انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه اقتصاد economy

انجام پایان نامه اقتصاد economy

دپارتمان اقتصاد در گروه مشاوران ایران تز از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور می باشد.این دپارتمان در حوزه چاپ مقالات و پروپوزال و پایان نامه آماده همکاری با دانشجویان می باشد.گرایش هایی از رشته اقتصاد که کارشناسان ایران تز در آنها آمادگی همکاری با دانشجویان را دارند به شرح زیر می باشد:

انجام پایان نامه اقتصاد در گرایش های زیر:

انجام پایان نامه علوم اقتصادی

انجام پایان نامه اقتصاد محیط زیست

انجام پایان نامه اقتصاد انرژی

انجام پایان نامه اقتصاد برنامه ریزی سیستم

انجام پایان نامه اقتصاد توسعه اقتصادی

انجام پایان نامه اقتصاد تجارت الکترونیک

انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال اقتصاد:

نگارش پروپوزال اقتصاد یکی از گامهای اولیه و مهم در انجام پایان نامه اقتصاد می باشد.از آنجا که بسیاری از دانشجویان در نحوه ی نگارش پروپوزال خود دچار مشکلاتی می گردند ارائه ی مشاوره ی رایگان از جمله فعالیت های گروه مشاوران ایران تز قرار گرفته است.به همین منظور شما می توانید با مشاوران رشته ی خود در ارتباط بوده و سوالات خود را در زمینه ی تخصصی مطرح نمایید.

عنوان پروژه:مدل بهینه انرژی و اگزرژی فعالیتهای اقتصاد ایران و اثرات زیست محیطی آنها

چکیده: فعالیت سیستم اقتصادی هر کشوری با مصرف منابع طبیعی و انتشار دورریزها و آلاینده ها همراه است. این دو عامل ارکانی برای نشان دادن میزان پایداری توسعه کشورها نیز محسوب می شوند. در این تحقیق میزان مصرف منابع، انتشار آلاینده ها و در نتیجه میزان پایداری توسعه جامعه ایران در سال نمونه ۱۳۸۸ ارزیابی شده است. این ارزیابی با استفاده از مفهوم اگز رژی، بازده اگزرژی و بازده اگزرژی زیست بومی انجام شده است. بازده اگزرژی نشان دهنده نسبت میزان اگزرژی محصولات هر بخش به میزان اگزرژی ورودی به آن بخش است. بازده اگز رژی زیستبومی میزان انتشارات هر بخش را به عنوان ورودی دیگر آن بخش در نظر می گیرد. چرا که حذف این الاینده ها خدمتی است که محیط زیست به ان بخشی ارائه می دهد. این تحقیق پس از دسته بندی فعالیتهای اقتصادی و نمایش ارتباط آنها با یکدیگر و با محیط زیست با استفاده از یک مدل مفهومی، به تحلیل بر پایه اگزرژی هر یک از این دسته فعالیتها می پردازد. این بررسی نشان میدهد بخش تبدیل انرژی بیشترین و بخشهای خانگی و حمل و نقل کمترین بازده اگزرژی و بازده اگزرژی زیستبومی را دارند.

واژگان کلیدی: اگز رژی، ارزیابی بر پایه اگزرژی ، بازده اگزرژی، بازده اگزرژی زیست بومی

