انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع تولید صنعتی Manufacturing Industrial Engineering

انجام پایان نامه مهندسی صنایع تولید صنعتی Manufacturing Industrial Engineering

عنوان پروژه:روش های فازی و تصمیم گیری چندمعیاره به منظور افزایش پایایی انسانی، بررسی خطای انسانی و کاهش آن

چکیده: در دنیای صنعتی امروز تعامل انسان با ماشین، پیچیدگی نرم افزاری و سخت افزاری وظایف و محدودیتهای شغلی همگی بر احتمال خطای انسانی میافزایند. انسان به عنوان یک موجود پیچیده در برخورد با این مسائل و مشکلات راهکارهای متفاوتی از خود نشان میدهد. به همین دلیل، بررسی پایایی و قابلیت اطمینان انسانی در یک سیستم واقعی به مراتب پیچیدهتر از پایایی قطعات و اجزای مکانیکی آن سیستم است. در این پژوهشی یک چارچوب عملی برای بررسی پایایی انسانی ارائه می شود. ابتدا سعی میشود به طور جامع عوامل تاثیرگذار بر فرایند پایایی انسانی مورد تحلیل قرار بگیرند. سپس با بهرهگیری از روش پرامیتی که یک روش رتبهیندی و تصمیم گیری است سعی در وزن دهی سطوح تاثیرگذار می شود و بعد از آن با استنتاج فازی عامل یا عاملین اصلی مربوط به پایایی انسانی شناسایی می شوند. از مزیتهای این روشی، میتوان به پویایی آن در بررسی عوامل جدید و همچنین در گنجاندن نظر خبرگان اشاره کرد. همچنین به دلیل اینکهاین روشی وزن دهی عوامل را در نظر دارد، بر بسیاری از چارچوبهای موجود پایایی انسانی برتری دارد. در ادامه روش پیشنهادی اعتبار سنجی می شود و با روش معروف کریم مقایسه میشود. بعد از ان در یکمثال عددی آزموده شده و نقاط تفاوت آن با روش های مرسوم دیگر بررسی می شود.

کلمات کلیدی: پایایی انسانی، پرامیتی، استنتاج فازی، روش ممدنی

عنوان پروژه:برنامه ريزي پروژه هاي كارگاهي با زمان هاي عمليات وابسته به تجهيزات

چکیده:یک کارگاه تولیدی همواره در حال انتخاب بین پذیرش و یا عدم پذیرش پروژههای موجود و فروش تجهیزات می باشد. تصمیم گیری در مورد پروژه ها، یک فرآیند پویاست و در هر مرحله، منافع پروژههای موجود، ارزش فعلی تجهیزات و تصمیمات آینده، موردنیاز است. به عبارت دیگر هر بار که پروژه ی تمام میشود، نیاز به تصمیم گیری در مورد انجام پروژه ی بعدی و یا توقف پروژه ها و فروش تجهیزات وجود دارد. هر پروژه به کارها و عملیات قابل تخصیصی هزینه و زمان تقسیم شده است که هزینه و زمان به تعداد دفعات استفاده از تجهیزات بستگی دارد. جواب بهینه در این مسئله به گونه ای تعیین میشود که توالی انجام پروژه ها، تعیین کننده مدت زمان پردازش عملیات و زمانبندی بهینه برای هر پروژه باشد، به عبارت دیگر زمانبندی پروژهها به توالی آنها بستگی دارد و از همان ابتدا نمی توان برای پروژه ها، زمانبندی ثابتی ارائه نمود. مسئله فوق به صورت مدل ریاضی غیرخطی مدلسازی شده است، اما با توجه به محدودیتهای مدل و پویا بودن ماهیت مسئله، مدلسازی پویا و الگوریتم شاخه و کران برای حل مسئله ارائه شده است. در انتها نیز آزمونهای آماری طراحی شده و نتایج آن بیان شده است.

کلیدواژه ها:تصمیم گیری، پروژه های کارگاهی، زمان وابسته به تجهیزات، برنامه ریزی پویا، الگوریتم شاخه وکران، الگوریتم حریصانه.

