوع الگوریتمها بر روی دو مثالی شناخته شده ارزیابی شدند و نتایج نشان داد که استفاده از چنین روشهایی می تواند در بهبود قابلیت اطمینان سیستم ها موثر واقع شود.

کلیدواژه ها: مسئله تخصیصی مازاد، سیستمهای موازی -سری ، استراتژیهای مازاد، بهینه سازی قابلیت اطمینان ، جستجوی همسایگی متغیر.

عنوان پروژه:زمان بندي مسابقات ورزشي با استفاده از برنامه ريزي رياضي و الگوريتم هاي فراابتكاري

چکیده: طی ۳۰ سال اخیر، زمان بندی مسابقات ورزشی به یک حوزهٔ مهم تحقیقات دانشمندان تحقیق در عملیات و علوم کامپیوتر بدل شده است. با وجود اینکه این نیازمهم، از نظر تئوری و به کمک روشهای ریاضی حل مسائل بهینه سازی ترکیبی، برآورده می گردد، اما از نظر محاسباتی مسائل بسیار دشواری را سبب میشود. در بیشتر مسائل زمان بندی مسابقات ورزشی، نمودهای با بیش از ۲۰ تیم به عنوان نمودهای بزرگ مدنظر هستند و معمولاً روشهای حل ابتکاری برای آنها استفاده میگردد. مسائل واقعی این حیطه سبب پیشرفت و سنجشی روشهای حل نیز بوده اند. در ادبیات، انواع تکنیکهای حل از رهیافتهای ترکیبی محض گرفته تا انواع روشهای بهینه سازی گسسته از جمله برنامهریزی عدد صحیح، برنامهریزی محدودیت، رهیافتهای فراابتکاری و انواع ترکیبات این روشها یافت میشود. علاوه بر یافته های نظری حاصل از تکامل روشهای حلی برای کاربردهای عملی، زمانبندی مسابقات ورزشی از نظر اقتصادی نیز قابل توجهاست. ورزشیهای حرفهای، تجارتهای بزرگی هستند و درآمدهای یک لیگ ورزشی متأثر از کیفیت جدول مسابقات می باشد. قسمت مهمی از درآمدها از طریق شبکه های تلویزیونی حاصل میشود. این شبکه ها، حق پخش مسابقات را میخرند و در عوض ترجیح میدهند که مهمترین و جذاب ترین بازیها در تاریخهای خاصی رخ دهند.

ادبیات زمان بندی مسابقات ورزشی برای لیگهای دورهای را می توان به دو بخش افراز کرد:

۱) حداقلی سازی وقفه

۲) حداقل سازی فاصله

در این پایان نامه ضمن بررسی واژگان زمان بندی مسابقات ورزشی و معرفی انواع محدودیت این حوزه از مسائل زمان بندی، ادبیات حداقلی سازی وقفه و ادبیات حداقلی سازی فاصله را مطرح می کنیم. در زمینهٔ مسائل حداقل سازی وقفه، لیگ برتر فوتبال ایران را به عنوان یک نمونه، مورد بررسی قرار می دهیم. برای معروف ترین مسئله حداقل سازی فاصله، یعنی مسئلهٔ TTP یک روش حل فراابتکاری ترکیبی سریع ارائه می دهیم. همچنین برای این مسئله یک مدال برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح جدید معرفی می - نماییم. نتایج عددی با بهره گیری از یک سیستم CPU2.4GHZ,2GBRAM بدست آمده اند.

کلیدواژه ها: زمانبندی مسابقات ورزشی،حداقل سازی وقفه،حداقل سازی هزینه،فراابتکاری ترکیبی،شبیه سازی تبرید،بهینه سازی گروه ذرات،مسئله تورنمنت دوره ای.

عنوان پروژه: مدلي مبتني بر مزايده تركيبي براي زمان بندي آگهي هاي تجاري در تلويزيون و حل آن با الگوريتم ژنتيك فازي

چکیده:تبلیغات، منبع اصلی درآمد برای شبکههای تلویزیونی محسوب می شود؛ به طوری که شبکههای تلویزیونی به شدت به درآمدهای تبلیغاتی وابسته هستند. یکی از مسائلی که یک شبکه تلویزیونی با آن مواجه است، چگونگی تخصیص وقفه های تبلیغاتی به آگهی دهندگان با هدف بیشینه سازی درآمد خود میباشد. اما در صورتی که هدفشبکه تلویزیونی، تنها بیشینه سازی درآمد خود باشد، ممکن است تخصیص وقفه های تبلیغاتی به آگهی دهندگان از کارایی لازم برخوردار نباشد و حتی ممکن است این تخصیص طوری انجام شود که اثربخشی آگهیهای تجاری را نیز کاهش دهد. در این پایان نامه، مدلی مبتنی بر مزایده ترکیبی برای زمانبندی آگهیهای تجاری در پربینندهترین زمان پخش برنامه های یک شبکه تلویزیونی ارائه میشود. این مدل در واقع مکانیزمی سودآور و کارا برای تخصیص وقفه های تبلیغاتی به آگهی دهندگان و همچنین افزایش اثربخشی آگهیهای تجاری میباشد. مسئله حاصل از مدل زمان بندی آگهیهای تجاری، حالت خاصی از مسئله تعیین برندگان در مزایده ترکیبی چند واحدی است که یک مسئله بهینه سازی ترکیبی می باشد و در زمره مسائل NP-Complete قرار دارد. بدین دلیل، یک الگوریتم فراابتکاری پیشرفته برای یافتن جوابهای نزدیک بهینه برای این مسئله توسعه داده می شود. الگوریتم مذکور یک الگوریتم ژنتیک مبتنی بر ساختار مسئله است که از قوانین کنترل فازی برای تنظیم احتمالات تقاطع و جهش استفاده می کند. نتایج محاسباتی نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک فازی در مقایسه با الگوریتم ژنتیک معمولی در به دست آوردن جوابهای نزدیک بهینه با کیفیت معین برای مسئله مورد نظر از سرعت و کارایی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه ها:  تبلیغات تلویزیونی، زمان بندی آگهیهای تجاری، مزایده ترکیبی، مسئله تعیین برندگان،کنترل فازی، الگوریتم ژنتیک.