عنوان پروژه:بررسی سیستمی سیاست های صنعتی در بخش هایی از صنعت کشور پس از انقلاب

چکیده:تحقیق حاضر با عنوان بررسی سیستمی سیاست های صنعتی در بخش هایی از صنعت کشور با مستندسازی برخی از روندها و سیاست ها به کشف الگوهایی برای توضیح برخی رفتارهای دینامیکی در بخش هایی از صنعت کشور می پردازد. این تحقیق با یک رویکرد اکتشافی و با رویکردی دینامیکی - سیستمی طراحی و اجرا شده است که قدم های اصلی آن شامل مراحل زیر بوده است: اول بررسی ادبیات توسعه صنعتی در خصوص دسته بندی سیاست های توسعه صنعتی که در آن به بررسی نظرات صاحبنظران پرداخته شده است و در پایان نیز نقشه ای برای رسم سیاست های توسعه صنعتی پیشنهاد شده است. دوم بررسی تجربیات جهانی که شامل خلاصه ای از تجربه کشورهایی که با وجود آنکه در توسعه صنعتی متاخر بودهاند، تحولات چشمگیری در توسعه صنعتی داشته و تحولات برخی از ایشان حتی بر ادبیات توسعه صنعتی تاثیرگذار بوده است. و همچنین به طور خاصی بررسی تجربه توسعه صنعتی کره جنوبی در صنعت فولاد در فاصله سالهای ۱۹۶۸-۱۹۸۸ که در پایان سیاست های اعمالشده کره جنوبی در این دوران در نقشه سیاست های پیشنهادی رسم شده است. سوم بررسی روندهای توسعه و برخی سیاست های مرتبط با آن در بخش هایی از صنعت کشور است که فرضیاتی را قدم چهارمفراهم می کند. صنایع مورد بررسی شامل صنعت پتروشیمی، صنعت خودرو، صنعت تایرسازی، صنعت پیمانکاری، و بررسی کوتاهی نیز از چند صنعت دیگر می باشد. این صنایع به دلیل تحولات خاصی که در سالهای گذشته داشته اند و همچنین به دلیل نقش هایمتفاوتی که دولت در هر یک از آنها ایفا کرده است مورد بررسی قرار گرفته اند. قدم چهارم نیز توسعه مدل سیستم دینامیکی در توضیح روندهای صنایع ایران با نام بررسی حمایت های گلخانه ای دولت در توسعه مزیت های رقابتی می باشد. این مدل، هم به صورت مفهومی، در قالب ساختارهای علت و معلولی، و هم به صورت یک مدل جریانکه توسط نرم افزار VenSim شبیه سازی شده است، ارائه می شود.

کلیدواژه ها:توسعه صنعتی،سیاست صنعتی،اقتصاد ایران،سیستم دینامیک،دخالت دولت،صنعت فولاد،حمایت گلخانه ای

عنوان پروژه:بررسی اثر نهادهای اجتماعی - سیاسی بر کارایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه

چکیده:یافته های علم اقتصاد نشان میدهد که سیاستها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی حاکم در جوامع مختلف بر کارایی اقتصادی آنها تأثیر مستقیم دارند. این سیاستها و نهادها توسط گروه و طبقه ی اجتماعی حاکم تعیین می شوند و بر اساس هدف، منافع و ترجیحات گروه اجتماعی حاکم، سیاست ها و نهادهای اقتصادی مختلفی در جوامع مختلف شکل میگیرد. در این پژوهشی، کارایی اقتصادی دو جامعه با هم مقایسه میگردد: در یکی، اکثریت جامعه با هدف حداکثر کردن رفاه اقتصادی خود، سیاستهای اقتصادی را تعیین میکنند و در دیگری، قدرت در دست بخشی از جامعه است که به یک چهارچوب فکری خاصی باور دارند و سیاست ها و نهادها را بر اساسی آموزه های آن تعیین می نمایند. در یک مطالعه مبتنی بر بنیانهای اقتصاد خرد و با در نظر گرفتن تفاوت ترجیحات آحاد اقتصادی و افراد پایبند به ایدئولوژی در جوامعی که گروه اجتماعی معتقد به یک ایدئولوژی سیاسی خاص حاکم هستند، نحوه ی تصمیمگیری افراد جامعه در سطح خرد و نحوه ی تصمیم گیری گروه اجتماعی حاکم در تعیین متغیرهای سیاستگذاری، از جمله نرخ مالیات، چگونگی هزینه کرد درآمدهای دولت و هزینه های ورود کارآفرینان به بازار بررسی می شود. نتایج به دست آمده نشان میدهد که اثر خارجی انگیزهها و اهداف ایدئولوژیک بر ترجیحات افراد پایبند به ایدئولوژی باعث انتخاب سطحی از سرمایهگذاری و تولید که فراتر از مقدار بیشینه کنندهی سود است میگردد. همچنین، انگیزههای امنیتی گروه اجتماعی ایدئولوگ حاکم در یک رژیم سیاسی تمامیت خواه باعث ایجاد موانع ورود برای کارآفرینی افرادی که به ایدئولوژی حاکم وفادار نیستند خواهد شد. در یک تحلیل ایستا در مورد کارایی اقتصادی یک جامعه ی دموکراتیک و جامعه ای با رژیم سیاسی تمامیت خواه، نتایج مدل برتری صریح یک ساختار سیاسی بر دیگری را از منظر تولید کل نشان نمی دهد و تحت شرایطی ممکن است سطح تولید کل در یکی بر دیگری پیشی بگیرد.

