مبانی نظری فصل دوم

در این فصل با توجه به موضوع تصویب شده مبانی نظری مرتبط با متغیر های تحقیق ارائه می شود.

بخش های مختلف این فصل شامل موارد زیر می باشد:

-مقدمه.

-بخش اول توصیف متغیر اول.

-بخش دوم توصیف متغیر دوم.

-بخش سوم بررسی رابطه بین متغیر اول و دوم از نظرات محققین.

-بخش چهارم پیشینه تحقیق:

الف)پیشینه داخلی.

ب)پیشینه خارجی.