عنوان پروژه:طراحي ماژول مديريت كيفيت در ERP سازمان هاي پروژه اي

چکیده:سیستم برنامه ریزی جامع منابع سازمانی (ERP) نرم افزاری است که عملیات سازمان را به صورت هماهنگ و یکپارچه میسازد. برای بکارگیری این سیستم یکی از مهمترین فاکتورها طراحی درست آن میباشد. طراحی ERP در سازمانهای پروژهای به دلیل تفاوت ماهیتی بین مدیریت پروژهها و مدیریت سازمان یک نیازجدید میباشد. همچنین اعمال مدیریت کیفیت در پروژهها نیازمند بکارگیری روشها و اصول مدیریت کیفیت پروژهها است. بر این اساس طراحی ماژولی که بتواند مدیریت کیفیت پروژهها را نظام مندسازد و قابلیت پیاده سازی آن را در ERP سازمان فراهم کند هدف پروژه جاری بوده است. تحلیل سیستم مدیریت کیفیت در پروژهها با استفاده از روش قدرتمند طراحی بدیهه گرا صورت گرفته است. در طراحی بدیهه گرا نیازمندیهای هر سیستمی مشخص می شوند و سپس این نیازمندیها به سلسله مراتب مختلفی تقسیم می شوند. برای تأمین هر نیازمندی از یک پارامتر طراحی استفاده میگردد. تحلیل طراحی نیز بر اساس دو بدیهه، استقلال نیازمندیهای عملیاتی (هدف) و کمینه، اطلاعات صورت می گیرد. نتایج طراحی نشان میدهد که سیستم مدیریت کیفیت به سه زیر سیستم برنامه ریزی کیفیت پروژهها، تضمین کیفیت پروژه ها و کنترل کیفیت آنها تقسیم بندی میشود. بر اساس نتایج طراحی بسته های کاری" به عنوان نهاد سازنده سیستم در ماژول مدیریت دانش سازمان ذخیره میگردند و تمامی پروژه ها به کمک آنها برنامه ریزی و کنترل میشوند. با استفاده از طراحی انجام شده برای نظام مدیریت کیفیت در پروژه ها می توان به طراحی ماژول مدیریت کیفیت در ERP سازمانهای پروژهای پرداخت. این طراحی به کمک نمادها و روشهای طراحی شی گرا (OOP) انجام شده است. پس از انجام طراحی پیاده سازی سیستم در یک ERP تواقعی انجام شده و کاربردی بودن طراحی را نشان می دهد.

کلیدواژه ها: مدیریت کیفیت پروژه ها، سیستم برنامه ریزی جامع منابع سازمانی، طراحی بدیهه گرا، برنامه ریزی کیفیت پروژهها تضمین کیفیت پروژه ها، کنترل کیفیت پروژه ها،

عنوان پروژه:زمان بندي حركت قطارها به كمك روش فوق ابتكاري عمليات حرارتي شبيه سازي شده

چکیده: در این پایان نامه به دنبال زمانبندی حرکت قطارها با هدف حداقل کردن تاخیر قطارها هستیم. مسئله زمانبندی مورد بحث در این پروژه شامل یک مسیر تک خطه شمالی-جنوبی است که تعدادی قطار با مبدا و مقصدهای متفاوت در هر دو جهت در این مسیر حرکت می کنند. مسئله زمانبندی تعریف شده در این پروژه، یک مسئله برنامه ریزی عدد صحیح می باشد که به کمک روشهای معمول حل چون روش شاخه و حد قابل حل است. از آنجائیکه رسیدن به جواب بهینه به کمک روشهای دقیق چون شاخه و حد با افزایش متغیرها و محدودیتها در مدت زمان معقول غیر ممکن است، استفاده از روشهای فوق ابتکاری چون روش عملیات حرارتی شبیه سازی شده میتواند جهت رسیدن به جوابهایی نزدیک به جواب بهینه برای مسائل بزرگ کارساز باشد. در این پروژه پس از تعریف مسئله بصورت توضیحی و سپس مدل ریاضی، الگوریتم حل این مسئله به کمک روش عملیات حرارتی شبیه سازی شده ارائه می گردد. در ادامه مقادیر مطلوب پارامترهای مربوط به الگوریتم ارائه شده تنظیم می شود و در انتها نیز بخش اعتبار الگوریتم بیان می گردد. جوابهای بدست آمده الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با جوابهای بهینه حاصله از روش شاخه و حد، بسیار مناسب می باشند بگونهای که در مسائل کوچک که نرم افزارلینگو در مدت زمانی محدود (کمتر از یک ساعت) موفق به رسیدن به جواب بهینه شده است جوابهایی برابر و در سایر مسائل عموماً جوابی بهتر از حد بالای بدست آمده در مدت زمان یک ساعت حل توسط نرم افزارلینگو، حاصل شده است.

کلیدواژه ها:برنامه ریزی حرکت قطار،برنامه ریزی عدد صحیح،الگوریتمهای فوق ابتکاری،عملیات حرارتی شبیه سازی شده.