کلمات کلیدی: رشد اقتصادی، موانع ورود، انتخاب عمومی، اقتصاد سیاسی

عنوان پروژه:بررسی ابعاد اقتصاد سیاسی نقش باز توزیعی دولت در یک مدل تعادل عمومی کلان مبتنی بر پایه های خرد

چکیده:بررسی نقش دولتها در اقتصاد موضوع چالش برانگیز علم اقتصاد در طول دورهٔ رشد آن بوده است. در طول سالیان اخیر تحولاتی در ارزیابی این موضوع صورت گرفته است که از بین آنها تاکید بر اهمیت مدلسازی کلان بر پایهٔ اقتصاد خرد به منظور ارزیابی صحیح سیاستگذاری و نیز منفعتطلبی فردی سیاستمداران اقتصادی دو محور اصلی بوده اند. این پژوهش ابتدا به ارائه ی یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد کلان مبتنی بر رفتارهای خرد عوامل آن پرداخته و سپس تاثیر دولتها بر این تعادل را با استفاده از مدلهای اقتصاد سیاسی بررسی می کند. از بین نقشهای مختلفی که دولت در اقتصاد می تواند ایفا کند، تنها به نقش بازتوزیعی دولت در مواهب اقتصادی پرداخته شده است. ابتدا مدلی که در آن دولتمردان فاقد انگیزههای منفعتطلبانه هستند مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی تاثیر انگیزههای منفعتطلبانه سیاستمداران در چارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک رشد یافته پرداخته میشود.

کلمات کلیدی: اقتصاد سیاسی، مدلهای اقتصاد کلان بر پایهٔ اقتصاد خرد، دولت بازتوزیع کنندهٔ مواهب.

عنوان پروژه:اثر یارانه ها بر تحولات جمعیتی و سرمایه انسانی در اقتصاد ایران

چکیده: نظریه های اقتصادی عموما بیان می کنند که در فرآیند توسعه کاهش باروری همراه با رشد سرمایه انسانی روی میدهد. در مقابل، در اقتصاد ایران، طی چند دهه، رشد سرمایه انسانی با عدم کاهش باروری کاهش مقارن شده است. سپس بدون آن که رشد سرمایه انسانی افزایش یابد، باروری کاهش شدیدی پیدا می کند. برای توضیح این پدیده ی سؤال برانگیز، در چارچوب یک مدل از نسلهای هم پوشان، تحقیق حاضر با تأکید بر اهمیت «توزیع سرمایه انسانی» و «تفاوت در باروری»، ساز و کار اثرگذاری با یارانههای تأمین شده از درآمدهای نفت» بر «تحولات سرمایه انسانی و باروری» را معرفی می کند. در مراحل اول توسعه، در حالی که یارانه آموزشی رشد سرمایه انسانی را زیاد می کند، یارانه های مالی از کاهش متناسب باروری جلوگیری می کنند. در مراحل بعد، باروری با تأخیر اما به صورت شتابان کاهش مییابد، زیرا باروری بالا در دوره های قبل باعث شده است که جمعیت فعال رشدی بیش از رشد در آمدهای نفت داشته باشد، در نتیجه سرانه یارانه کاهش یافته و اثر درآمدی یارانه های مالی بر باروری کاهش یافته است. به علاوه با افزایش سرمایه انسانی در نسلهای جدیدتر اثر درآمدی یارانه های مالی بر فرزند آوری با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. در نهایت یارانههای آموزشی با گسترش دسترسی به آموزش، باعث کاهش نابرابری سرمایه انسانی و کاهش تفاوت در باروری در بین خانوارها می شود. کاهش تفاوت در باروری از طریق تأثیر در وزنهای جمعیتی باعث میشود که میانگین سرمایه انسانی افزایش و میانگین باروری کاهش یابد.

