انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی صنایع برنامه سیستم Systems Engineering Program

انجام پایان نامه مهندسی صنایع برنامه سیستم Systems Engineering Program

عنوان پروژه:مدیریت سبد پروژه های تحقیق و توسعه

چکیده:

هدف از انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه انتخاب یک مجموعه پروژه از میان تعدادی پروژه های کاندید است با این هدف که یک شاخص عموما مالی بیشینه گردد و همزمان محدودیت هایی از قبیل محدودیت منابع در دسترس و محدودیت های فنی برآورده گردد.چنین انتخابی با دو مشکل اساسی روبرو است.مشکل اول اینست که تکنیک های سنتی ارزشیابی پروژه ها که برای تعیین ارزش کلی یک پروژه مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است ارزش واقعی پروژه را دست پایین برآورد نمایند و منجر به انتخاب پروژه های نامطلوب شوند.مشکل دوم از آنجا نشات می گیرد که پروژه های تحقیق و توسعه معمولا برای تولید کالاها یا خدمات انجام می شوند به این مفهوم که در مورد آن پروژه خاص تجربه یا داده قبلی وجود ندارد.بنابراین با توجه به اینکه پروژه های تحقیق و توسعه دارای عدم قطعیت فکری هستند در نظر گرفتن مقادیر دقیق برای پارامترهای یک پروژه و یا حتی در نظر گرفتن تابع توزیع برای آن ها می تواند غیرعملی و غیر کاربردی باشد.

هدف از این پروژه توسعه روشهایی برای حل مساله انتخاب سبد پروژه های تحقیق و توسعه با در نظر داشتن دو چالش فوق است.به منظور حل مشکل ارزشیابی پروژه ها از رویکرد اختیارات واقعی که از ادبیات مالی وام گرفته شده استفاده می شود تا امکان ارزشیابی دقیق تر و واقعی تر پروژه ها فراهم گردد.برای حل مشکل دوم هم از رویکرد های بهینه سازی استوار و بهینه سازی فازی استفاده می شود و کلاس های مختلفی از مساله شامل مساله تک هدفه و چند هدفه و چند دوره ای مورد بررسی و توسعه قرار می گیرد.یک مثال از صنعت دارو مرتبا در فصول مختلف مورد ارجاع قرار می گیرد تا کاربردی بودن مدلهای توسعه داده شده نشان داده شود.

کلیدواژه:انتخاب سبد – پروژه های تحقیق و توسعه – ارزشیابی اختیار واقعی – زمانبندی پروژه ها – عدم قطعیت بازه ای – بهینه سازی فازی – بهینه سازی استوار

عنوان پروژه:تدوین فرایند مهندسی معکوس در صنایع هوایی

چکیده:

کشورهای در حال توسعه برای بدست آوردن فناوری های پیچیده و رشد و توسعه این فناوری ها نیازمندند تا روشهایی را برای این فناوری های پایه ای ایجاد نمایند.

بدین ترتیب این کشورها می توانند فاصله فناوری های خود را با کشورهای توسعه یافته کم کنند.از میان روشهای دستیابی به فناوری ها مهندسی معکوس یکی از مناسبترین روش ها است.در ایران به دلایل تحریم اقتصادی این روش بطور وسیعی در صنایع مختلف کشور خصوصا صنایع هوایی که از اهمیت خاصی برخوردار استاستفاده می گردد.

در این تحقیق براساس ادبیات موضوع و بررسی روشهای مختلف فرایند مهندسی معکوس و ارتباطات سازمانی اجرای این فرایند طی مراحل زیر تعیین گردید:

1-ایجاد یک مدل مفهومی

2-آماده کردن یک پرسشنامه و سوال نظرات متخصصین

3-سوال از نظرات متخصصین در مورد مدل مفهومی

4-تحلیل همه نظریات و ایجادشبکه مفهومی برای مراحل و گام ها

5-ایجاد تغییرات در مدل و ایجاد شبکه مطابق با شبکه مفهومی

سپس تغییرات مدل فرایند مهندسی معکوس شامل مراحل:ارزیابی و تحقیق و ایجاد اطلاعات فنی و بازنگری طرح و اجرای طرح و گام ها و خروجی گام ها با مواردعملی و قابل دسترس و منطبق با صنعت آزمایش گردید و مدل نهایی فرایند معکوس بدست آمد.این مدل باعث کاهش زمان و هزینه تولید محصولات از قبیل اکچویتورهای صنعت می گردد.

کلیدواژه ها:مهندسی معکوس – صنایع هوایی – تکنولوژی – فرایند – اکچویتورالکترومکانیکی

عنوان پروژه:کاربرد بهینه سازی استوار در انتخاب سبد سهام

چکیده:

در این پروژه یک مدل چند دوره ای انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن هزینه نقل و انتقال سهام و فرضیات ایجاد تنوع در سبد و با هدف حداکثر کردن ارزش سبد در انتهای فوق برنامه ریزی ارائه می گردد.ابتدا مدل قطعی طراحی و سپس با توجه به ماهیت عدم قطعی قیمت سهام می توانند به یکدیگر وابسته باشند.در ابتدا همتای استوار مدل چند دوره ای انتخاب سبد سهام با فرض استقلال پارامترها و در ادامه با فرض وابستگی پارامترهای غیرقطعی ارائه می گردد.مدل همتای استوار بر مبنای رویکرد بازه ای و همچنین عدم قطعیت بودجه ای طراحی می گردد.در قدم بعدی با در نظر گرفتن متفاوت بودن نرخ سود قرض دادن و قرض گرفتن ابتدا مدل قطعی ارائه می گردد که غیرخطی خواهد بود.با استفاده از ماهیت و ساختارمدل آنرا به برنامه خطی تبدیل کرده و سپس همتای استوار آنرا با فرض عدم قطعیت بازه ای و همچنین بودجه ای ارائه می نماییم.در پایان مدل های ارائه شده با مسائل نمونه تصادفی تولید و حل و تحلیل و مقایسه می گردند.

کلیدواژه ها:مدل چند دوره ای – سبد سهام – مدل قطعی – رویکرد بازه ای – عدم قطعیت بودجه ای