انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه مهندسی نفت بهره برداری Exploitation of Petroleum Engineering

انجام پایان نامه مهندسی نفت بهره برداری Exploitation of Petroleum Engineering

عنوان پروژه:مطالعه مدل سازی تحلیلی فرایند تخلیه ناپایدار بلوک ماتریکس در اثر ریزش ثقلی

چکیده: مکانیسم ریزشی ثقلی یکی از مکانیسمهای مؤثر در بهره برداری از مخازن شکافدار طبیعی کربناته تر شونده با نفت میباشد. ریزشی ثقلی در ناحیه مورد تهاجم گازی مهمترین مکانیسم تخلیه بلوک ماتریکس تلقی می شود. بدست آوردن دقیق میزان بازیافت و نرخ تولید نفت نسبت به زمان در مخازن شکافدار تحت تأثیر مکانیسم ریزشی ثقلی، یکی از پارامترهای مهم در مهندسی نفت برای برنامه ریزی طرحهای توسعه مخزن و اجرای روش های از یاد یا بهبود برداشت است. برای رسیدن به این هدف مدل کردن دقیق تخلیه نفت از بلوک ماتریکس ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. گرچه تا کنون تلاش های زیادی برای مدل کردن این مکانیسم در محیط متخلخل یا بلوک ماتریکس انجام شده است، اما هنوز محققان موفق به ارائه مدلی تحلیلی، حتی تک بعدی، که اولاً براحتی قابل کاربرد باشد و ثانیاً تمام نیروها یا عوامل مؤثر بر تخلیه نفت در آن لحاظ شده باشد، نشدهاند. همچنین هنوز گروه زمان بدون بعد مناسبی توسط محققان ارائه نشده است، که بتوانددادههای مربوط به مکانیسم ریزش ثقلی آزاد را بدون هیچ گونه محدودیتی مقیاس بندی کند. با توجه به این دو کمبود و نیاز مهندسی نفت به رفع آنها، در این تحقیق سعی شده است با ارائه روابط جدید این چالش هامرتفع شود. در این مطالعه مدل تحلیلی جدیدی با استفاده از موازنه نیروهای مؤثر در ریزش ثقلی آزاد ارائه می شود و سپس با استفاده از این مدل تحلیلی کمیت زمان بدون بعد جدیدی که توانایی مقیاس بندی دادههای ریزشی ثقلی را دارد، بدست آورده می شود. در نهایت مدل تحلیلی و گروه زمان بدون بعد جدید ارائهشده توسط آنالیز عددی، شبیه سازی کامیوتری و دادههای آزمایشگاهی راستی آزمایی می شوند. نتایج راستیازمایی، دقت و صحت مدل تحلیلی و گروه بی بعد ارائه شده را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:بلوک ماتریکس،ریزش ثقلی،موازنه نیرو

عنوان پروژه:طراحی فرایندهای صنعت نفت و مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی

چکیده:زمانی که فشار مخزن هیدروکربنی به اندازه کافی نباشد تا جریان نفت را از درون چاه به تاسیسات سرچاهی هدایت نماید یا نرخ تولیدی آن اقتصادی نباشد سیستم فرازآوری مصنوعی مطرح می گردد.بنابراین عواملی نظیر وضعیت توسعه میادین و استفاده از سیستم های تثبیت فشار و وجود چاههای بستر دریا و عوامل اقتصادی باعث شده اند که سیستم فرازآوری مصنوعی در توسعه میائین نسبت به گذشته کاربرد بیشتری پیدا کنند.فاکتورهایی نظیر مشخصات چاه و مخزن و موقعیت میدان و مشکلات عملیاتی و مسائل زیست محیطی و جغرافیایی و نرخ تولید مشخصات سیال تولیدی و مسائل اقتصادی در انتخاب نوع سیستم فرازآوری مصنوعی موثر هستند.در این پروژه از میان روشهای مختلف فرازآوری به سیستم فرازآوری با گاز و سیستم پمپ های الکتریکی شناور که کاربرد بیشتری را دارا می باشند پرداخته شده است.همچنین نرم افزاری جهت تعیین مقدارگاز تزریقی و فاصله شیرهای موجود در سیستم فراز آوری با گاز و نیز تعیین مقدار جریان و توان الکتریکی موتور در سیستم پمپهای الکتریکی شناور تهیه گردیده است.در ضمن در بحث اقتصادی با استفاده از نرم افزار مقایسه ای بین دو سیستم فرازآوری با گاز و پمپ های الکتریکی شناور برای یکی از میادین نفتی کشور صورت گرفته است که نتایج بررسی نشان داد سیستم پمپ های الکتریکی شناور می تواند اقتصادی تر باشد.

کلیدواژه ها:فرازآوری مصنوعی – سیستم تثبیت فشار – موقعیت میدان – سیستم پمپ های الکتریکی

 عنوان پروژه:شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارایه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت

چکیده:از واحد های با ارزش پالایشگاهی می توان به واحد غلظت شکن اشاره کرد.زیرا در این واحد محصولاتی با ارزش از جمله گازوئیل و بنزین و گاز مایع از ته مانده های بی ارزش ته برج تولید می گردد.در این تحقیق با استغاده از نرم افزار پتروسیم به شبیه سازی پالایشگاه نفت بندرعباس پرداخته ایم.دلیل این انتخاب موقعیت نادر این پالایشگاه از نظر نوع و تنوع خوراک و نیز واحد غلظت شکن آن در مقایسه با واحدهای غلظت شکن دیگر پالایشگاه ها می باشد.در ادامه به کالیبره کردن با داده های واقعی واحد پرداخته و مسریم که خطا را به کمترین مفدار ممکن برسانیم.سپس به شناسایی نقاط تاثیر گذار بر فرایند پرداخته و روی هریک از نقاط مذکور تغییرات لازم را اعمال می کنیم سپس به ثبت اثر آنها روی محصولات به ویژه بنزین می پردازیم .نتیجه ای که حاصل می گردد اینست که تغییرات همزمان دمای خروجی کوره و فشار ظرف سوکر بیشترین بازده را در جهت افزایش بنزین دارد.سپس به اولویت بندی نقاط حساس دیگر پرداخته و در ادامه با تمرکز بر تنوع خوراک و در نتیجه ویسکوزیته های متفاوت به ارائه ی شرایط عملیاتی جدید با در نظر گرفتن ویسکوزیته خوراک می پردازیم که می توان این شرایط عملیاتی جدید را برای سایر واحدهای غلظت شکنی که در آنها از روش سوکر استفاده می گردد بکار گرفت.موضوعی که در این پروژه تمرکز بیشتری برآن شده است روی بنزین تولیدی از جانب واحد و ارائه پیشنهاد به منظور افزایش تولید این محصول با ارزش است تا بتوانیم که با افزایش تولید این محصول در راه خود کفایی کشور از جانب محصولات استراتژیک برداریم.

کلیدواژه ها:واحد غلظت شکن - کالیبراسیون - ظرف سوکر - ویسکوزیته