کلیدواژه ها:  تفاوت در باروری، تکامل سرمایه انسانی، بارانه، درآمدهای نفت، اقتصاد ایران.

عنوان پروژه: شبیه سازی تصادفی قاعده سیاست پولی در مدل اقتصاد کلان مبتنی بر چسبندگی قیمت ها برای اقتصاد ایران

چکیده: پایداری اقتصاد کلان به معنی کاهش نوسانات در تولید و کاهش سطح و نوسانات تورم همواره از مهمترین اهداف سیاستگذاران بوده است. از این رو چگونگی اتخاذ سیاستگذاری پولی بمنظور تحقق هدف ذکر شده، سهم عمده بحثهای علم اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر شناختهشدهترین نوع سیاست پولی قاعده هایی نوع قاعده تیلور هستند. این قاعده ها، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف تعدیل می کنند به گونه ای که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. پیش از قاعده تیلور، قاعده مک کالم مورد توجه بود که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به انحراف تولید اسمی از هدف به گونه ای تعدیل میشد که نوسانات تولید اسمی را حداقل کند. برای ارزیابی عملکرد این قاعدهها در هر اقتصاد به مدلسازی اقتصاد کلان نیاز است. در این تحقیق با مدلسازی اقتصاد ایران در چارچوب مدلهای اقتصاد کلان مبتنی بر چسبندگی قیمت، با روش شبیهسازی تصادفی، عملکرد قاعده تیلور و مک کالم برای اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد. به این منظور از اطلاعات فصلی بین سالهای 1369 تا 1391 برای مدلسازی اقتصاد کلان استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که با استفاده از قاعده تیلور نوسانات تولید واقعی در اقتصاد از 6.28 درصد در فصل به حدود 2.8 درصد کاهش می یابد. در بخش پولی 4 درصد میانگین تغییرات نرخ ارز قابل کاهش به 0.82 است و تورم 4.6 درصد در فصل به 1.4 کاهش می یابد. با استفاده از قاعده مک کالم نیز نتایجی مشابه نتایج قاعده تیلور در بخش واقعی بدست میآید و در بخش پولی نرخ رشد پایه پولی فصلی از 532 درصد در اقتصاد ایران به 1.98 درصد کاهش یافته و نتیجتا تورم نیز از 4.6 به 1.8 درصد در فصل تقلیل مییابد.

واژههای کلیدی: قاعده سیاست پولی، مدل کینزی جدید، معادله اویلر تولید، مدل چسبندگی قیمت کالوو، قاعده سیاست پولی تیلور، قاعده سیاست پولی مککالم، شبیه سازی تصادفی، برآوردگر LIML ،TSLS ،GMM

عنوان پروژه:بررسی عوامل موثر بر اقتصاد غیررسمی در کشورهای صادر کننده نفت و مقایسه تطبیقی با کشورهای OECD