عنوان پروژه:مدل سازي بازاريابي و فروش نفت خام شركت ملي نفت ايران در محيط  ERP-CIM

چکیده: هدف این تحقیق، ارائه مدلی جامع برای سازمان ها می باشد تا برنامه ریزی منابع و فعالیتها از طریق آن انجام پذیرد در این تحقیق مدل های پنج گانه ارائه شده به عنوان زیرساخت اصلی مدل مفهومی ERP-CIM معرفی می گردد. در این تحقیق ارتباط مدلی طراحی شده برای بازاریابی و فروش نفت خام شرکت ملی نفت ایران با مدل های پنج گانه بطور کامل بیان شده است محور اصلی مدل مفهومی ارائه شده در این تحقیق مدل دانش سازمان می باشد که هستهای مدل پنچ گانه می باشد لذا در هر بازهی زمانی می توان با ثبت تجربیات و ایدههای منطقی کارشناسان بازاریابی وفروش، مجموعه ایی از دانش آشکار سازمان را در مدل دانش ذخیره و در فرآیندهای بعدی بازاریابی و فروش استفاده نمود.ازسوی دیگر هماهنگی و ارتباط منطقی مدل های پنجگانه با یکدیگر باعث انسجام و یکپارچگی اطلاعات آن سازمان میگردد. سیستم برنامهریزی جامع منابع سازمانی (ERP) نرمافزاری است که عملیات سازمان را به صورت هماهنگ یکپارچه می سازد. برای بکارگیری این سیستم یکی از مهمترین فاکتورها طراحی درست آن می باشد طراحی ERP در سازمانهای دولتی به دلیل مقاومت در برابر تغییر امری مشکل بحساب می آید. با استفاده از روش قدرتمند طراحی بدیهه گرا تحلیل سیستم بازاریابی وفروش نفت خام شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است. در طراحی بدیهه گرا نیازمندیهای هر سیستمی مشخص می شوند و سپس این نیازمندیها به سلسه مراتب مختلفی تقسیم می شود. برای تامین هر نیازمندی از یک پارامتر طراحی استفاده میگردد. نتایج طراحی نشان می دهد که فرایند بازاریابی وفروشی را می توان به خوبی در مدل مفهومی ERP-CIM پیاده سازی کرد بطوری که پیاده سازی ERP در سازمان را با کمترین مشکل به مقصد برساند. این طراحی به کمک نمادها و روشهای طراحی شیءگرا (OOP) انجام شده است. بعد از انجام طراحی پیاده سازی سیستم در یک ERP واقعی انجام شده و کاربردی بودن طراحی را نشان می دهد.

کلیدواژه ها: بازاریابی وفروش، سیستم برنامه ریزی جامع منابع سازمانی، طراحی بدیهه گرا، مدل مفهومی ERP-CIM مدیریت دانش.

عنوان پروژه:روشي فراابتكاري براي حل مساله زمانبندي گروه هاي كاري در يك كارگاه سري منعطف

چکیده:در این پایان نامه مساله زمانبندی گروههای کاری در یک کارگاه سری منعطف (Flexible flow shop) وقتی زمانهای آماده سازی بین گروهها به توالی وابسته است و با هدف کمینه کردن زمان تکمیل آخرین کار (Minimization of makespan) مورد بررسی قرار گرفته است .اکثر تحقیقات گذشته در این زمینه مربوط به کارگاه سری (Flow shop) است و تحقیقات اندکی در زمینه کارگاه سری منعطف انجام شده است. در سالهای اخیر به دلیل حجم زیاد پردازش لازم برای کارهای موجود در گروهها، روی تعدادی از ماشینها، کارگاههای سری منعطف در صنعت بسیار کاربرد پیدا کرده اند. واضح است که به الگوریتمهایی کارا برای حل مسائل بزرگ که کاربرد صنعتی دارند نیاز است. در این پایان نامه برای اولین بار مدل ریاضی برای مساله ارائه شده است. با توجه به پیچیدگی بالای مساله و عدم امکان حل مدلهای ریاضی چنین مسائلی در اندازههای واقعی، الگوریتمی ابتکاری بر پایه الگوریتم Memetic برای مساله توسعه شده است. در نهایت تاثیر پارامترهای مختلف الگوریتم و کارایی آن بوسیله آزمایشهای گوناگون بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که الگوریتم Memetic از تنها الگوریتم موجود تاکنون برای مساله بهتر عمل می کند.

