انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه      انجام پایان نامه-انجام پروژه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

 

انجام پایان نامه روانشناسی Psychology

پیوست ها:
فایلتوضیحاتدانلود ها
دانلود این فایل ( آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یک~.pdf)تاثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یکتاثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه یک شهر تهران46
دانلود این فایل ( آموزش شادکامی فوردایس بر راهبردهای مقابله ای، کیفیت زندگی و خوش بینی دانشج~.pdf)اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر راهبردهای مقابله ای، کیفیت زندگی و خوش بینی داناثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر راهبردهای مقابله ای، کیفیت زندگی و خوش بینی دانشجویان دختر52
دانلود این فایل ( آموزش گروهی برنامه «کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه» بر الگوهای ارتبا~.pdf)اثربخشی آموزش گروهی برنامه «کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه» بر الگوهای ارتاثربخشی آموزش گروهی برنامه «کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه» بر الگوهای ارتباطی زوج‌های در آستانه ازدواج49
دانلود این فایل ( اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دان~.pdf)مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دامقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-9148
دانلود این فایل ( اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل تر~.pdf)بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل تربررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل ترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان49
دانلود این فایل ( اثربخشی شناخت‌درمانی، حساسیت‌زدایی تدریجی و آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه در ~.pdf)مقایسه‌ی اثربخشی شناخت‌درمانی، حساسیت‌زدایی تدریجی و آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه مقایسه‌ی اثربخشی شناخت‌درمانی، حساسیت‌زدایی تدریجی و آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان دختر46
دانلود این فایل ( الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغل~.pdf)تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلتدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان49
دانلود این فایل ( الگویی علّی- تجربی از ارتباط بین یادگیری عاطفی- اجتماعی و موفقیّت تحصیلی د~.pdf)ارائه الگویی علّی- تجربی از ارتباط بین یادگیری عاطفی- اجتماعی و موفقیّت تحصیلی دارائه الگویی علّی- تجربی از ارتباط بین یادگیری عاطفی- اجتماعی و موفقیّت تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی48
دانلود این فایل ( باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش‌آموزان مبتلابه نشانگان اختل~.pdf)مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش‌آموزان مبتلابه نشانگان امقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش‌آموزان مبتلابه نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی48
دانلود این فایل ( بخشی بازی‌های ادراکی-حرکتی بر مهارت‌های زبان کودکان دچار اختلال هماهنگی رش~.pdf)اثر بخشی بازی‌های ادراکی-حرکتی بر مهارت‌های زبان کودکان دچار اختلال هماهنگی رشداثر بخشی بازی‌های ادراکی-حرکتی بر مهارت‌های زبان کودکان دچار اختلال هماهنگی رشد48
دانلود این فایل ( درمان تحلیل رفتار متقابل بر حالات شخصیتی، عزت نفس و نشانگان بالینی افراد د~.pdf)اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر حالات شخصیتی، عزت نفس و نشانگان بالینی افراداثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر حالات شخصیتی، عزت نفس و نشانگان بالینی افراد دچار شکست عاطفی50
دانلود این فایل ( درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتل~.pdf)اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مباثربخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر حضور ذهن گروهی بر علایم اضطرابی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی50
دانلود این فایل ( ساختار عاملی، پایایی، روایی همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگنان (~.pdf)بررسی ساختار عاملی، پایایی، روایی همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگنان (بررسی ساختار عاملی، پایایی، روایی همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)49
دانلود این فایل ( ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آمو~.pdf)روابط ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموروابط ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر رشت50
دانلود این فایل ( مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متو~.pdf)اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع ماثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه52
دانلود این فایل ( مقایسه‏ای اثربخشی آموزش‏های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر ع~.pdf)بررسی مقایسه‏ای اثربخشی آموزش‏های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عبررسی مقایسه‏ ای اثربخشی آموزش‏های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت نفس زنان با معلولیت جسمی ـ حرکتی 35-18 اصفهان سال 138749
دانلود این فایل ( میانجی سبک‌های هویت در رابطه بین تمایز یافتگی خود و اعتیاد به اینترنت دانش~.pdf)نقش میانجی سبک‌های هویت در رابطه بین تمایز یافتگی خود و اعتیاد به اینترنت دانش آنقش میانجی سبک‌های هویت در رابطه بین تمایز یافتگی خود و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دبیرستان‌های غیر دولتی47
دانلود این فایل ( نوین در تصویربرداری مغزی اختلال نارسایی توجه بیش فعالی درکودکان و نوجوانان~.pdf)یافته‌های نوین در تصویربرداری مغزی اختلال نارسایی توجه بیش فعالی درکودکان و نوجویافته‌های نوین در تصویربرداری مغزی اختلال نارسایی توجه بیش فعالی درکودکان و نوجوانان47
دانلود این فایل ( ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل با اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی شه~.pdf)رابطه ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل با اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی شهرابطه ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل با اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی شهر بیرجند54
دانلود این فایل ( پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی~.pdf)الگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعیالگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی52
دانلود این فایل ( گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت،~.pdf)اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثباثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت زوج‌های دارای تجربه طلاق عاطفی49
دانلود این فایل ( ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی ~.pdf)مداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشوییمداخله ی زودهنگام جهت کاهش افسردگی پس از زایمان و افزایش عزت نفس و رضایت زناشویی مادران باردار48
دانلود این فایل (رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان.pdf)رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویانرابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان50
دانلود این فایل (فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی.pdf)فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانیفراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی56
دانلود این فایل (مقایسه بازخورد ورزشکاران دانش‌آموز و دانشجو و مربیان نسبت به روانشناسی ورزش.pdf)مقایسه بازخورد ورزشکاران دانش‌آموز و دانشجو و مربیان نسبت به روانشناسی ورزشمقایسه بازخورد ورزشکاران دانش‌آموز و دانشجو و مربیان نسبت به روانشناسی ورزش47
دانلود این فایل (مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی).pdf)مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)مقیاس اضطراب کودکان پیش‌دبستانی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)50
دانلود این فایل (پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی.pdf)پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینیپیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی47

انجام پایان نامه روانشناسی Psychology

دپارتمان روانشناسی در گروه مشاوران ایران تز از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور می باشد.این دپارتمان در حوزه چاپ مقالات و پروپوزال و پایان نامه آماده همکاری با دانشجویان می باشد.گرایش هایی از رشته روانشناسی که کارشناسان ایران تز در آنها آمادگی همکاری با دانشجویان را دارند به شرح زیر می باشد:

انجام پایان نامه روانشناسی در گرایش های زیر:

انجام پایان نامه روانشناسی عمومی

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

انجام پایان نامه روانشناسی خانواده درمانی

انجام پایان نامه روانشناسی سنجش و اندازه گیری

انجام پایان نامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

انجام پایان نامه روانشناسی اسلامی

انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال روانشناسی:

نگارش پروپوزال روانشناسی یکی از گامهای اولیه و مهم در انجام پایان نامه روانشناسی می باشد.از آنجا که بسیاری از دانشجویان در نحوه ی نگارش پروپوزال خود دچار مشکلاتی می گردند ارائه ی مشاوره ی رایگان از جمله فعالیت های گروه مشاوران ایران تز قرار گرفته است.به همین منظور شما می توانید با مشاوران رشته ی خود در ارتباط بوده و سوالات خود را در زمینه ی تخصصی مطرح نمایید.