چکیده:در این تحقیق ما به دنبال یافتن مهمترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد و گسترش اقتصاد غیررسمی در کشورهای وابسته به نفت هستیم. در واقع هدف اصلی ایجاد ارتباطی منطقی در یک چارچوب تحلیلی بین دو موضوع مهم مطرح شده در ادبیات اقتصادی یعنی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد وابسته به نفت است. تاکنون به عوامل مختلفی همچون بار مالیاتی، شدت مقررات محدودیتهای بازار کار و... که می توانند در اندازه اقتصاد غیر رسمی مؤثر باشند. در ادبیات اشاره شده است. از طرف دیگر از دهه ۱۹۸۰ به بعد توجه برخی از اقتصاددانان به موضوع اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی جلب شد. علت این توجه خاصی وجود نوعی تناقضی در عملکرد اقتصاد این کشورها بود. با وجود منابع سرشار طبیعی این نوع کشورها با رشد پایین و وضعیت ناکارآمد اقتصادی مواجه بودند. در این زمینه نیز تئوریهای مختلفی مطرح شده تا بتوانند این پدیده را توضیح دهند. در تلاش برای یافتن جواب پرسشهای مطرح شده در این تحقیق در یک تحلیل تئوریک با ایده گرفتن از مدل لویزا(۱۹۹۸) به این نتیجه رسیدیم که وابستگی به نفت اثر معنی داری بر حجم اقتصاد غیر رسمی دارد. همچنین با استفاده از روش های آماری مشخص گردید، به طور نسبی کشورهای وابسته به نفت دارای اندازه بزرگتری از اقتصاد غیررسمی نسبت به کشورهای دیگر و به طور خاص کشورهای OECD هستند. نتایج اقتصادسنجی نشان می دهد محدودیتهای تجاری، گستردگی سطح فساد و رانت جویی، فشار و سنگینی قانونگذاری از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد غیر رسمی در کشورهای نفتی است. در کشورهای OECD نیز رشد بار مالیاتی و شدت مقررات را میتوان جزء مهمترین عوامل تاثیرگذار در حجم اقتصاد غیر رسمی نام برد.

کلمات کلیدی:اقتصاد غیررسمی ،کشورهای وابسته به نفت،شومی منابع طبیعی ،فساد ، ناکارآمدی دولت

عنوان پروژه:بررسی عوامل تعیین کننده چرخه های تجاری در اقتصاد ایران بر اساس رویکرد حسابداری چرخه تجاری

چکیده:چرخه های تجاری متغیرهای کلان، تصویر گویای میزان انحراف از روند رشد بلند مدت اقتصاد یک کشور هستند. مطالعه عوامل پیدایش دورههای رکود و رونق کمک شایانی به درک نحوه عملکرد ساختار اقتصادی کشور نموده و ابزار مناسبی در اختیار سیاستگذار قرار می دهد تا بدین وسیله سیاستهای مناسب در راستای هموارسازی نوسانات اتخاذ نماید. مکتب های مختلف بر اساس فرضیهای متفاوت به شناخت عوامل ایجاد کننده نوسانات چرخههای تجاری پرداختهاند. رویکردی که در سالهای اخیر بهطور گسترده مورد استفاده محققان قرار گرفته است، دیدگاه چرخههای تجاری حقیقی است. ادوار تجاری حقیقی به لحاظ تئوریک بر پایه فروضی کلاسیکهای جدید شامل بهینه سازی احاد اقتصادی خرد، برقراری تعادل والراسی در تمامی بازارها بوده و به لحاظ تجربی با فاصله گرفتن از روشهای معمولی اقتصادسنجی بر محاسبات عددی و روشهای کمی سازی بنا نهاده شده است، از این رو این رویکرد منجر به پیدایش جریان جدیدی در ادبیات اقتصاد کلان شد. در این رساله ادوار تجاری اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد RBC پرداخته خواهد شد. برای بیان تحلیل کمی از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل تکنیک جدیدی که توسط چاری، که ومکگراتن در سال ۲۰۰۶ مطرح شده، به کار گرفته خواهد شد. در این تکنیک با در نظر گرفتن مدل تعادل عمومی دینامیک تصادفی، تمامی عواملی که منجر به پیدایش افت و خیزهای اقتصادی خواهند شد. در چهار جنبه شوک - جنبه بهرهوری، جنبه نیروی انسانی، جنبه سرمایه گذاری و جنبه مخارج دولت - خلاصه خواهند شد که تمامی این جنبهها به صورت درون زا از حل مدل به دست خواهند آمد، بنایراین با برگرداندن جنبه ها به مدل دادههای واقعی تولید خواهند شد، از این رو به این روش حسابداری چرخههای تجاری گفته میشود. کاربرد این تکینیک در اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن اثر صادرات نفت و گاز نتایج نشان داده است که جنبه کارایی و همچنین شوک های نفتی از کانالی جنبه مخارج دولت مهمترین مکانیزمهای انتقال شوک در اقتصاد ایران هستند.

کلمات کلیدی : نوسانات متغیرهای کلانی، چرخه های تجاری حقیقی، حسابداری چرخه های تجاری، فرایند مارکف