کلیدواژه ها:تولید سلولی، زمانبندی گروهی، آماده سازی وابسته به توالی، کارگاه سری منعطف، مدل ریاضی.

عنوان پروژه:راهكار فراابتكاري براي حل گونه اي خاص از مدل هاي كنترل موجودي

چکیده:در شرکتهای تولید و توزیع کالا، تصمیم گیری در مورد برنامهریزی احتیاجات مواد از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تصمیمی که به راحتی قابل اخذ و کنترل نیست.مسئله برنامهریزی انباشته ها برای اقلام چندسطحی، یک مسئله بهینه سازی ترکیبی است که حل بهینه و قابل قبول آن تنها در مورد برخی مسائل بسیار کوچک وجود دارد. این امر بسیاری از محققان را بر آن داشته است تا به جستجوی راه حلهای ابتکاری برای حل آن بپردازند. اگرچه تاکنون چندین الگوریتم فراابتکاری برای حل این مسئله ارائه شدهاست، اما هر یک از این الگوریتمها دارای مشکلات خاص خود هستند. در این پایان نامه ضمن بررسی هر یک از این الگوریتمها، الگوریتمی را بر پایه بهینه سازی دسته مورچگان، ACO ارائه کردهایم. در این الگوریتم بر خلاف سایر الگوریتمها علاوه بر این که جوابها از ابتدا تولید میشوند، جواب ها همواره در فضای شدنی جواب قرار دارند و بنابراین جستجوی آن همیشه در ناحیه موجه ادامه مییابد. اگرچه پیش از این از الگوریتم مورچگان در حل این مسئله استفاده شده است ولی در آن فقط با نگاهی سطحی ساختار محصول بهعنوان گراف مسئله درنظر گرفته شدهاست. در این روش از الگوریتم مورچگان فقط برای یافتن دنبالهای از اقلام استفاده می شود که برای برنامهریزی هریک باید از الگوریتم های دیگر استفاده شود. درالگوریتم ارائه شده، کل مسئله را در قالب شبکه بیان کردهایم و از الگوریتم مورچگان در جهت تصمیم گیری مستقیم برای برنامهریزی هر یک از اقلام استفاده کرده ایم.

کلیدواژه ها:برنامه ریزی دسته های تولید اقلام چندسطحی، برنامه ریزی احتیاجات مواد، برنامه ریزی و کنترل تولید وموجودیها، الگوریتم بهینه سازی مورچگان.

عنوان پروژه: مدل موجودي سه مرحله اي توليد و توزيع محصولات براي اقلام با عمر كوتاه

چکیده: در این پایان نامه یک زنجیره عرضه سه مرحله ای شامل یک تامین کننده مواد اولیه، یک تولید کننده که مواد اولیه را به محصول نهایی تبدیل می کند و یک توزیع کننده که محصول نهایی را از تولید کننده تحویل می گیرد مورد بررسی قرار می گیرد. محصول نهایی و مواد اولیه فاسد شدنی هستند. نرخ فساد محصول نهایی تابعی خطی از زمان و نرخ خرابی مواد اولیه مقداریست ثابت. در این سیستم در هر افق برنامه ریزی معینی به چند دوره مساوی تقسیم شده است. توزیع کننده محصول برای هر دوره یک سفارش به تولید کننده میدهد و تولید کننده در ابتدای هر دوره این سفارش را برآورده و به توزیع کننده ارسال می کند. تولید کننده نیز به نوبه خود در هر دوره سفارشی به انبار مواد اولیه میدهد.برای این سیستم با فرض کمبود مجاز نیست، مقدار تقاضای محصول نهایی ثابت و یکنواخت است، هزینه های سفارش دهی، نگهداری و خرابی محصول در واحد زمان برای هر مرحله از زنجیره و برای کل زنجیره به دست آمده است.در این مقاله ثابت میکنیم که هزینه کلی در واحد زمان رفتاری محدب دارد و مقدار بهینه سفارشی برای هردوره به دست آمده است. برای به دست آوردن هزینه کل در واحد زمان از تقریب تیلور استفاده شده است.

کلیدواژه ها: زنجیره عرضه سه مرحله ای، تقریب تیلور،مواد اولیه،محصول نهایی.