انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی نفت حفاری Petroleum Engineering Drilling

انجام پایان نامه مهندسی نفت حفاری Petroleum Engineering Drilling

عنوان پروژه:بررسی تئوری و آزمایشگاهی تاثیر هتروژنیتی سنگ بر روی جابجایی امتزاجی و غیرامتزاجی

چکیده: فرایندهای تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی از روشهای ثانویه و ثالثیه برای استخراج نفت از مخازن می باشند. هرچند کمبود اطلاعات اساسی در باره تاثیر خصوصیات هندسی شکاف روی کارایی بازیافت نفت در این نوع از تکنیکهای بازیافت پیشرفته نفت (EOR) وجود دارد. در این پروژه هدف بهبود معادله Buckley-Leverett و دبی نسبی می باشد که با معرفی فاکتور هتروژنیتی در معادله ها برای فرایندهای جابجایی امتزاجی و غیر امتزاجی در محیط متخلخل شکافدار، این معادلهها بهبود یافتند. در تحقیق پیش رو یک سری تستهای آزمایشگاهی انجام شده است که در آنها نرمال هپتان به عنوان سیال امتزاجی و آب به عنوان سیالی غیر امتزاجی، نرمالی دکان را در میکرومدلهای شیشهای که خواص هندسی متفاوت دارند جابجا میکند. از انالیز عکسهای گرفته شده در طول ازمایشهای جابجایی امتزاجی و غیر امتزاجی دادههای آزمایشگاهی به دست آمدند. این دادهها برای بررسی نحوه پیشروی جبهه پیشرو، زمان میان شکنی و مقدار حجم تخلخل سیال تزریقی برای رسیدن به بازیافت نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. در پایان روابطی تجربی برای زمان میان شکنی و فاکتور هتروژنیتی بر حسب خواص هندسی شکاف (طولی و زاویه) ارائه شدهاند.

کلمات کلیدی: امتزاجی، غیر امتزاجی، خواص هندسی شکاف، میکرومدل شیشه ای، دبی نسبی

عنوان پروژه:بررسی روش های بازیافت گازهای ارسالی به فلز در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات

چکیده:در پالایشگاههای نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی یکی از ابزارهای ایمنی و کنترل فشار شبکه تعدیل فشار می باشد که آخرین قسمت این شبکه برج فلز است.در این شبکه گازهای اضافی پس از جمع آوری از واحدهای مختلف به سمت برج فلز فرستاده می شود تا سوخته شوند.حجم زیادی از این گازها از ارزش سوخت بالایی برخوردارند و در بعضی موارد می توان از آنها به عنوان خوراک واحدهای مختلف استفاده کرد.

مشخص است که سوزاندن این گازها در برج فلز علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی مثل آلودگی و دود و صدا و بوی نامطبوع هدر دادن منابع اقتصادی استلذا برای حل این مساله بازیافت گازهای ارسالی به برج فلز پالایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.گازهای فلز در پالایشگاه تبریز شامل طیف وسیعی از گازها می باشد.پس از بررسی روشهای مختلف بازیافت گازهای فلز و برآورد اقتصادی در نهایت سیستم مناسب برای بازیافت گازهای فلز با یک کمپرسور تک مرحله ای انتخاب شد.با توجه به بحث اجرای قرارداد کیوتو در ایران بازیافت گازهای فلز دارای اهمیت بیش از پیش خواهد شد.

کلیدواژه ها:تعدیل فشار – کمپرسور تک مرحله ای – برج فلز – بازیافت گاز فلز

 عنوان پروژه:بررسی اکسرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز به منظور کاهش مصرف انرژی

چکیده:در این پروژه به بررسی برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه نفت تبریز از دیدگاه تحلیل اکسرژی می پردازیم.

پس از بررسی هایی که توسط نرم افزارAspen plus

انجام گردید به این نتیجه رسیدیم که ملاحظات اتلاف اکسرژی و مصرف انرژی در طرح مربوط به افزایش ظرفیت این پالایشگاه مد نظر قرار گرفته است.

نفت خام اهواز- بنگستان و نفت خام نیوکراس دو نوع نفت خامی هستند که در این پالایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند.

راههای عمده ای که برای کاهش اتلاف اکسرژی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:تغییر در شرایط خوراک وارد شده و تغییر در جوش آورها و چگالنده های جانبی که در این پروژه به بررسی هر دو مورد پرداخته شده است.

در اولین بخش به بررسی سیستم در دو حالت حدی فقط با در نظر گرفتن یکی از خوراکها می پردازیم و سپس مخلوطی با درصد حجمی پنجاه-پنجاه از دو نفت خام ورودی مورد بررسی قرار می گیرد.پس از بررسی نتایج به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اینکه مشخصات دو نفت خام که از آنها به عنوان خوراک استفاده می شود بسیار شبیه به هم می باشد می توان به هر نسبتی از مخلوط این دو خوراک استفاده نمود.

در دومین مرحله در جهت کاهش میزان مصرف انرژی از دیدگاه اکسرژی به کمک تغییر در دو جریان انشعاب یافته از یکی از پمپهای گردان برج و کم نمودن دبی جریان یکی از آنها و همچنین افزایش در دبی جریان دیگری به همان مقدار و در نهایت تغییرات دمایی دو جریان در نهایت موفق شدیم مصرف انرژی را تا 12.8% کاهش دهیم.

در سومین مرحله به کمک تغییر در شرایط خوراک ورودی و همچنین ورود بخار بالای ظرف تبخیر ناگهانی به سینی همدما و تغییراتی جدید در جریانهای منشعب شده از پمپهای گردان موفق شدیم مصرف انرژی را تا 17.99% حالت اولیه کاهش دهیم.از سوی دیگر می توانیم دمای خروجی از کلیه کوره ها را کاهش دهیم و این کار به این دلیل است که با عدم اختلاط بخاربالای ظرف تبخیر ناگهانی با جریان خروجی کاهش دمایی در سطح ورودی خوراک به داخل برج ایجاد نمی گردد و این موضوع باعث کاهش بار حرارتی کوره ها تا حدود 4% می گردد.

پس تغییرات جریان جانبی و تغییر در سیستمهای ورود خوراک به داخل برج به عنوان راهکارهایی معرفی می شوند که می توانند در کاهش میزان مصرف انرژی در داخل برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاه مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه ها:تحلیل اکسرژی – چگالنده جانبی – جریان انشعاب یافته – بار حرارتی